Podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji tegorocznego budżetu. Nowela zakłada zwiększenie deficytu o ok. 16 mld zł, do 51,6 mld zł. Nowelizacja ma powiększyć tegoroczny deficyt o około 16 mld zł wobec 35,6 mld zł zapisanych pierwotnie. Rząd założył też cięcia w resortach, które mają dać 7,7 mld zł oszczędności. Powodem nowelizacji są niższe niż zakładano wpływy podatkowe w okresie styczeń-lipiec br.

W projekcie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki - 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł.

Propozycje zmian w budżecie na 2013 rok będą głosowane w piątek, już na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

W czwartek posłowie zajmą się natomiast prezydenckim projektem zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt ma usprawnić i uprościć postępowania sądowo-administracyjnego zarówno na poziomie wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA), jak i NSA.

Zgodnie z projektem ma się zwiększyć zakres orzekania WSA i NSA co do istoty sprawy. Ten ostatni ma obecnie prawo - w razie uwzględnienia kasacji - uchylić wyrok pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozstrzygnięcia. Jeśli prezydencki projekt wejdzie w życie, NSA o ile uwzględni skargę kasacyjną, będzie mógł wydać ostateczne i merytoryczne rozstrzygnięcie. Zgodnie z projektem sądy administracyjne będą mogły w wyroku zobowiązać organy administracji do załatwienia sprawy w określony sposób oraz przyznać skarżącemu odszkodowanie.

W ocenie prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt może nie tylko uprościć procedury, lecz da sądom możliwość podejmowania decyzji rozstrzygających spory, bez odsyłania obywateli po decyzje urzędów. Zdaniem prezydenta skróci to "pewną mitręgę i sądową, i administracyjną, i przede wszystkim obywatelską".

Dyskutowany będzie również rządowy projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on skrócenie procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Chodzi m.in. o wykorzystanie komunikacji elektronicznej - na użytek ubiegania się o stanowisko sędziowskie. Z uzasadnienia do projektu wynika, że w latach 2010 i 2011 postępowania ws. obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich trwały około roku od momentu obwieszczenia. Jednym z warunków podniesienia sprawności i efektywności wymiaru sprawiedliwości - jak wskazują autorzy projektu - jest optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej.

Posłowie rozpatrzą także rządowy projekt noweli ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekt ma dopuścić elektroniczne kopie dokumentów w postępowaniu administracyjnym czy doręczanie stronom dokumentów przez sąd administracyjny drogą elektroniczną. Projekt - jak podkreślili autorzy - ma ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększyć liczbę i jakość e-usług.

Sejm będzie też dyskutował o poselskim projekcie zmian w ustawie o podatku PIT. Ma on zwolnić z podatku PIT dochody uzyskane ze zbycia udziałów w spółdzielni, udziałów w spółce z osobowością prawną oraz innych papierów wartościowych otrzymanych w formie darowizny.

Rozpatrzona będzie ponadto senacka propozycja nowelizacji ustawy o podatku PIT, która ma umożliwić rolnikom nieopodatkowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych takich jak np. pieczywo czy sery.

Posłowie zdecydują ponadto, czy wprowadzić do porządku obrad informację rządu na temat wzmożonych działań kontrolnych prowadzonych przez Służbę Celną na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską.

W piątek - już na kolejnym posiedzeniu Sejmu - posłowie zapoznają się z informacjami: ws. sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013, na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce i na temat zamierzeń rządu wobec alarmującej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw.