Umowę podpisano podczas uroczystości z udziałem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Wiceminister Jerzy Kwieciński mówił, że projekt "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” ma doprowadzić do wzmocnienia współpracy szkół z pracodawcami i zwiększenia częstotliwości kształcenia zawodowego bezpośrednio w zakładach pracy. "Chcemy, by to przedsiębiorcy stali się jego beneficjentami" - powiedział.

Dodał, że program ma też "przetestować rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia innowacyjności naszych regionów". Wpisuje się też w zamierzenia rządu, by rozwój kraju był bardziej zrównoważony, a te mniej rozwinięte regiony zwiększały swoją innowacyjność.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas mówił, że projekt "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe" zakłada zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy. "Dziś szkoły zawodowe wypuszczają często absolwentów w próżnię" - mówił.

Według niego w ramach nowego projektu co najmniej 40 procent godzin zajęć praktycznych powinno odbywać się w przedsiębiorstwach, a nie jak dotychczas – w warsztatach i pracowniach szkolnych.

Projekt, jak zaznaczył Jarubas, ma być realizowany we współpracy z partnerem z Austrii. Wyrażał nadzieję, że w jego ramach uda się przetestować rozwiązania, które będą służyć także innym regionom, nie tylko polskim.

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek wyrażała zadowolenie, że w Świętokrzyskiem będzie realizowany tak ważny pilotażowy projekt Ministerstwa Rozwoju. "Cieszę się, że te 18 mln zł będziemy mogli spożytkować na rozwój naszego regionu" - mówiła.

Zwracała uwagę, że program stwarza nowy model szkolnictwa zawodowego, w ramach którego pracodawcy, szkoły i samorząd będą partnerami.

Projekt ma być realizowany w ramach działań innowacyjnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Przedsięwzięcie, jak informuje w Ministerstwo Rozwoju, jest efektem inicjatywy "Lagging Regions" (zapóźnione regiony) implementowanej przez Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej. Województwo świętokrzyskie zostało wybrane jako jeden z dwóch regionów w Polsce, w którym inicjatywa jest realizowana (poza tym są dwa regiony w Rumunii).

W ramach projektu eksperci Banku Światowego zrobili analizę głównych barier i ograniczeń dla upowszechnienia kształcenia w miejscu pracy w Polsce. Zaproponowali zestaw rozwiązań dla województwa świętokrzyskiego w postaci założeń projektu pilotażowego - podało MR.

Celem projektu, dodał resort, jest przetestowanie pięciu modeli kształcenia praktycznego w miejscu pracy i opracowanie rozwiązania, które będzie rekomendowane do wdrożenia w innych regionach. "Kluczowym aspektem projektu będzie zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy – ma to być integralny element formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez zorganizowanie większej ilości zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach" - napisano w komunikacie.

Projekt ma być realizowany w formule grantowej. Fundusze, jak dodaje MR, zostaną przekazane pięciu podmiotom, mającym doświadczenie w praktycznej nauce zawodu. To m.in. szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje-centra przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Następnie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów szkół zawodowo–technicznych, którzy wezmą udział w kształceniu praktycznym organizowanym w firmach z województwa świętokrzyskiego.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że w latach 2017-2020 wsparciem zostanie objętych minimum 500 uczniów w wieku 17-19 lat, klas II-IV placówek kształcenia zawodowego. (PAP)