Umowy kupna-sprzedaży w obrocie prywatnym co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek płaci się od wartości transakcji. Jego stawka w przypadku kupna-sprzedaży wynosi 1 proc. Wyjątek stanowią jednak m.in. samochody kupowane przez osoby niepełnosprawne. Z podatku zwolniony jest też zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Czy osoba niepełnosprawna płaci podatek od kupna samochodu?

Z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika bowiem, że zwolnieniu z PCC podlegają osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Zobacz procedurę w LEX: Zakup ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej - opodatkowanie PCC >

Zwolnienie nie dotyczy zatem wszystkich niepełnosprawnych. O prawie do skorzystania ze zwolnienia z PCC przesądza znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia. Ze zwolnienia z PCC mogą też skorzystać osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, ale tylko w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Zobacz również: Śmierć jednego z małżonków nie wyklucza wspólnego PIT >>

Zwolnienie z podatku dla osoby niepełnosprawnej

Podatnik, który ma prawo do zwolnienia, nie musi płacić podatku. Nie musi także składać do urzędu skarbowego żadnych deklaracji podatkowych. Ważne jednak, by to on był stroną umowy kupna-sprzedaży samochodu. Przepis zwalnia bowiem osoby nabywające m.in. samochody. Samochodu nie może kupić więc np. żona dla niepełnosprawnego męża. Aby skorzystać ze zwolnienia nie trzeba składać żadnego wniosku. Potwierdza to m.in. wyrok WSA w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 456/12. Sąd potwierdził w nim, że wskazany przepis nie uzależnia zastosowania uregulowanego zwolnienia od złożenia wniosku przez stronę. Wykazanie, że strona czynności cywilnoprawnej spełnia przesłanki zwolnienia podmiotowego obliguje organ do umorzenia postępowania w przedmiocie określenia podatku od tych czynności.

Czytaj w LEX: Zakres stosowania sankcyjnej stawki 20% w PCC >