Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia zgodziła się na dalsze prace nad przygotowanym przez posłów PSL projektem nowelizacji prawa bankowego, który przewiduje m.in. takie rozwiązanie. Zgodnie z projektem bank przed zawarciem umowy miałby informować o skutkach wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponadto musiałby poinformować dłużnika o zamiarze złożenia przez bank do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Według autorów projektu rozwiązania te przyczynią się do wzrostu świadomości wśród podmiotów korzystających z usług bankowych, przez co zwiększy się poziom ochrony ich praw.

Projekt przewiduje też zmianę procedury nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przez sąd. Sąd mógłby badać, czy bank wypełnił ciążące na nim obowiązki wobec klienta i poinformował go o skutkach poddania się egzekucji bankowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. W projekcie znalazły się przepisy zobowiązujące komornika do zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, jeżeli dłużnik zażądał pozbawienia tego tytułu wykonalności w całości lub części.

Zdaniem rządu rozszerzenie obowiązków informacyjnych banków związanych z możliwością wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przyczyni się do zwiększenia poziomu świadomości prawnej klientów banku. "Pozytywnie oceniono też przepis dotyczący badania realizacji tego obowiązku przez sąd w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu" - napisano w komunikacie CIR.

Rząd ma jednak zastrzeżenia do niektórych szczegółowych rozwiązań, które - według Rady Ministrów - mogłyby prowadzić do powstania wątpliwości interpretacyjnych w kwestii bte. Zdaniem rządu, należałoby wprowadzić przepisy ujednolicające praktykę banków w tym zakresie i tym samym zlikwidować możliwość posługiwania się przez sądy niejednolitą wykładnią. "Ponadto, niejasne wydają się przepisy dotyczące obowiązkowego pouczenia (o skutkach wystawienia bte - PAP). Z konstrukcji przepisu nie wynika bowiem, czy badanie sądu ma polegać na sprawdzeniu, czy dłużnik oświadczył, że został pouczony o skutkach wystawienia bte, czy też, że bank poinformował klienta o tych skutkach. Należy także rozważyć wydłużenie terminu na wydanie przez sąd postanowienia o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności" - poinformowały służby prasowe rządu.

Rząd negatywnie ocenił również propozycję zmiany przepisów określających termin przewidziany na wniesienie przez dłużnika zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności bte. "Obecne przepisy wyrażają słuszną wykładnię, że ideą jest zaskoczenie dłużnika wszczęciem egzekucji i szybkie zajęcie jego majątku. Zdaniem rządu, nie należy tej zasady zmieniać" - podkreślono.

Rząd nie godzi się też na obligatoryjne zawieszenie postępowania egzekucyjnego, niezależnie od jego zasadności czy też uprawdopodobnienia roszczeń dłużnika. Według rządu takie rozwiązanie nie tylko skomplikowałoby system, ale także mogłoby spowodować przewlekłość procesu windykacji wierzytelności bankowych. Dodano, że rząd sugeruje prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad projektem z uwzględnieniem jego uwag i wątpliwości. W uzasadnieniu do projektu posłowie PSL napisali, że celem zmian jest zwiększenie ochrony praw klientów banków, zarówno konsumentów, jak i małych i średnich przedsiębiorców, przed skutkami składania pisemnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji. Chodzi o sytuację, kiedy nie zostali oni należycie poinformowani o skutkach prawnych złożenia takiego oświadczenia.

mmu/ mhr/