Projekt trafi do sejmowej komisji finansów publicznych.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk, przedstawiając projekt podczas pierwszego czytania, zwrócił uwagę, że stanowi on realizację postulatów strony samorządowej. "Komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego pozytywnie zaopiniowała ten projekt" - poinformował. Zaznaczył, że dane gromadzone na podstawie projektowanych przepisów istotnie zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych dotyczących opodatkowania nieruchomości oraz polityki podatkowej.

Jerzy Małecki z PiS ocenił, że projekt wypełnia lukę w sprawozdawczości samorządów. "Dzięki zgromadzonym w ten sposób danym osiągnięty zostanie cel w postaci zwiększenia możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych i oceny polityki podatkowej w zakresie wykorzystania potencjału dochodowego i opodatkowania nieruchomości" - mówił poseł. Poinformował, że klub PiS pozytywnie ocenił projekt i opowiada się za skierowaniem go do dalszych prac w komisji.

Także zdaniem Włodzimierza Nykiela z PO zmiany zasługują na aprobatę, choć oznaczają nałożenie nowych obowiązków na gminy. "Uważam, że należy zadbać także o to, aby z informacji tych mogło korzystać nie tylko Ministerstwo Finansów, ale także organy samorządu terytorialnego, dla których to będą także istotne informacje" - dodał Nykiel.

Tomasz Jaskóła z Kukiz'15 oceni, że regulacja jest bardzo prosta, a dotychczasowy brak odpowiednich sprawozdań mógł utrudniać na przykład prowadzenie polityki wieloletniej. "To rzeczywiście jest dobry pomysł" - powiedział.

Marek Sowa z Nowoczesnej zapewnił natomiast, że nie kwestionuje wprowadzenia obowiązku przedstawiania corocznych sprawozdań. Jego zdaniem przyznanie, że przeprowadzenie wskazanych analiz nie jest obecnie możliwe, źle świadczy o stanie informatyzacji państwa. Sowa oświadczył, że Nowoczesna opowiada się za dalszą pracą nad tym projektem w komisjach.

Natomiast Genowefa Tokarska z PSL zwróciła uwagę, że przewidziane w projekcie informacje są potrzebne, ale - jej zdaniem - nasuwa się wątpliwość, czy nie będą one wykorzystywane do dyscyplinowania samorządów. "Nie jestem tak do końca pewna, mając na uwadze doświadczenie stawiania spraw przez obecny +rząd dobrej zmiany+, czy nie będzie to miało takiego celu" - powiedziała.

W uzasadnieniu do zmiany przygotowanej przez resort finansów napisano, że jej celem jest wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wybranych informacji o tych podatkach. Raporty miałby otrzymywać minister finansów.

Wyjaśniono, że obecnie samorządy nie mają takiego obowiązku. W odniesieniu do wskazanych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

Natomiast samorządy nie raportują i nie gromadzą danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Ministerstwo Finansów uzyskuje dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dzięki dobrowolnym badaniom ankietowy gmin przeprowadzanym w odstępach kilkuletnich.

"Taka forma pozyskiwania danych ze względu na dużą pracochłonność oraz koszty, w tym konieczność każdorazowego przygotowania formularzy oraz narzędzi do gromadzenia danych, nie jest optymalnym rozwiązaniem tego problemu. Powyższa sytuacja znacznie utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, a w szczególności projektowanie zmian w systemie opodatkowania nieruchomości, w tym szacowanie skutków tych zmian" - uzasadnia MF.

Resort finansów uważa, że problem rozwiąże wprowadzenie przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania odpowiednich sprawozdań. Będą one obejmować informacje o zagregowanych podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o zagregowanych podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

"Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy. Sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@" - napisano.

Według MF dane te zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych, m.in. umożliwią oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania. Możliwe będzie też określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy. Ponadto, jak uważa MF, dane te zwiększą możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości. (PAP)