Porozumienie w tej sprawie sąsiadujące ze sobą regiony podpisały w maju 2011 roku. Teraz prace nad Strategią dla Rozwoju Polski Południowej weszły w ostatnią fazę. Do wiosny dokument ma zostać uchwalony. Będzie to jedna z pierwszych ponadwojewódzkich strategii, obok podobnych dokumentów dla Polski wschodniej oraz Polski zachodniej.

Kluczowe przedsięwzięcia zaproponowane w projekcie śląsko-małopolskiej strategii to m.in. sieć centrów transferu innowacji oraz technologii w obu regionach, konsorcja innowacyjnej medycyny, szybkie połączenie kolejowe Krakowa z Katowicami oraz wspólna Karta Metropolitalna pozwalająca na korzystanie z usług publicznych w aglomeracjach krakowskiej i katowickiej.

Nadrzędny cel strategii to zdobycie przewagi konkurencyjnej wśród innych regionów oraz mocne zaistnienie w przestrzeni europejskiej, gdzie liczą się duże i silne regiony - zwykle większe od polskich województw. Za fundamentalne zasady opracowania oraz wdrożenia strategii obrano szeroko rozumiane partnerstwo oraz otwartość.

„Polska Południowa to najbardziej zaludniony obszar w Polsce, a nasze regiony w połączeniu generują bardzo wysoki udział w PKB" - wskazała wicemarszałek woj. śląskiego Aleksandra Gajewska-Przydryga. Zwróciła też uwagę na ogromny potencjał intelektualny Polski Południowej oraz fakt, że południe to najchętniej i najczęściej odwiedzany przez turystów makroregion w Polsce.

W projekcie strategii zapisano, że główne pola współpracy województw to: integracja ich przestrzeni (chodzi m.in. o drogi i komunikację), współpraca metropolitalna, podwyższanie konkurencyjności gospodarki województw, rozwój kapitału ludzkiego, czyli wzrost wiedzy i kwalifikacji mieszkańców, a także promocja Polski Południowej w kraju i w Europie.

Zaplanowano m.in. integrowanie istniejących oraz tworzenie nowych szlaków turystycznych, wspólną promocję produktów turystycznych, organizację wydarzeń o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz kreowanie wspólnej oferty inwestycyjnej.

W przyjętym przez zarządy obu województw w sierpniu 2012 r. projekcie strategii za jej główny cel obrano uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie. Tzw. Europol śląsko-krakowski ma być obszarem koncentracji innowacji i kreatywności, wyznaczającym trendy rozwojowe i wpisującym się w sieć najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich.

Pomoże w tym m.in. wykorzystanie potencjałów uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz wykreowania silnego i rozpoznawalnego centrum naukowego. Planowane są działania wspierające inteligentne specjalizacje regionalnych gospodarek w oparciu o potencjał obydwu aglomeracji miejskich. Samorządy chcą, by postrzegany jako całość makroregion był dynamicznym, rozpoznawalnym wśród metropolii europejskich ośrodkiem kultury.

Samorządowcy są też przekonani, że współpraca obu regionów jest konieczna, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał. Według wielu opinii najlepszy w Polsce obszar gospodarczy jest właśnie między Krakowem a metropolią górnośląską. Współpraca ma także zwiększyć szanse na skuteczną rywalizację w przestrzeni europejskiej. Przykładem może być Europejski Węzeł Wiedzy i Innowacji, w którym współpracują uczelnie i firmy (m.in. energetyczne) ze Śląska i Małopolski.

Wśród potencjalnych wspólnych projektów są m.in. budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej łącząca Bielsko-Białą z Krakowem (za ok. 3 mld zł) oraz drogi ekspresowej z Katowic, przez Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Olkusz do Krakowa. Modernizacji wymagają także linie kolejowe. Wspólne mogą być również projekty np. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – przykładem jest przyjęty niedawno przez rząd program ochrony górnej Wisły. Regiony chcą także współpracować gospodarczo w zakresie dużych inwestycji.