"Zgodnie z założeniami, w proponowanych przepisach o rybołówstwie morskim zostaną określone zadania, właściwości organów i tryb postępowania dotyczących nadawania i cofania uprawnień do wykonywania rybołówstwa, jego racjonalnego wykonywania, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także kontroli i nadzoru nad jego wykonywaniem i obrotem produktami" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Jak podało CIR, w projekcie zostanie ustanowiony obowiązek wymierzania kar pieniężnych oraz kryteria, na podstawie których będzie ustalana ich wysokość.

W projekcie przewidziano, że minister odpowiedzialny za rybołówstwo będzie zobowiązany m.in. do prowadzenia rejestru statków rybackich i rejestru połowów w formie elektronicznej, a także zarządzania zdolnością połowową oraz dodatkową zdolnością połowową. Będzie także odpowiedzialny za utrzymanie i odtwarzanie zasobów ryb w polskich obszarach morskich, a także wprowadzanie zakazu połowu określonego gatunku organizmów morskich z uwagi na wyczerpanie ogólnej kwoty połowowej tego gatunku.

Z kolei jednym z zadań okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego będzie prowadzenie w postaci elektronicznej ewidencji wniesionych przez osoby fizyczne opłat za prowadzenie połowów rekreacyjnych z brzegu lub innego niż statek urządzenia pływającego. Inspektor będzie także wydawał decyzje administracyjne w sprawach: przyznawania, zawieszenia i cofania specjalnego zezwolenia na połowy w zalewach: Wiślanym, Szczecińskim i Kamieńskim oraz na Jeziorze Dąbie.

W projekcie założono, że statek rybacki, który nie został wpisany do rejestru statków rybackich i nie posiada licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia powołowego – nie będzie mógł wykonywać rybołówstwa morskiego. Ponadto rybołówstwo morskie w Polsce będzie mogło być wykonywane wyłącznie przez statki rybackie pływające pod polską banderą.

Nowe rozwiązania zakładają również możliwość wprowadzenia dla armatorów statków rybackich o polskiej przynależności – wieloletnich uprawnień połowowych na niektóre gatunki ryb. Procentowy udział armatora w ogólnej kwocie połowowej danego gatunku ryby będzie obliczany na podstawie jego połowów dokonywanych w latach wcześniejszych. Przewidziano możliwość wydawania specjalnego zezwolenia połowowego na okres inny niż rok kalendarzowy – jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy - na połowy poza Bałtykiem.

Nowe propozycję przewidują możliwość zarządzania kwotami połowowymi przez uznane organizacje producenckie. "W miejsce dotychczas przyznawanych indywidualnych kwot połowowych danego gatunku ryby, armatorom będzie mogła być przyznana kwota połowowa tego gatunku jako tzw. kwota wspólna, tj. przeznaczona do odłowienia bez podziału na poszczególne statki rybackie" - czytamy w komunikacie. Osoby fizyczne, które chciałyby prowadzić połowy rekreacyjne, będą musiały wnieść opłatę skarbową. Jej uiszczenie będzie oznaczało nabycie prawa do połowów rekreacyjnych z brzegu – bez możliwości połowu ze statku rybackiego.

W projekcie założono wprowadzenie obowiązku prowadzenia dziennika połowowego w formie elektronicznej przez kapitanów statków rybackich o długości co najmniej 12 metrów. Ponadto właściciel statku rybackiego będzie musiał ubiegać się o wydanie bezterminowej licencji połowowej.

Przewidziano, że po wejściu projektu w życie podmioty, które nabyły uprawnienia do wykonywania rybołówstwa na podstawie dotychczasowych przepisów – zachowają je do czasu wygaśnięcia. Licencje połowowe zachowają ważność przez 6 miesięcy od dnia obowiązywania nowego projektu. Zaproponowano, aby wnioski o wydanie nowych licencji połowowych były składane w ciągu 4 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej regulacji. W sprawach wszczętych i niezakończonych będą stosowane przepisy dotychczasowe. (PAP)

aop/ mki/ gma/