Za zmianą w Kodeksie postępowania karnego głosowało 415 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W przekonaniu sejmowej komisji ds. kontroli państwowej, która przygotowała tę modyfikację procedury karnej, zmiana pozwoli lepiej współpracować NIK i prokuraturze. Komisja, jak i obecny prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, wielokrotnie wskazywali, że za mało zawiadomień NIK do prokuratury kończy się wszczęciem śledztwa, a jeszcze mniej - wniesieniem aktu oskarżenia.

Dlatego w nowelizacji zapisano, że w przypadku, gdy zawiadomienie o przestępstwie złoży inspektor pracy lub NIK, to instytucje te będą mogły zwrócić się o pisemne uzasadnienie tej decyzji, by ewentualnie móc odwołać się od odmowy wszczęcia dochodzenia lub umorzenia sprawy. Do tej pory NIK, jako organ kontrolujący prawidłowość wydawania publicznych pieniędzy, nie zawsze mógł się odwoływać od procesowych decyzji prokuratur.

Działo się tak w sprawach, w których nie stwierdzano szkody w mieniu, a przedmiotem badania było np. sfałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy czy też prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy lub podawanie w księgach nierzetelnych danych lub też samowole budowlane. Nowelizacja ma umożliwić poddanie kontroli sądu większej liczby decyzji prokuratury, które - np. w ocenie NIK - nie zawsze są przekonujące. (PAP)