"Naszym celem jest w prosty i przystępny sposób zaprezentować, skąd pieniądze do nas trafiają i na co je przeznaczamy. To bardzo ważne, aby mieszkańcy wiedzieli, że wysokość wydatków, jakie możemy poczynić jest zawsze uzależniona od dochodów, które możemy osiągnąć. W budżecie miasta szczegółowo, a w +Pigułce+ syntetycznie, opisane są wydatki na sfery życia, które dotyczą każdego z nas" - wyjaśnił prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Budżet miasta w pigułce" to skrócona informacja o budżecie publikowana niezależnie od samej uchwały budżetowej. W przejrzystą, graficzną formę ujęte zostały tam m.in. dochody i wydatki miasta, remonty i planowane wydatki majątkowe z podziałem na dzielnice czy koszty zadań z budżetu obywatelskiego.

"Mowa tu m.in. o wydatkach na edukację dzieci i młodzieży, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, transport publiczny, pomoc dla potrzebujących i dla osób niepełnosprawnych, jak również na wsparcie dla rodzin, profilaktykę ochrony zdrowia, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i utrzymanie infrastruktury komunalnej, a także na działalność kulturalną i sportową" - zaznaczył Krupa.

W 2017 r. wpływy do budżetu ok. 300-tysięcznych Katowic wyniosą ponad 1,8 mld zł, a łączne wydatki prawie 2 mld zł, z czego 21,5 proc. to środki przeznaczone na inwestycje, w tym te wskazane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

"Budżet Katowic na 2017 rok sprzyjać będzie harmonijnemu rozwojowi miasta w różnych obszarach ważnych dla mieszkańców, a priorytetem będzie zwiększanie potencjału miasta poprzez wykorzystanie środków unijnych" – ocenił prezydent miasta.

Budżet na przyszły rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2035 katowiccy radni przyjęli 14 grudnia. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komisje branżowe Rady Miasta.

Najistotniejszymi źródłami dochodów Katowic w 2017 r. będą udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (551 mln zł), podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości (357 mln zł) oraz subwencja, głównie część oświatowa (308 mln zł). Katowice pozyskują też środki z funduszy unijnych, funduszy celowych czy budżetu państwa.

Wśród wydatków największe pozycje w strukturze budżetu zajmują wydatki w sferze społecznej i komunalnej, tj. w działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (559 mln zł), pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina (316 mln zł), transport i łączność (297 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (172 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (169 mln zł).

Łączne nakłady na inwestycje wyniosą w przyszłym roku w Katowicach 426 mln zł. Realizowane będą m.in. przedsięwzięcia wieloletnie, jak budowa nowej linii tramwajowej od istniejącej pętli Brynów do planowanej pętli Kostuchna czy przebudowa strefy śródmiejskiej - placu centralnego strefy Rondo–Rynek. Rozbudowana ma zostać sieć dróg rowerowych w ramach Katowickiej Infrastruktury Rowerowej, rozpocznie się też budowa trzech basenów w katowickich dzielnicach oraz roboty związane z systemem zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

Planowany deficyt Katowic na koniec przyszłego roku ustalono na 146 mln zł. Zostanie on pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ponad 49,6 mln zł) oraz wolnymi środkami (ponad 96,5 mln zł).

Publikację „Budżet miasta w pigułce” można znaleźć na stronie www.katowice.eu w zakładce „budżet”, natomiast pełna wersja budżetu Katowic jest dostępna w zakładce „Finanse i majątek miasta”. (PAP)