Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej to kolejny etap procesu automatyzacji przygotowywania sprawozdań finansowych i ich składania do Krajowego Rejestru Sądowego oraz urzędu skarbowego. Chociaż zmiany dotkną wszystkie jednostki to ich zakres został zróżnicowany w zależności od tego czy jednostka sporządza sprawozdanie według ustawy o rachunkowości czy MSR oraz od tego czy jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdania w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości będą miały obowiązek sporządzenia:

 • jednostkowego sprawozdania finansowego,
 • skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz
 • sprawozdań z płatności i skonsolidowanych sprawozdań z płatności

w postaci elektronicznej oraz opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W taki sam sposób musi zostać przygotowane oraz potwierdzone sprawozdanie z działalności jednostki wpisanej do KRS oraz sprawozdanie z jej badania sporządzone przez biegłego rewidenta.

Zobacz również: Urząd skarbowy czeka na sprawozdania finansowe >>

Zmiany w ustawie o rachunkowości już w styczniu >>

 

 

 

Struktury logiczne sprawozdań finansowych

Większe wymagania określono natomiast w stosunku do jednostek, które są wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zostały one zobowiązane do sporządzenia swoich sprawozdań w strukturze logicznej i formacie, które zostały określone na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Wśród opublikowanych z początkiem września plików XSD znalazły się struktury logiczne sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla:

 • banków
 • jednostek małych,
 • jednostek mikro,
 • organizacji pozarządowych,
 • zakładów ubezpieczeń,
 • alternatywnych spółek inwestycyjnych,
 • domów maklerskich,
 • małych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK),
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK),
 • innych jednostek.

Dla każdego sprawozdania finansowego stworzono trzy pliki: strukturę danych, w tys. zł i w zł.

 


Niestety na razie Ministerstwo Finansów nie opublikowało żadnego narzędzia pozwalającego przygotować sprawozdanie finansowe zgodnie z opublikowanymi strukturami (XML). Jednak z informacji, jakie otrzymaliśmy z MF wynika, iż takie narzędzie się pojawi. Ma to być aplikacja instalowanej na komputerach użytkowników, która pozwoli na wygenerowanie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej i formacie udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów, dla podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Nie wiadomo również jak będzie wyglądało składanie tych sprawozdań po 1 października do KRS.

Sprawozdania sporządzane według MSR

Co ważne, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na razie na opublikowanie struktur logicznych dla sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR. Będą więc one przygotowywane w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 

Przeczytaj również: Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej >>