Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 maja 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) obszar określony ułamkiem - obszar, na którym przewidziano funkcjonowanie więcej niż jednego świadczeniodawcy prowadzącego centrum, wskazany w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia.";

2)
w § 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Świadczeniodawca prowadzący centrum na obszarze określonym ułamkiem może zapewnić całodobową opiekę, o której mowa w ust. 9, w ramach zakresu świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b.";

3)
w § 20 ust. 2b-2d otrzymują brzmienie:

"2b. Wysokość ryczałtu na populację w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu przez podmiot wskazany w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem, ustala się na dzień złożenia wniosku na podstawie następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - ryczałt na populację,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

C - liczbę dorosłych mieszkańców określoną przez Główny Urząd Statystyczny dla obszaru określonego ułamkiem według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest określana wysokość ryczałtu,

D - stawkę, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

2c. Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na danym obszarze stosuje się następujący wzór:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KR - korektę ryczałtu w zakresie świadczeń stacjonarnych,

Li - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych przez podmiot wymieniony w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 w zakresie obszarów określonych ułamkiem w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

E - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

F - średnią stawkę za osobodzień w danym województwie.

2d. Korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 2c, dokonuje się po każdym okresie rozliczeniowym.";

4)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z § 20 ust. 2b rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych albo przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 20 ust. 2c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REALIZATORZY PILOTAŻU ORAZ OBSZAR DZIAŁANIA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Lp. Nazwa podmiotu Województwo Obszar działania centrów wraz z kodem jednostki podziału terytorialnego
1 2 3 4
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi łódzkie osiedla administracyjne

m. Łodzi: (dawna dzielnica Widzew) Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stary Widzew, Stoki, Widzew-Wschód, Zarzew, Osiedle nr 33, Łódź-Śródmieście

Kody TERYT: 106106 9, 106105 9

2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie podkarpackie powiaty: tarnobrzeski, kolbuszowski, m. Tarnobrzeg

Kody TERYT: 1820, 1806, 1864

3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim lubelskie m. Biała Podlaska, m. Kock, powiaty:

radzyński, bialski, gm. Kock

Kody TERYT: 0661011, 0608064, 0615, 0601,

0608063,0608065

4 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży podlaskie m. Łomża, powiaty: łomżyński, zambrowski Kody TERYT: 2062, 2007, 2014
5 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu warmińsko - -mazurskie m. Elbląg, powiat elbląski Kody TERYT: 2861, 2804
6 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu świętokrzyskie powiaty: sandomierski, opatowski Kody TERYT: 2609, 2606
7 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Wola Kod TERYT: 146518 8
8 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

lubuskie m. Gorzów Wielkopolski, powiaty: gorzowski, strzelecko -drezdenecki

Kody TERYT: 0861, 0801, 0806

9 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Mokotów Kod TERYT: 146505 8
10 "MEDiSON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie zachodniopomorskie m. Koszalin, powiat koszaliński Kody TERYT: 3261, 3209
11 Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach podlaskie m. Suwałki, powiaty: suwalski, augustowski, sejneński,

Kody TERYT: 2063, 2012, 2001, 2009

12 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu podkarpackie powiaty: jarosławski, lubaczowski Kody TERYT: 1804, 1809
13 Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach małopolskie powiat gorlicki, m. Grybów, m. Muszyna, m. Krynica-Zdrój, gminy: Grybów, Muszyna, Krynica-Zdrój

Kody TERYT: 1205, 1210011, 1210114, 1210074, 1210042, 1210073, 1210075, 1210113,1210115

14 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie mazowieckie m. Pruszków, powiat pruszkowski, gmina Podkowa Leśna, dzielnica m.st. Warszawy: Ursus

Kody TERYT: 142102 1, 1421, 140502 1, 146512 8

15 Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie małopolskie m. Tarnów, powiat dąbrowski, gminy: Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra

