Promotor doktoratu prof. Bronisław Sitek powiedział w laudacji, że tytuł jest próbą docenienia niemieckiego uczonego za jego osiągnięcia naukowe i zasługi w tworzeniu europejskiego porządku prawnego. Przypomniał, że prof. von Bar jest jednym z najbardziej wpływowych i najwybitniejszych prawników, autorytetem w dziedzinie prawa prywatnego i porównawczego.

Laudator podkreślił też wkład niemieckiego naukowca w rozwój olsztyńskiej uczelni. Prof. Christian von Bar współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim od 2009 roku. Inicjował tworzenie grup badawczych, pomagał w uzyskiwaniu grantów i organizacji międzynarodowych konferencji naukowych.

Jednym z efektów tej współpracy jest realizowany w Olsztynie program badawczy dotyczący przekształceń treści prawa własności w państwach dawnego bloku komunistycznego pod wpływem ideologii marksistowskiej i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska dzisiaj.

Prof. von Bar wygłosił wykład o roli prawa porównawczego w tworzeniu europejskiego prawa prywatnego. W rozmowie z PAP ocenił on, że Polska - podobnie jak wiele innych państw - potrzebuje modernizacji tego prawa. Jak zauważył posiada ono "jeszcze wiele elementów z dawnych, ciemnych czasów komunizmu". Za obszary wymagające najpilniejszej regulacji prawnej naukowiec uznał zabezpieczenie kredytów, zawieranie umów na odległość, ochronę konsumentów, a zwłaszcza zakupy przez internet.

Christian von Bar urodził się w 1952 roku w Hanowerze. Pochodzi z rodziny wywodzącej się z Dolnego Śląska. Studia prawnicze odbył w latach 1970-1974 we Freiburgu, Kilonii i Getyndze. Doktorem nauk prawnych został w 1976 roku, a trzy lata później - doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 1981 roku prof. von Bar jest wykładowcą Uniwersytetu w Osnabrueck.

Na swojej macierzystej uczelni założył w 1987 roku Instytut Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Porównawczego, a w 2003 roku - Instytut Studiów Prawa Europejskiego. Współpracuje z Komisją Europejską i przewodniczy wielu komisjom i grupom badawczym zajmujących się unifikacją prawa prywatnego w Europie.

Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 400 publikacji. Otrzymał wiele nagród za prace z zakresu prawa cywilnego, prywatnego i porównawczego. Tytuły doktora honoris causa nadały mu wcześniej uniwersytety w Leuven, Tartu, Helsinkach, a przed rokiem - Uniwersytet Śląski w Katowicach.