Za udzieleniem absolutorium głosowało 32 radnych PO, przeciw głosowało 24 radnych PiS i dwoje radnych niezrzeszonych.

Wnioskując o udzielenie jej absolutorium, prezydent miasta podkreśliła, że sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a międzynarodowe agencje ratingowe wystawiły Warszawie wysokie oceny.

Gronkiewicz-Waltz dodała, że wyniki budżetu miasta potwierdzają poprawę koniunktury w stolicy, a dochody procentują w postaci inwestycji i przewidywalności. Podkreśliła, że w 2014 r. o 10 tys. zwiększyła się liczba osób płacących podatki w stolicy, związku z Kartą Warszawiaka. W ub. latach ten wzrost oscylował w okolica 1 tys. osób.

Powiedziała, że miasto na inwestycje przeznaczyło 2 mld 375 mln zł. Najważniejsze to budowa centralnego odcinka II linii metra i zakup taboru; ponadto miasto w 2014 r. przeznaczyło na budownictwo komunalne 80 mln; na kulturę 356 mln zł.

Przewodniczący klubu radnych PO Jarosław Szostakowski podkreślił, że bilans finansowy miasta za ub. rok jest dodatni. Wskazał na ważne inwestycje w transport publiczny i edukację.

Przekonywał, że w tym roku jest „dość prosto jest podjąć decyzję o przyznaniu absolutorium” dla Gronkiewicz-Waltz, ponieważ mieszkańcy obdarzają ją zaufaniem, o czym świadczy wygrana w wyborach samorządowych na jesieni 2014 r., kiedy ocenili nie tylko ostatni rok, ale całą kadencję.

Odmiennego zdania był przewodniczący klubu radnych PiS Jarosław Krajewski. Przekonywał, że władze Warszawy straciły zaufanie m.in., ze względu na opóźnienie w oddaniu do użytku II linii metra oraz konflikt z nowymi władzami Bemowa. Wskazywał, że 85 tys. miejskich urzędników nie była w stanie zagwarantować wykonania zaplanowanych inwestycji. „Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 72 proc. to jest nieporozumienie i nieudolność” – podkreślił Krajewski.

Powiedział, że różnica między planowanymi wydatkami majątkowymi i tymi zrealizowanymi to 916 mln zł. I tak na budowę II linii metra wydano o 337 mln zł mniej w 2014 r. niż planowano; na budowę ul. Nowolazurowej (odcinek al. Jerozolimskie – trasa AK) 45 mln zł. A na modernizację ciągu ulic Marsa – Żołnierska miasto wydało 38 proc. zaplanowanych środków – wyliczył szef radnych PiS.

Krajewski zwracał też uwagę na opóźnione inwestycje np. bulwary wiślane. „Miały być gotowe do wakacji 2014r., a wiemy, że nie będą gotowe do wakacji tego roku” – powiedział.

Gronkiewicz-Waltz odpowiadając na zarzuty opozycji powiedziała, że poziom zrealizowanych wydatków na inwestycje jest podobny jak w roku 2003 i 2005. A niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

Odnosząc się do budowy bulwarów wiślanych, powiedziała, że przeprowadzenie inwestycji skontrolował NIK i wystawił pozytywną ocenę.

W sprawie Bemowa przypomniała, że po ujawnieniu nieprawidłowości w tamtejszym urzędzie dzielnicy, zdymisjonowała z funkcji wiceprezydenta Warszawy Jarosława Dąbrowskiego, który wcześniej był burmistrzem Bemowa i za jego kadencji doszło do nadużyć.

Ze sprawozdania finansowego za 2014 r. wynika, że dochody budżetowe Warszawy zostały zrealizowane na poziomie 102,3 proc. planu i wyniosły 13 mld 781 mln zł, o 309 mln zł więcej niż zakładały władze miasta.

Największe dochody uzyskano z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (3 mld 968 mln zł), części oświatowej subwencji ogólnej, czyli dopłaty rządowej na każdego ucznia (1 mld 412 mln zł), środków pozyskanych z Unii Europejskiej (1 mld 202 mln zł) oraz podatku od nieruchomości (1 mld 130 mln zł).

Miasto uzyskano też ponadplanowe dochody m.in. z dywidend, z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W porównaniu z 2013 r. dochody unijne były wyższe o 520 mln zł, głównie w związku z finansowaniem centralnego odcinka II linii metra.

Z kolei wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 mld 452 mln zł, co stanowiło 90,6 proc. wartości planu. Na wydatki bieżące przeznaczono 11 mld 77 mln zł.

Największy wzrost wydatków, w porównaniu z tymi poniesionymi w 2013 r., dotyczył komunikacji miejskiej. Wyniosły one 2 mld 630 mln zł, o 381 mln zł więcej niż w 2013 r. Miasto zarobiło na biletach komunikacji miejskiej 799 mln zł, o 35 mln zł więcej niż w 2013 r.

W ub. roku rekordowo wysokie były wydatki miasta na odszkodowania z tytułu dekretu Bieruta. Wyniosły one 254 mln zł. W 2013 r. wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie 15 mln zł. W ciągu ostatnich lat łączne wydatki budżetowe na odszkodowania z tego tytułu wyniosły 805 mln zł.

W 2014 r. Warszawa wpłaciła do budżetu państwa 719 mln zł janosikowego. Drugą pozycję na liście wpłacających zajęło województwo mazowieckie z wpłatą wynoszącą 445 mln zł. Od 2003 r. łączne wydatki Warszawy z tytułu janosikowego wyniosły 8 mld 288 mln zł.

Nakłady budżetowe Warszawy na inwestycje wyniosły w 2014 r. 2 mld 375 mln zł i były wyższe o 484,5 mln zł od tych poniesionych w 2013 r. Największe kwotowo nakłady dotyczyły budowy II linii metra - blisko 1 mld 093 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia Warszawy na koniec 2014 r. spadł o blisko 4,7 pkt proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. - z 48,5 proc. do 43,8 proc. Stan zobowiązań Warszawy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2014 r. wyniósł 6 mld 037 mln zł. (PAP)