W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. To główny cel rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na lata 2020–2022. Dofinansowanie jest różne dla różnych grup uczniów i wynosi od 225 zł do 445 zł. W sumie na realizację programu zaplanowano 54 mln zł.

 

Koronawirus uderzył w szkolne gabinety stomatologiczne>>

 

Wsparcie to jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych. W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W latach 2020–2022 pomoc w ramach programu otrzyma ponad 131 tys. uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 będzie to ponad 45 tys. dzieci, w kolejnym roku szkolnym – również ponad 45 tys. uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – ponad 40 tys. dzieci.

Czytaj w LEX:

Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych >

Indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi >

Czy przedszkole powinno zapewnić specjalistę dla dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej oraz umysłowej w stopniu lekkim? >

Czy dzieci z upośledzeniem umysłowym lekkim mogą uczyć się w technikum 5-letnim oraz liceum 4-letnim? >