Jak wyjaśniono w komunikacie, zmiany dostosowują przepisy Ppsa do obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą o Prokuratorii Generalnej RP, zastępuje ona państwo polskie, m.in. Skarb Państwa i organy administracji rządowej w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej.

Prezydencki projekt zakłada, że w zakresie określonym ustawą o Prokuratorii Generalnej RP, Prokuratoria może przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. "Taki zakres działania Prokuratorii Generalnej RP wynika bowiem z regulacji ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, natomiast nie wynika wprost z obecnej treści art. 28 Ppsa" - wyjaśniono.

Inna z proponowanych zmian polega na dodaniu regulacji potwierdzającej, że wymogi sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego nie stosuje się również wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz za Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną RP. "Wprowadzenie takiej zmiany jest wskazane dla uniknięcia wątpliwości odnośnie możliwego zakresu działania podejmowanego przez radców Prokuratorii Generalnej RP" - czytamy.

Ostatnia proponowana zmiana uchyla jedną z regulacji Ppsa. "Zapewni (to) spójność systemu polskiego prawa cywilnego i doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego dla poszkodowanych decyzjami i innymi aktami administracyjnymi" - głosi prezydencki komunikat.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie z początkiem 2017 roku i zastąpiła ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.

W myśl obowiązujących przepisów Prokuratoria Generalna strzeże praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa. Rozstrzyga tym samym, że właściwość Prokuratorii Generalnej nie wyczerpuje się na procesowej ochronie mienia państwowego należącego albo nienależącego do Skarbu Państwa, lecz obejmuje również czynności nieprocesowe albo procesowe dotyczące praw i interesów niemajątkowych.

LEX Navigator Postępowanie Administracja
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Administracja
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami


 

 

Ustawa tworzy podstawę do powierzenia na mocy odrębnych przepisów Prezesowi Prokuratorii Generalnej zadań z zakresu administracji publicznej. Ustawa rozstrzyga również, że Prezes Prokuratorii Generalnej jest ustawowo umocowanym do wydawania decyzji administracyjnych.

Ponadto premier może wyznaczyć Prokuratorię Generalną do zastępowania Rady Ministrów lub ministra w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa w postępowaniu karnym. Jednakże może, na uzasadniony wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przejąć zastępstwo w postępowaniu karnym, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

Celem działania Prokuratorii Generalnej jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika jest zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa.

Prokuratoria opracowuje też dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.

Prokuratoria opiniuje ponadto projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Do jej zadań należy także zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywanie sporów. (PAP)