Idea inteligentnego miasta (tzw. smart city) to zintegrowane podejście do planowania i zarządzania - w partnerstwie społecznym i współpracy w wypracowywaniu strategicznych priorytetów dla zrównoważonego rozwoju, wspieranego nowoczesnymi technologiami.

„Chodzi o rozwój, który poprawiając jakość życia mieszkańców, dostęp do dobrej jakości usług, jednocześnie dba o zasoby środowiska, działa w kierunku stworzenia lepszych warunków gospodarczych” – wyjaśniała kierownik Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Urzędu Miasta w Kielcach, Jadwiga Skrobacka.

Jak dodała, w Kielcach, gdzie od kilku lat samorząd stara się realizować ideę smart city, pojawiła się potrzeba opracowania „Strategii Ramowej Smart City 2030+”, która wyznaczy kierunki działania w tym zakresie na przyszłość. „Dokument, który musi powstawać przy udziale lokalnej społeczności, wytyczy wizję Kielc jako miasta inteligentnego i określi kluczowe zasady, by w sposób uporządkowany realizować tę ideę i monitorować efekty działania” – dodała Skrobacka.

Pierwszym etapem tworzenia strategii będą badania socjologiczne, jakie w poniedziałek rozpoczną się w Kielcach. Zespół socjologów przeprowadzi wywiady na losowo wybranej grupie 600 mieszkańców. Wypowiedzą się oni na temat jakości życia w stolicy województwa świętokrzyskiego oraz na temat idei inteligentnego miasta.

„W ankiecie zapytamy o wszystkie wymiary smart city, m.in. zarządzanie miastem i udział mieszkańców w tym procesie, funkcjonowanie komunikacji publicznej, ocenę przestrzeni publicznej czy jakości powietrza” - opisywał szef zespołu, dr Andrzej Kościołek.

Naukowiec podkreślił, że istotna w badaniu będzie analiza, w jakich sposób idea inteligentnego miasta koreluje z problemami społecznymi.

W dalszym etapie prac nad strategią, opracowane wyniki badań będą zestawione z obiektywnymi danymi, obrazującymi warunki życia społecznego, gospodarczego i środowiskowe uwarunkowania, wskazane w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Kielc.

W najbliższych dniach na internetowej platformie www.idea.kielce.eu powstanie serwis Idea Kielce – Smart City, z zestawieniem działań i projektów realizowanych przez samorząd, ukierunkowanych na rozwiązania inteligentnego miasta. Platforma umożliwia także przeprowadzenie dalszych badań ankietowych i konsultacji - wśród internautów.

Uruchomienie przed dwoma laty internetowej platformy współpracy z mieszkańcami Idea Kielce, umożliwiającej m. in. prowadzenie konsultacji społecznych czy planowanie realizacji budżetu obywatelskiego, to jedno z przedsięwzięć związanych z realizacją w Kielcach idei smart city.

Jak wyliczała Skrobacka, wdrożono także systemy informatyczne, które umożliwiają sprawniejszą obsługę interesantów w magistracie i jednostkach mu podległych.

Od 2009 r. działa także Geoportal - strona internetowa zawierająca mapy satelitarne Kielc z danymi dotyczącymi m.in. działek, zagospodarowania terenu i inwestycji, która ułatwia realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Miasto zrealizowało też projekty usprawniające miejską komunikację – na przystankach zainstalowano m.in. elektroniczne tablice z rozkładami jazdy autobusów. Trwają prace nad stworzeniem inteligentnego systemu transportowego, wspierającego ruch drogowy w mieście.

W Kielcach funkcjonuje też system, który analizuje zużycie energii i mediów w budynkach użyteczności publicznej. Od niedawna w mieście jest też testowany energooszczędny system sterowania oświetleniem ulic.

Za wdrażanie idei miasta inteligentnego Kielce były kilkakrotnie nagradzane, m.in. w 2012 r. na Światowym Kongresie Smart Cities w Barcelonie. (PAP)