Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. To główny cel rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na lata 2020–2022. Dofinansowanie jest różne dla różnych grup uczniów i wynosi od 225 zł do 445 zł. W sumie na realizację programu zaplanowano 54 mln zł.

Koronawirus uderzył w szkolne gabinety stomatologiczne>>

 

Wsparcie to jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych. W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W latach 2020–2022 pomoc w ramach programu otrzyma ponad 131 tys. uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 będzie to ponad 45 tys. dzieci, w kolejnym roku szkolnym – również ponad 45 tys. uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – ponad 40 tys. dzieci.

Zgodnie z nim kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w: przedszkolach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych), oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.