Zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami rada miasta przekazała dzielnicom w grudniu 2008 r. Chodzi m.in. o określanie i aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz o udzielanie 50 proc. bonifikaty od tych opłat w przypadku gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Mieszkańcy skarżą się, że po aktualizacji przez dzielnice opłaty za użytkowanie wieczyste często są o kilkaset procent wyższe od dotychczasowych.

Reprezentujący grupę mieszkańców Daniel Korona ze Stowarzyszenia Interesu Społecznego "Wieczyste" argumentował w środę przed sądem, że zarządy dzielnic, które w Warszawie wydają w imieniu prezydenta miasta decyzje dotyczące aktualizacji stawek opłat, nie są w świetle prawa właściwym do tego organem.

Wskazywał, że według ustawy o gospodarce nieruchomościami organem właściwym do dokonania takiej czynności jest organ wykonawczy gminy, a więc - w przypadku Warszawy - jej prezydent.

W jego ocenie rada miasta nie miała prawa przekazać dzielnicom zadań prezydenta, więc wydane przez nie decyzje aktualizujące opłaty za użytkowanie wieczyste mogą być - z mocy prawa - nieważne.

Z argumentacją tą nie zgodziła się reprezentująca miasto mec. Elżbieta Sienkiewicz. Dowodziła ona, że na mocy uchwały rady miasta nie doszło do przekazania dzielnicom kompetencji prezydenta a jedynie zadań gminy. Wskazywała, że członkowie zarządów dzielnic decyzje dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste gruntu podejmują w jego imieniu i na podstawie wydanych im stosownych pełnomocnictw.

Oddalając skargę mieszkańców, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że rada miasta mogła przekazać dzielnicom gminne zadania i kompetencje dotyczące gospodarki nieruchomościami, w tym te dotyczące aktualizowania opłat za użytkowanie wieczyste.

Sąd zaznaczył, że zgodnie z tzw. ustawą warszawską stolica ma szczególną strukturę prawno-ustrojową. W ustawie określono m.in. obowiązek utworzenia dzielnic, które są jednostkami pomocniczymi gminy. W ocenie sądu dzielnice są więc wyłącznie organami składowymi gminy i ich działalność należy traktować jako działalność gminną.

Zadania i kompetencje oraz tryb funkcjonowania organów każdej z dzielnic określony jest w jej statucie nadanym jej przez radę miasta. Sąd wskazał też, że ze względu na duży obszar miasta organy samej gminy nie byłyby w stanie wykonywać swoich zadań racjonalnie.

Zaskarżane decyzje dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego są rozpatrywane także przez sądy powszechne, a te czasami podważają zgodność z prawem podjętej przez radę miasta tzw. uchwały kompetencyjnej.

Tak było m.in. w przypadku Marii Kondratowicz - jednej ze skarżących w środę przed WSA. Jak powiedziała PAP, według decyzji wydanej przez zarząd dzielnicy Żoliborz jej roczna opłata za użytkowanie wieczyste wzrosła z 485 zł do blisko 2,1 tys. zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację miastu, jednak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza uznał, że decyzja została wydana przez niewłaściwy organ.

Rację miastu SKO przyznało także w sprawie Wandy Woronicz, która także była obecna na środowej rozprawie przed WSA. Jak mówiła PAP, w jej przypadku opłata miała wzrosnąć z 370 zł do 970 zł. Sprawa trafiła do sądu, jednak nie była tam rozpatrywana - miasto uznało pozew złożony przez mieszkankę.

Od środowego wyroku WSA przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Korona zapowiedział, że prawdopodobnie zostanie ona złożona.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość tej opłaty podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata - jeżeli zmieni się wartość nieruchomości.
Dochody miasta z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste z roku na rok rosną. W 2008 r. było to 314,2 mln zł; w 2013 r. - 431,5 mln zł.(PAP)