Kody TERYT: 1263, 1204, 121609 2, 121608 2, 121603 2

16 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu kujawsko -pomorskie m. Toruń, powiat toruński Kody TERYT: 0463, 0415
17 Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej śląskie m. Bielsko-Biała, powiat bielski Kody TERYT: 2461, 2402
18 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie pomorskie powiat kościerski,

gminy: Stężyca, Sulęczyno, Parchowo, Studzienice

Kody TERYT: 2206, 220506 2, 220507 2, 220107 2, 220108 2

19 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie śląskie powiat cieszyński Kod TERYT: 2403
20 Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela w Grajewie podlaskie powiaty: grajewski, moniecki Kody TERYT: 2004, 2008
21 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu lubuskie powiaty: międzyrzecki, sulęciński, słubicki Kody TERYT: 0803, 0807, 0805
22 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mazowieckie dzielnice m.st. Warszawy: Targówek, Praga-Północ

Kody TERYT: 146511 8, 146508 8

23 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego łódzkie Łódź-Bałuty

Kod TERYT: 106102 9

24 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dolnośląskie powiaty: bolesławiecki, lwówecki, lubański Kody TERYT: 0201, 0212, 0210
25 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie lubelskie m. Chełm, powiat chełmski Kody TERYT: 0662, 0603
26 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce podlaskie powiaty: hajnowski, bielski, siemiatycki Kody TERYT: 2005, 2003, 2010
27 Szpital Uniwersytecki w Krakowie małopolskie delegatura m. Kraków: Kraków-Śródmieście Kod TERYT: 126105 9
28 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie łódzkie powiaty: bełchatowski, pajęczański Kody TERYT: 1001, 1009
29 Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie małopolskie powiat myślenicki,

gminy: Skawina, Mogilany, Świątniki Górne Kody TERYT: 1209, 120611 3, 120611 4, 120611 5, 120609 2, 120614 3

30 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu opolskie m. Opole

Kod TERYT: 1661

31 Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku pomorskie m. Słupsk, powiat słupski Kody TERYT: 2263, 2212
32 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy świętokrzyskie m. Kielce

Kod TERYT: 2661

33 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie wielkopolskie powiat złotowski,

gminy: Łobżenica, Wysoka Kody TERYT: 3031, 301904 3, 301904 4, 301904 5, 301909 3, 301909 4, 301909 5

34 Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo małopolskie powiat wielicki Kod TERYT: 1219
35 Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Bielany Kod TERYT: 146504 8
36 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku śląskie m. Rybnik, m. Żory, powiat rybnicki Kody TERYT: 2473, 2479011, 2412
37 Centrum Medyczne HCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wielkopolskie dzielnice m. Poznań: Wilda, Grunwald, m. Buk, gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Luboń Kody TERYT: 3064069, 3064029, 3021034, 3021033,3021035,3021052, 3021072, 3021011
38 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu dolnośląskie delegatura m. Wrocław: Wrocław-Psie Pole Kod TERYT: 026404 9
39 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu zachodniopomorskie powiaty: drawski, łobeski, świdwiński Kody TERYT: 3203, 3218, 3216
40 Szpital Powiatowy w Chrzanowie małopolskie m. Krzeszowice, powiat chrzanowski, gmina Krzeszowice

Kody TERYT: 120606 4, 1203, 120606 3,

120606 5

41 PZOL sp. z o.o. - Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim śląskie powiat żywiecki Kod TERYT: 2417
42 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu kujawsko -pomorskie m. Grudziądz, powiaty: grudziądzki, wąbrzeski Kody TERYT: 0462, 0406, 0417
43 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mazowieckie dzielnice m.st. Warszawy: Ursynów, Wilanów Kody TERYT: 146513 8, 146516 8
44 Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie małopolskie delegatura m. Kraków: Kraków-Podgórze Kod TERYT: 126104 9
45 Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mazowieckie powiat wołomiński Kod TERYT: 1434
46 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim pomorskie powiat starogardzki Kod TERYT: 2213
47 Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy podkarpackie m. Przemyśl, powiat przemyski Kody TERYT: 186201 1, 1813
48 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku podkarpackie powiaty: leżajski, łańcucki Kody TERYT: 1808, 1810
49 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze dolnośląskie m. Jelenia Góra, powiaty: karkonoski, kamiennogórski

Kody TERYT: 0261, 0206, 0207

50 Szpital w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku zachodniopomorskie powiaty: szczecinecki, białogardzki Kody TERYT: 3215, 3201
51 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy podkarpackie powiat dębicki Kod TERYT: 1803
52 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego łódzkie Łódź-Górna

Kod TERYT: 106103 9

53 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku pomorskie powiat lęborski, gminy: Choczewo, Łęczyce, Linia, Luzino, Szemud, Wejherowo Kody TERYT: 2208, 221504 2, 221508 2, 221506 2, 221507 2, 221509 2, 221503 1, 2215102
54 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie lubelskie powiaty: parczewski, włodawski, gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów Kody TERYT: 0613, 0619, 060802 2, 060803 2, 060804 2, 060805 3, 060805 4, 060805 5, 060801 1, 060807 2, 060808 2, 060809 2, 060810 3, 060810 4, 060810 5, 060811 2, 060812 2, 060813 2
55 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli podkarpackie powiaty: stalowowolski, niżański Kody TERYT: 1818, 1812
56 Szpital Specjalistyczny w Jaśle podkarpackie powiaty: jasielski, strzyżowski Kody TERYT: 1805, 1819
57 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu małopolskie powiat oświęcimski Kod TERYT: 1213
58 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie pomorskie powiaty: człuchowski, chojnicki Kody TERYT: 2203, 2202
59 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach mazowieckie m. Siedlce, powiaty: siedlecki, sokołowski, łosicki

Kody TERYT: 1464, 1426, 1429, 1410

60 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Bydgoszczy

kujawsko -pomorskie % m. Bydgoszcz, gminy: Dobrcz, Osielsko Kody TERYT: 0461, 040303 2, 040306 2
61 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach śląskie m. Piekary Śląskie, powiat tarnogórski Kody TERYT: 2471, 2413
62 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu kujawsko -pomorskie powiaty: świecki, tucholski, chełmiński Kody TERYT: 0414, 0416, 0404
63 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku śląskie powiat gliwicki Kod TERYT: 2405
64 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie małopolskie powiaty: wadowicki, suski Kody TERYT: 1218, 1215
65 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy lubelskie powiat biłgorajski, gminy: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec Kody TERYT: 0602, 062007 2, 062008 2, 062012 2, 062013 3, 062014 2, 062015 3
66 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu lubuskie m. Zielona Góra, powiat zielonogórski Kody TERYT: 0862, 0809
67 Instytut Psychoedukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wielkopolskie gminy: Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Kórnik, Poznań-Nowe Miasto Kody TERYT: 302106 2, 302108 3, 302108 4, 302108 5, 302112 3, 302112 4, 302112 5, 302116 3, 302116 4, 302116 5, 306404 9, 302109 3, 302109 5
68 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie małopolskie delegatura m. Kraków: Kraków-Nowa Huta Kod TERYT: 126103 9
69 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie śląskie m. Częstochowa Kod TERYT: 2464
70 Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu dolnośląskie delegatura m. Wrocław: Wrocław-Fabryczna Kod TERYT: 026402 9
71 Medikar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie mazowieckie powiat piaseczyński Kod TERYT: 1418
72 NZOZ Nowe Życie - I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna z siedzibą we Włoszczowej świętokrzyskie powiaty: włoszczowski, konecki Kody TERYT: 2613, 2605
73 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie mazowieckie m. Grodzisk Mazowiecki, powiat żyrardowski, gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Żabia Wola Kody TERYT: 140504 4, 1438, 140503 2, 140504 3, 140504 5, 140505 2, 140501 1, 140506 2
74 Klinika Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy kujawsko -pomorskie % m. Bydgoszczy,

gminy: Solec Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka

Kody TERYT: 0461, 040308 3, 040308 4, 040308 5, 040302 2, 040305 2

75 Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie lubelskie % m. Lublin, gminy: Niemce, Wólka Kody TERYT: 0663, 060911 2, 060914 2
76 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy podlaskie % m. Białystok, m. Choroszcz, m. Czarna Białostocka, m. Tykocin, gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady

