Zgodnie z nowelą, kary będą groziły za np. niszczenie dziedzictwa przyrodniczego, zanieczyszczenie lub skażenie środowiska czy nieodpowiednie postępowanie z materiałami promieniotwórczymi.
I tak na przykład, osoba, która zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym czy zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Jeżeli sprawca działał nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.
Kara od trzech miesięcy do pięciu lat grozi osobie, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza albo transportuje odpady lub inne szkodliwe substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować szkody dla środowiska.
Taka sama kara grozi osobie, która narażając ludzi i środowisko wyrabia, przetwarza, transportuje, przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę, gromadzi czy w inny sposób wykorzystuje materiał jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego.
Karze podlega też ten, kto wchodzi w posiadanie lub zajmuje się handlem objętymi ochroną roślinami, zwierzętami czy grzybami w liczbie większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku.(PAP)