35 uchwał, o których zostało powiadomione Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, dotyczy przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych; znikną one z powodu niżu demograficznego oraz braku naboru.

Wśród nich są 4 przedszkola, 13 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 3 licea ogólnokształcące, 8 szkół policealnych. Na listę placówek przeznaczonych do likwidacji trafiły również m.in. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. "W kilku przypadkach szkoły podstawowe zostaną przekształcone w filie innych szkół" - powiedziała Wietrzyk.

Obecny rok jest również kolejnym rokiem zamykania szkół ze względu na zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, licea profilowane przestaną istnieć do 1 września 2014 roku. Od września 2012 roku trwa systematyczne ich wygaszanie, czyli nie przeprowadza się naboru do pierwszych klas. Na mocy ustawy likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych, technika dla dorosłych i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych.

Jak poinformowała Wietrzyk zdecydowana większość szkół przeznaczonych do likwidacji to placówki, które zostaną zamknięte w związku z reformą - łącznie 84. "Liczba tych szkół z każdym rokiem sukcesywnie się zmniejsza" - powiedziała rzeczniczka kuratorium.

Do 28 lutego samorządy miały czas na przesłanie do kuratorium uchwał intencyjnych dotyczących zamiaru likwidacji szkół i placówek oświatowych na swoim terenie. Takie uchwały podjęły m.in. samorządy: Sosnowca, Rybnika, Częstochowy, Tarnowskich Gór, Zabrza, Żor, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic, Skoczowa oraz powiatów - cieszyńskiego, wodzisławskiego, kłobuckiego.

W ubiegłym roku do kuratorium wpłynęło ponad 200 uchwał intencyjnych dotyczących zamiaru likwidacji szkół oraz innych placówek oświatowych.