Kody TERYT: 2061, 200201 4, 200202 4, 200212 4, 200201 3, 200201 5, 200202 3, 200202 5, 200203 2, 200211 2, 200212 3, 200212 5, 200215 2

77 REVIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku podlaskie % m. Białystok, m. Łapy, m. Suraż, gminy: Juchnowiec Kościelny, Łapy, Poświętne, Suraż Kody TERYT: 2061, 200206 4, 200210 4, 200205 2, 200206 3, 200206 5, 200208 2, 200210 3,200210 5
78 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podlaskie % m. Białystok, m. Michałowo, m. Supraśl, m. Wasilków, m. Zabłudów, gminy: Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów Kody TERYT: 2061, 200207 4, 200209 4, 200213 4, 200214 4, 200204 2, 200207 3, 200207 5, 200209 3, 200209 5, 200213 3, 200213 5, 200214 3, 200214 5
79 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku pomorskie !4 m. Gdańska

Kod TERYT: 2261

80 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie zachodniopomorskie !4 m. Szczecina

Kod TERYT: 3262

81 5 Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką - Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

małopolskie delegatura m. Kraków: Kraków-Krowodrza, gminy: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Kody TERYT: 126102 9, 120607 2, 120615 2, 120616 2, 1206172

82 Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AL-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim śląskie powiat wodzisławski Kod TERYT: 2415
83 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie warmińsko - -mazurskie m. Olsztyn

Kod TERYT: 2862

84 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu łódzkie powiat sieradzki Kod TERYT: 1014
85 Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dolnośląskie powiat zgorzelecki Kod TERYT: 0225
86 Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach łódzkie powiaty: pabianicki, łaski Kody TERYT: 1008, 1003
87 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością śląskie m. Świętochłowice Kod TERYT: 2476
88 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie lubelskie % m. Lublin, m. Bełżyce, m. Bychawa, gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew Kody TERYT: 0663, 060901 4, 060903 4, 060901 3, 060901 5, 060902 2, 060903 3, 060903 5, 060905 2, 060906 2, 060908 2, 060909 2, 060910 2, 060912 2, 060913 2, 060915 2, 060916 2
89 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi dolnośląskie powiaty: złotoryjski, jaworski Kody TERYT: 0226, 0205
90 Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie warmińsko - -mazurskie powiaty: węgorzewski, giżycki, kętrzyński, gołdapski

Kody TERYT: 2819, 2806, 2808, 2818

91 Szpital Ogólny w Kolnie podlaskie powiat kolneński Kod TERYT: 2006
92 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego dolnośląskie m. Wałbrzych, powiat wałbrzyski Kody TERYT: 0265, 0221
93 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu śląskie m. Bytom

Kod TERYT: 2462

94 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim łódzkie powiat tomaszowski Kod TERYT: 1016
95 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie warmińsko - -mazurskie powiaty: iławski, nowomiejski Kody TERYT: 2807, 2812
96 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zachodniopomorskie powiaty: wałecki, choszczeński Kody TERYT: 3217, 3202
97 Szpital Specjalistyczny w Chorzowie śląskie m. Chorzów, gmina Chorzów Kody TERYT: 2463, 246301 1
98 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" zachodniopomorskie 1) m. Szczecin

Kod TERYT: 3262

99 NS ZOZ NEURO-MED Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju śląskie m. Jastrzębie Zdrój Kod TERYT: 2467
100 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu śląskie powiaty: lubliniecki, kłobucki, myszkowski Kody TREYT: 2407, 2406, 2409
101 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi śląskie powiat będziński Kod TERYT: 2401
102 Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu dolnośląskie powiaty: milicki, trzebnicki, oleśnicki Kody TERYT: 0213, 0220, 0214
103 Centrum Medyczne Gizińscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy kujawsko -pomorskie % m. Bydgoszcz, m. Koronowo, gminy: Sicienko, Koronowo, Białe Błota Kody TERYT: 0461, 0403044, 040307 2, 0403043, 040304 5,040301 2
104 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SensiMed" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu opolskie powiat kędzierzyńsko-kozielski Kod TERYT: 1603
105 Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie wielkopolskie powiat koniński, m. Konin Kody TERYT: 3010, 3062
106 Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu małopolskie powiaty: nowotarski, tatrzański Kody TERYT: 1211, 1217
107 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie podkarpackie m. Rzeszów

