Prezydent weźmie też udział w odsłonięciu na fasadzie Urzędu Miasta Łodzi tablicy upamiętniającej nadanie tego tytułu.

Za Pomnik Historii uznany może zostać zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury.

Wśród łódzkich obiektów objętych tym tytułem znajdą się m.in. dawna fabryka Ludwika Geyera, czyli tzw. Biała Fabryka przy ul. Piotrkowskiej, wraz z zabudową rezydencjonalną oraz parkiem i skansenem miejskiej architektury drewnianej.

Na wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego składa się też zespół fabryczno-mieszkalny Karola Wilhelma Scheiblera m.in. zabytkowe XIX-wieczne osiedle robotnicze Księży Młyn, pałac, w którym mieści się obecnie Muzeum Kinematografii, dawny budynek straży pożarnej, zespół willowy Herbstów z parkiem oraz Park Źródliska.

Wśród wyróżnionych tytułem obiektów są też pałac Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej, w którym mieści się obecnie Muzeum Miasta Łodzi, wraz z biurem fabrycznym i przędzalnią wysoką (obecnie hotel andel's) oraz ogrodzeniem z monumentalną bramą, a także układ urbanistyczno–przestrzenny głównej ulicy miasta - Piotrkowskiej - na całej jej długości wraz z pl. Wolności do pl. Niepodległości.

W granicach Pomnika Historii są także dwie łódzkie zabytkowe nekropolie - trójwyznaniowy Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej, m.in. z monumentalną kaplicą Scheiblerów, oraz Cmentarz żydowski przy ul. Brackiej z Mauzoleum Poznańskiego.

Łódzcy samorządowcy podkreślają, że tytuł Pomnika Historii to nie tylko prestiż i duże wyróżnienie, ale także szansa na pozyskiwanie centralnych środków na ochronę zabytków o największej wartości. "To bardzo ważne dla miasta, bo coraz częściej mówi się o tym, że różne rozwiązania systemowe, które mają posłużyć do finansowania rewitalizacji i utrzymania takich obiektów, będą w przyszłości koncentrowane właśnie w znaczącym stopniu na Pomnikach Historii" - mówił niedawno wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r.. Prezydent w rozporządzeniu może uznać za Pomnik Historii m.in. obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne oraz obiekty budownictwa obronnego, o szczególnej wartości dla kultury. Określa też w rozporządzeniu jego granice. Wniosek do prezydenta o wpisanie obiektu na listę Pomników Historii składa minister kultury i dziedzictwa narodowego po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków.

Przed Łodzią to wyróżnienie nadano 58 zabytkom. Do tego elitarnego grona należą m.in. zespół klasztorny na Jasnej Górze, pole bitwy pod Grunwaldem, Kanał Elbląski oraz historyczne zespoły Krakowa i Warszawy. Minister kultury może również przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego UNESCO wniosek o wpisanie Pomnika Historii na Listę Światowego Dziedzictwa. (PAP)