Samorządom potrzeba więcej elastyczności w organizacji pracy, aby mogły dostosować rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Służyć temu będzie zapisane w projekcie nowelizacji ustawy zwiększenie samodzielności i elastyczności struktur organizacyjnych.

Rozwój obszarów metropolitalnych oraz specyfika innych obszarów sprawia, że wzrasta znaczenie i potrzeba współpracy między samorządami. Dzięki nowym strukturom kooperacji, władze samorządowe różnego szczebla będą dużo łatwiej koordynować zadania o znaczeniu strategicznym na obszarach metropolitalnych.


Małe gminy i powiaty mają problemy związane z wyższymi kosztami działalności, brakiem wystarczającego zaplecza kadrowego, niekorzystną strukturą demograficzną czy migracjami. Te trudne warunki wpływają negatywnie na ich rozwój i ograniczają szanse na podniesienie jakości życia mieszkańców. Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie zachęt do łączenia samorządów. To sąsiadujące samorządy same podejmą decyzję, czy chcą się łączyć.


Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym: łączenie gmin i powiatów, wspólna obsługa, związki międzygminne i powiatowo-gminne:

Łączenie gmin i powiatów

Wprowadzony zostanie pełnomocnik ds. utworzenia gminy. Jego zadaniem (do czasu utworzenia nowej gminy) będzie przygotowanie gminy - organizacyjne i prawne - do wykonywania zadań publicznych.
Z dniem utworzenia gminy pełnomocnik przejmie wykonywanie zadań i kompetencji jej organów, aż do momentu ukonstytuowania się nowych organów gminy.


Pełnomocnik przygotuje także urząd nowej gminy (lub starostwa powiatowego) do wykonywania zadań publicznych. Jego zadaniem będzie ponadto zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej utworzonej jednostki, szczególnie dotyczy to uchwalenia budżetu.
Projekt budżetu nowej jednostki, przygotowany przez pełnomocnika i skonsultowany z regionalną izbą obrachunkową, będzie podstawą jej gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu.
Podobne rozwiązania będą wprowadzone do ustawy o samorządzie powiatowym.

Uregulowano także zasady obowiązywania uchwalonych dotychczas aktów prawa miejscowego - będą one ważne i obowiązujące (każdy na terenie dotychczasowej jednostki) do czasu ich uchylenia i ustanowienia nowych aktów przez organy nowej jednostki.

Zachętą do procesu łączenia jednostek samorządu terytorialnego w podmioty większe i silniejsze na czas pierwszej kadencji, jest zwiększenie liczby radnych rady nowej jednostki.

W skład rady gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, w pierwszej kadencji wejdą radni w liczbie: 21 w gminach do 20.000 mieszkańców; 23 trzech w gminach do 50.000 mieszkańców; 25 w gminach do 100.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych.

Wspólna obsługa

Zgodnie z nowymi przepisami, gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług).
Dotyczy to szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. O zapewnieniu ww. obsługi zdecyduje organ stanowiący jednostki. Uchwała tego organu określi przede wszystkim jednostkę lub jednostki obsługujące, jednostki objęte obsługą wraz z jej zakresem odnoszącym się do poszczególnych jednostek. Decyzje organu stanowiącego będą miały charakter wiążący dla tych jednostek.

Natomiast organy lub podmioty zarządzające samorządowymi osobami prawnymi, zaliczanymi do sektora finansów publicznych, będą mogły powierzyć - w drodze porozumienia - wykonywanie funkcji obsługowych strukturom stworzonym do tego celu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli jednostka obsługująca, zaliczana do sektora finansów publicznych, będzie zapewniać realizację funkcji głównego księgowego przez osobę spełniającą te wymogi (kierownik lub pracownik), wówczas w jednostce obsługiwanej nie będzie zatrudniany główny księgowy. Kierownicy jednostki obsługiwanej i obsługującej powinni mieć obustronną możliwość wglądu w dokumenty, prawo żądania informacji i wyjaśnień w odniesieniu do działalności będącej przedmiotem obsługi.@page_break@

Związki międzygminne, powiatowe i powiatowo-gminne

Przewidziano uproszczenie i skrócenie procedury zmiany statutu związku międzygminnego oraz jego likwidacji.

