W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 znalazło się ponad 9 mld zł, czyli o 2,6 mld zł więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. We wtorek zarząd województwa przyjął uchwałę o ogłoszeniu dwóch konkursów dotyczących dróg wojewódzkich i terenów inwestycyjnych. Nabór wniosków o dofinansowanie w obu konkursach rozpocznie się 17 sierpnia.

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień zapewnił na spotkaniu z dziennikarzami, że środki z nowej perspektywy finansowej uruchamiane są zgodnie z ogłoszonym wcześniej harmonogramem, w pierwszych możliwych terminach.

Na drogi wojewódzkie kwota dofinansowania projektów ma wynieść 68 mln euro, czyli ponad 270 mln zł. Beneficjentem będzie województwo i samorządy lokalne, a pieniądze będą mogły zostać przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich, w tym np. skrzyżowań czy obwodnic, modernizację wiaduktów, tuneli czy mostów. Nabór wniosków w tym konkursie potrwać ma do wyczerpania środków.

"Chcielibyśmy we wrześniu dokonywać rozstrzygnięć i podjąć interwencję, przebudowując drogi w naszym województwie" - zaznaczył Stępień.

Na projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych do podziału jest 12 mln euro unijnego wsparcia, czyli ponad 49 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się gminy i powiaty, ale także ich związki i stowarzyszenia. "Chcielibyśmy, aby samorządy zaczęły tworzyć warunki do rozwoju firm, chodzi nam szczególnie o sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To ważne, aby pieniądze z nowego rozdania napędzały gospodarkę" - powiedział marszałek.

Dofinansowanie obejmie prace związane z kompleksowym przygotowaniem terenów pod inwestycje gospodarcze tj. m.in. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, remonty lub modernizację obiektów budowlanych. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 20 mln zł, a poziom dofinansowania - 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Nabór wniosków zakończy się 27 sierpnia.

Zgodnie z harmonogramem w trzecim kwartale tego roku mają ruszyć konkursy dotyczące m.in. promocji gospodarczej regionu, dróg lokalnych, rozwoju systemu ratowniczo-gaśniczego, integracji osób zagrożonych ubóstwem, aktywizacji społeczno-zawodowej czy usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pod koniec roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących m.in. badań i rozwoju przedsiębiorstw, innowacji w małych i średnich firmach, niskoemisyjnego transportu miejskiego czy termomodernizacji budynków.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego w poprzedniej perspektywie - razem z pieniędzmi przedakcesyjnymi - woj. łódzkie zyskało 20 mld zł. Zrealizowano 13 tys. przedsięwzięć, a na głowę każdego z 2,5 mln mieszkańców regionu przypadało 8 tys. zł unijnych pieniędzy. (PAP)