M.in. o pieniądzach przeznaczonych na edukację w ramach Regionalnego programu Operacyjnego (RPO) woj. opolskiego mówiono na poniedziałkowej konferencji poświęconej dostępnym na Opolszczyźnie w latach 2014-2020 środkom unijnym. Konferencja odbyła się w opolskim urzędzie marszałkowskim.

Dyrektor departamentu edukacji i rynku pracy opolskiego urzędu marszałkowskiego Zbigniew Kubalańca, który omawiał zapisane w RPO projekty edukacyjne podał, że w ramach programu „Wspieramy najlepszych” w całej obecnej unijnej perspektywie finansowej stypendia mają zostać przyznane w sumie dla 1,5 tys. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zaznaczył, że jest to kontynuacja cieszącego się ogromną popularnością w woj. opolskim programu z poprzedniej perspektywy, czyli z lat 2007-2013.

Celem projektu jest wyrównywanie szans uzdolnionych uczniów będących np. w trudnej sytuacji materialnej, życiowej czy rodzinnej (m.in. niepełnosprawnych) czy uczniów z terenów wiejskich. Warunkiem otrzymania stypendium wypłacanego przez 12 miesięcy w kwocie 300 zł na miesiąc jest średnia ze wszystkich ocen na poziomie min. 4,8 i średnia z trzech wybranych przedmiotów - matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych - na poziomie min. 4,6. Dodatkowo premiowany jest udział w konkursach czy olimpiadach.

Kubalańca mówił, że w grudniu odbył się pierwszy w tej perspektywie nabór na stypendia. „Był wyjątkowo liczny – wpłynęło 1,7 tys. wniosków na 245 stypendiów, jakie chcemy w nim przyznać” – poinformował.

W kolejnym naborze – na lata 2016/2017 – ma być przyznanych 250 stypendiów. W sumie na to działanie w trwającej perspektywie unijnej zarezerwowano 1,6 mln euro.

Kolejny projekt edukacyjny, który ma być realizowany w ramach RPO woj. opolskiego w najbliższych latach, to wsparcie szkolnictwa zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Tu do dyspozycji jest ponad 7 mln euro, w tym unijne dofinansowanie wynieść ma blisko 5,9 mln euro. Pieniądze te mają być przeznaczone na doposażanie pracowni zawodowych i modernizację obiektów kształcenia zawodowego. Według założeń takie wsparcie ma dostać minimum 14 obiektów kształcenia zawodowego w regionie.

Liderem projektu dot. kształcenia zawodowego jest samorząd województwa, a partnerami powiaty brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki, strzelecki i miasto Opole. „Co ważne - w tym projekcie to samorządy decydowały o tym, jakie szkoły i jakie pracownie chcą doposażyć” – zaznaczył Kubalańca.

Wskazał on również, że wszystkie działania w ramach tego projektu będą podejmowane w ramach kluczowych dla regionu obszarów rozwoju, takich jak chemia, branża budowlana, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, branża drzewno-papiernicza, metalowa i metalurgiczna, ale też np. usługi medyczne i rehabilitacyjne czy turystyczne.

Łączna pula pieniędzy w opolskim RPO na lata 2014-2020 to blisko 950 mln euro. Wicemarszałek woj. opolskiego Antoni Konopka podał na poniedziałkowej konferencji, że tylko w roku 2016 mają się odbyć nabory na łączną kwotę 1,3 mld zł. Wiele będzie dot. działań wieloletnich, więc szacowana pula środków planowanych do wypłacenia w tym roku z RPO to ok. 550 mln zł.

Unijne wsparcie na Opolszczyźnie ma być przeznaczone też np. na szeroko pojęte kształcenie kadr; aktywizację zawodową; pomoc i integrację społeczną; wsparcie osób starszych, matek i dzieci; opiekę żłobkowo-przedszkolną oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego; infrastrukturę kultury i dziedzictwa kulturowego; rewitalizację; infrastrukturę drogową, kolejową czy obszary wiejskie. (PAP)