Zgodnie z nowymi przepisami, organ stanowiący związku będzie mógł przyjąć projekt uchwały w sprawie zmiany statutu i przesyłać go wojewodzie. Jeżeli wojewoda nie przedstawi negatywnego stanowiska w terminie 30 dni, projekt będzie uważany za uzgodniony. W przypadku uzgodnienia projektu statutu, zgromadzenie związku będzie mogło podjąć uchwałę o zmianie statutu.

W znowelizowanej ustawie zamieszczono szczegółowe przepisy dotyczące całej procedury związanej z uchwaleniem czy zmianą statutu. Procedura dotycząca rejestracji nowego związku będzie zbliżona do tej, jaka byłaby stosowana przy zmianie statutu.

Wprowadzono nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych.

Było to zapowiadane w „Białej księdze obszarów metropolitalnych”. Mechanizm funkcjonowania związku powiatowo-gminnego będzie analogiczny do istniejących rozwiązań dotyczących związków międzygminnych oraz związków powiatów, np. związek tworzony przez powiat oraz np. 2/3 gmin z jego terenu będzie realizował zadania zarówno powiatowe, jak i gminne. Członkowie związku będą rozstrzygać w statucie, np. o zasadach reprezentacji w zgromadzeniu związku (np. przez określenie liczby reprezentantów każdej z jednostek albo przez ustalenie siły głosu w zgromadzeniu), a także o zasadach udziału w kosztach działalności związku.
Nowe przepisy umożliwiają nie tylko tworzenie nowych związków powiatowo-gminnych, ale także pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów.

Projektowane przepisy wprowadzają zmiany w kilkunastu innych ustawach.
Przepisy podatkowe, w tym m.in. w:
- podatku od spadków i darowizn, zaproponowano m.in. wprowadzenie regulacji dotyczących opodatkowania zniesienia współwłasności, zrównano obowiązki podatników korzystających z ulgi mieszkaniowej poprzez ustalenie konieczności zamieszkiwania w zbytym i nowo wybudowanym budynku/lokalu przez okres 5 lat, potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały;
- podatku rolnym - dodano np. przeliczniki dla niektórych gruntów, które nie posiadają klasyfikacji gleboznawczej, takich jak: stawy zarybieniowe i niezarybieniowe, grunty zakrzewione i zadrzewione. Przeliczniki będą podstawą do wyliczenia opodatkowania. Kolejna zmiana dotyczy jednorazowej płatności podatku, gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł;
- podatkach i opłatach lokalnych - zmieniono np. definicję garażu oraz określono zasady opodatkowania współwłasności garażu. Wprowadzono możliwość fakultatywnego pobierania przez gminy opłat lokalnych – targowej, miejscowej i uzdrowiskowej;
- podatku leśnym - m.in. zaproponowano zniesienie preferencyjnej stawki podatku leśnego (50 proc.) dla lasów ochronnych. Przewidziano ustalanie przez organ podatkowy - w jednej decyzji - wysokości należnego zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych płacących podatek leśny, podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wprowadzono ponadto regułę (w ustawach o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym), że jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego nie przekroczy kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – to nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte będzie umorzone.

Projektowana nowelizacja zawiera ponadto zmiany w ustawie o pomocy społecznej, które dają możliwość łączenia różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych jest powołanych do wykonywania zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w danej jednostce samorządu terytorialnego w jedną jednostkę.

Uproszczono i usprawniono procedury dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, w tym m.in.:
- zmieniono definicję „terenów zielonych”, podkreślając, że teren ten musi pełnić funkcje publiczne i być publicznie dostępny,
- zniesiono obowiązek uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali na terenie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej na usunięcie drzew i krzewów,
- uregulowano zasady pobierania opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz ustalono ich wysokość; rozszerzono katalog sytuacji, w których opłata nie będzie pobierana (np. poligony czy usuwanie skutków nagłych zjawisk atmosferycznych przez odpowiednie służby);
- obniżono wysokość administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów. Dla osób fizycznych, które usunęły drzewa/krzewy bez wymaganego zezwolenia/zgłoszenia z własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia - wysokość kary będzie mogła podlegać obniżeniu o 50 proc.


Obniżona o 50 proc. kara będzie stosowana także w przypadku złomu, wywrotu bądź drzewa lub krzewu obumarłego, które usunięto bez wymaganego zezwolenia/zgłoszenia.

Nowe przepisy zakładają ponadto większą ściągalność nakładanych kar.