Kod TERYT: 1863

108 Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Praga-Południe Kod TERYT: 146507 8
109 NZOZ "Psyche-Med" Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej Joanna Kalus-Grzegorzek śląskie powiat mikołowski Kod TERYT: 2408
110 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM PSYCHIATRII" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku pomorskie powiaty: malborski, sztumski Kody TERYT: 2209, 2216
111 Joanna Górecka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NEUROMEDIC" podkarpackie powiat przeworski

Kod TERYT: 1814

112 Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium" - Turek i Wspólnicy Spółka Jawna wielkopolskie powiaty: chodzieski, obornicki Kody TERYT: 3001, 3016
113 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim wielkopolskie powiat ostrowski Kod TERYT: 3017
114 7 Szpital Marynarki Wojennej

z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

pomorskie m. Sopot, 4 m. Gdańsk Kody TERYT: 2264, 2261
115 "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku dolnośląskie powiat kłodzki Kod TERYT: 0208
116 Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie małopolskie m. Ciężkowice, m. Radłów, m. Ryglice,

m. Tuchów, m. Wojnicz, m. Żabno, m. Zakliczyn, gminy: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Żabno, Zakliczyn, Wietrzychowice

Kody TERYT: 121601 4, 121605 4, 121606 4, 121610 4, 121613 4, 121615 4, 121614 4, 121601 3, 121601 5, 121602 2, 121604 2, 121605 3, 121605 5, 121606 3, 121606 5, 121607 2, 121616 2, 121610 3, 121610 5, 121611 2, 121613 3, 121613 5, 121615 3, 121615 5, 121614 3, 121614 5, 121612 2

117 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie mazowieckie dzielnice m.st. Warszawy: Śródmieście, Żoliborz

Kody TERYT: 146510 8, 146519 8

118 Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu małopolskie powiaty: olkuski, miechowski, gmina Sułoszowa

Kody TERYT: 1212, 1208, 120613 2

119 Piotr Kaczmarek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne wielkopolskie powiat wągrowiecki Kod TERYT: 3028
120 Feniks Kareł i Wspólnik spółka jawna śląskie m. Zabrze

Kod TERYT: 2478

121 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Zdrowia Psychicznego" s.c. Alina Jamrowska-Szymoniak, Wiesław Szymoniak, Mateusz Jamrowski pomorskie powiat tczewski Kod TERYT: 2214
122 Stowarzyszenie Świętego Celestyna dolnośląskie powiat strzeliński Kod TERYT: 0217
123 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie lubelskie powiat krasnostawski Kod TERYT: 0606
124 "MEDI-LI-NORM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie małopolskie powiat limanowski Kod TERYT: 1207
125 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie mazowieckie powiat gostyniński, m. Gąbin, gminy: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice

Kody TERYT: 1404, 141906 4, 141906 3, 141906 5, 141907 2, 141909 2, 141911 2

126 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "OTMĘT" s.c. Izolda Świstuń Tomasz Świstuń opolskie powiaty: krapkowicki, strzelecki Kody TERYT: 1605, 1611
127 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Ochota Kod TERYT: 146506 8
128 Dolnośląskie Centrum Zdrowia

Psychicznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

dolnośląskie delegatura m. Wrocław: Wrocław-Krzyki Kod TERYT: 026403 9
129 Jzoanna Mirowska-Wieczorek

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w Lublinie

lubelskie % m. Lublin, gminy: Garbów, Jastków Kody TERYT: 0663, 060904 2, 060907 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2364, z 2021 r. poz. 1976, 2012 i 2491, z 2022 r. poz. 955 i 2079 oraz z 2023 r. poz. 1288 i 1982.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.715

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
Data aktu: 02/05/2024
Data ogłoszenia: 10/05/2024
Data wejścia w życie: 11/05/2024