Jak podkreślili autorzy projektu, "wykorzystanie środków z programów operacyjnych na lata 2014-2020 stanowi poważny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki". Jedną z instytucji wykorzystujących te pieniądze jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ma dostosować zakres zadań Agencji do nowej perspektywy unijnej i nowych zasad wynikających z przepisów wspólnotowych dla instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro.

W nowej perspektywie UE wsparcie funduszy unijnych obejmie te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ok. 40 proc. funduszy polityki spójności będą zarządzały samorządy województw. To ponad 31 mld euro.

ID produktu: 40439909 Rok wydania: 2015
  Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii>>>

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że konieczne jest uwzględnienie w działalności PARP nowych działań planowanych przez Agencję, dostosowanych do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców w powiązaniu z sytuacją gospodarczą Polski. "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powinna być jak najlepiej przygotowana do wykonywania zadań w nowym okresie programowania" - podkreślono.

"Niepodjęcie odpowiednich działań spowoduje, że PARP pozbawiona zostanie możliwości udzielania wsparcia ze środków nowej perspektywy finansowej, a z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa zostaną pozbawione możliwości skorzystania z tych funduszy. Można więc przyjąć założenie, że brak nowelizacji ustawy spowoduje, że nie zostaną w pełni wykorzystane środki z programów operacyjnych na lata 2014-2020, a w związku z tym nie rozwinie się przedsiębiorczość i nie powstaną miejsca pracy" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

Efektem przyszłej noweli ma być zwiększenie liczby przedsiębiorców korzystających z programów wsparcia na lata 2014-2020, usprawnienie działań Agencji w zakresie obsługi firm korzystających z funduszy unijnych, a także zminimalizowanie występowania nieprawidłowości przy wykorzystywaniu pieniędzy unijnych przez przedsiębiorców.

"Nowelizacja ustawy przyniesie pozytywny skutek dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy z sektora MSP uzyskają dostęp do nowych instrumentów, co przełoży się na zwiększone możliwości inwestowania, w rozwój innowacji i wdrożenia nowych technologii. Wpłynie to na wzrost ich konkurencyjności na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Natomiast rozwój sektora MSP będzie miał pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy kraju" - podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji.

Priorytetem w nowej perspektywie UE jest innowacyjność. To na nią oraz na wsparcie przedsiębiorców trafi najwięcej pieniędzy unijnych.

Jak podkreślają autorzy projektu, w starej perspektywie unijnej fundusze przeznaczone dla firm - za pośrednictwem PARP - trafiły m.in. na dofinansowanie ich inwestycji, rozwój działalności badawczo-rozwojowej, wdrożenie wyników tej działalności czy wspieranie eksportu i wysoko innowacyjnych projektów z zakresu technologii informatycznych. W nowej perspektywie UE zwiększy się też rola instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek i poręczeń dla firm. (PAP)