Organy skarbowe tak chętnie powołujące się na wykładnię językową zmieniają zdanie w sprawie ulgi na robotyzację, twierdząc, że przyjęcie tej wykładni w tym przypadku przeczyłoby racjonalności ustawodawcy. W interpretacji indywidualnej z ubiegłego tygodnia dotyczącej tej ulgi stwierdzono, że w bazie wydawanych interpretacji Eureka znaleźć można różne rozstrzygnięcia w temacie ulgi na robotyzację. Zaznaczyć jednak należy, że stanowisko zaprezentowane w ostatniej interpretacji odzwierciedla aktualny pogląd Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na to zagadnienie, a w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami, podjęto działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowych interpretacji indywidualnych.

Czytaj: Ulga na robotyzację zmieniona po dziwnym procesie legislacyjnym>>

Połowa kosztów do odliczenia

Przypomnijmy, że ulga na robotyzację jest jedną z szeregu ulg proinnowacyjnych wprowadzonych tzw. Polskim Ładem. Zgodnie z art. 52jb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z tej działalności. Kolejne ustępy tego przepisu wskazują co uznaje się za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację oraz co rozumie się przez robota przemysłowego.

PROCEDURA w LEX: Polski Ład – Ulga na robotyzację - postępowanie krok po kroku >>

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026.

Powstała wątpliwość, czy wspólnicy spółki jawnej są uprawnieni do rozliczenia pełnej ulgi robotyzacyjnej jednorazowo, w pierwszym zeznaniu podatkowym składanym za 2022 r., czyli do 2 maja? Zdaniem wnioskodawców, wydatki związane z nabyciem oraz uruchomieniem systemu w spółce, mieszczą się w katalogu kosztów wskazanych w art. 52jb ust. 2 ustawy o PIT, ponieważ integralną częścią systemu jest robot spełniający definicję robota przemysłowego, według ustawy o PIT.

 


Kosztów nabycia fabrycznie nowych robotów nie odliczymy

Niestety fiskus był innego zdania. W interpretacji z 8 marca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe (0113-KDIPT2-3.4011.10.2023.2.NM). Stwierdził, że w przepisach o uldze na robotyzację ustawodawca odwołuje się w art. 52jb ust. 8 ustawy o PIT do treści art. 26e ust. 3k, wraz ze wskazaniem o ich „odpowiednim stosowaniu”, co prowadzi do wniosku, że w przypadku ulgi na robotyzację za „koszty kwalifikowane” należy uznawać nie koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz innych wymienionych maszyn i urządzeń, lecz dokonane w roku podatkowym odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych.

Czytaj w LEX: Ulga na robotyzację - PORADNIK >>

Dyrektor KIS podkreślił, że zastosowanie wyłącznie wykładni literalnej art. 52jb ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 3 ustawy o PIT, bez uwzględnienia pozostałych uregulowań prawnych odnoszących się do elementów konstrukcyjnych przedmiotowej ulgi  prowadzi do skutków niemożliwych do pogodzenia z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy.

Zdaniem organów skarbowych, należy uznać, że ulga na robotyzację odnosi się wyłącznie do składnika majątku będącego środkiem trwałym, natomiast „kosztem kwalifikowanym” są odpisy amortyzacyjne od środka trwałego zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik może zastosować równocześnie podwyższony współczynnik amortyzacji oraz ulgę na robotyzację? >>

Dyrektor KIS stwierdził, że w związku, z tym że składnik majątku robot przemysłowy spełnia definicję środka trwałego to analizowany przepis pozwalać będzie na odliczenie maksymalnie 50 proc. odpisów amortyzacyjnych (dokonanych w roku podatkowym), w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi.

Eksperci: Bez zaliczenia do środków trwałych nie będzie ulgi na robotyzację

- Ulga na robotyzację, pozwalająca podatnikowi uzyskującemu przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, rzeczywiście może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. W mojej ocenie przepis wskazuje, że wydatki, aby mogły być odliczone w ramach ulgi na robotyzację muszą zostać uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, choć sformułowanie „koszty nabycia” używane w art. 38eb ust. 2 pkt 1-3 ustawy o CIT (art. 52jb ust. 2 pkt 1-3 ustawy o PIT) rzeczywiście może sugerować, że odliczeniu w ramach ulgi może podlegać koszt nabycia – ocenia Agnieszka Fijałkowska-Wocial, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz.

Jej zdaniem, przepisy te należy rozpatrywać łącznie z art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT (art. 52jb ust. 1 ustawy o PIT), który wskazuje, że odliczeniu podlegają wyłącznie koszty uzyskania przychodu.

- Na takie rozumienie przepisu wskazuje również uzasadnienie do projektu ustawy. Co prawda pojawiło się jedno korzystne stanowisko Dyrektora KIS w tym zakresie, jednak wydaje się, że nie jest ono aktualne. Wskazuje na to również uzasadnienie przedmiotowej interpretacji, w którym Dyrektor KIS dodał, że „stanowisko zaprezentowane w niniejszej interpretacji odzwierciedla aktualny pogląd Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na ww. zagadnienie. W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami, podjęto działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowych interpretacji indywidualnych” – zauważa Agnieszka Fijałkowska–Wocial.

Kolejna ekspertka wskazuje na fakt, że jest to już kolejna interpretacja negatywna w tym zakresie. - Organy skarbowe stoją na stanowisku, że dokonując wykładni art. 52jb ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 3 stawy należy nie ograniczać się wyłącznie do wykładni literalnej przepisu, ale także należy uwzględnić pozostałe uregulowania prawne odnoszące się do elementów konstrukcyjnych przedmiotowej ulgi. Takie stanowisko wynika również już z interpretacji z 2 marca 2023 r. (0115-KDIT3.4011.886.2022.2.PS) – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot, radca prawny w Kancelarii JKPLegal.

Ekspertka wskazuje, że zdaniem organów skarbowych, ulga na robotyzacje odnosi się wyłącznie do składnika majątku będącego środkiem trwałym, ponieważ przy przyjęciu odmiennego stanowiska zastosowanie tej preferencji do "kosztu nabycia" innego składnika majątku niż środek trwały, w przypadku jego zbycia nie rodziłoby obowiązku zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczenia.

- Powyższa interpretacja przepisów dokonana przez organ skarbowy prowadzi do wniosku, że w sytuacji, w której podatnik nie zaliczy wydatków na nabycie robota do środków trwałych, nie będzie mógł skorzystać z ulgi na robotyzację – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot.

Czytaj w LEX:

PIT 2023 - przewodnik po zmianach >

VAT 2023 - przewodnik po zmianach >

Akcyza 2023 - przewodnik po zmianach >