MF wskazało, że nowe przepisy wprowadzają instytucję tzw. odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy niektórych towarów. Chodzi o produkty wymienione w załączniku nr 13 do ustawy tzw. wyroby wrażliwe, czyli niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Zgodnie z komunikatem ustawa zawiera przesłanki, których spełnienie pozwoli nie stosować odpowiedzialności solidarnej w przypadku, gdy sprzedawca nie odprowadzi podatku VAT. Jedną z takich przesłanek jest kaucja gwarancyjna. Nabywca nie poniesie odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu, który w dniu dokonania dostawy towaru znajdował się w prowadzonym przez MF elektronicznym wykazie firm, które złożyły kaucję gwarancyjną. MF zaznacza, że wysokość kaucji musi jednak spełniać ustawowe wymogi.

Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja podatkowa/Działalność/Kaucja gwarancyjna. Wejście do wykazu jest również możliwe ze strony www.finanse.mf.gov.pl w menu VAT/Kaucja gwarancyjna.

MF wielokrotnie zapewniało, że procedura odpowiedzialności solidarnej nie będzie też stosowana m.in. do podatników kupujących paliwo na stacjach paliw do standardowych zbiorników używanych przez nich pojazdów.

Przygotowana przez rząd nowelizacja ma przeciwdziałać nadużyciom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi. Poza wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej przewiduje też dwa inne rozwiązania służące temu celowi. W ustawie rozszerzono zakres mechanizmu odwróconego obciążenia VAT-em (w tej procedurze nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na obrót niektórymi wyrobami stalowymi. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie tymi towarami.

Podczas prac nad nowelizacją Sejm wprowadził poprawki dotyczące zwolnienia od podatku produktów i usług firm przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem okresu ważności tych towarów. Dotychczas do tego byli upoważnieni tylko producenci. W przypadku wykorzystania przez organizacje pożytku publicznego tych towarów do innego niż przeznaczony celu - niezgodnie z celem charytatywnym - konsekwencje podatkowe będą ponosić te organizacje charytatywne.