Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla, zwanej dalej "pomocą".
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o węglu, zamknięciu oraz jednostce produkcyjnej węgla, należy przez to rozumieć pojęcia zdefiniowane w art. 1 lit. a, b i d decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24), zwanej dalej "decyzją Rady".
§  3. 
Pomoc może być udzielana przedsiębiorstwu górniczemu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2024 r. poz. 415).
§  4. 
Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami decyzji Rady.
§  5. 
W przedsiębiorstwie górniczym, któremu udzielono pomocy, jest prowadzona odrębna ewidencja księgowa zgodnie z art. 6 decyzji Rady.
§  6. 
1. 
Pomoc może być udzielana na następujące cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla:
1)
zrekultywowanie terenów zdegradowanych;
2)
zagospodarowanie wód kopalnianych;
3)
ochronę powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej.
2. 
Pomoc jest udzielana w formie dotacji.
§  7. 
1. 
Koszty realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, nie mogą być związane z bieżącą produkcją węgla.
2. 
Do kosztów realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, zalicza się koszty związane z:
1)
rekultywacją terenów zdegradowanych, w tym usuwaniem szkód w powierzchni ziemi;
2)
ujmowaniem, odprowadzaniem i uzdatnianiem wód kopalnianych, w tym wód zasolonych;
3)
likwidacją pustek podpowierzchniowych powstałych w następstwie eksploatacji górniczej.
§  8. 
1. 
Pomoc nie może przekraczać 100% kosztów realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1.
2. 
Koszty realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, pomniejsza się o dochody przedsiębiorstwa górniczego uzyskane z tytułu odpłatnego rozporządzania terenami, których rekultywacja była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, powstałe do dnia udzielenia pomocy.
3. 
Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną udzielaną w związku z tymi samymi kosztami, jeżeli pomoc ta została zatwierdzona przez Komisję Europejską.
4. 
Całkowita wartość zsumowanej pomocy nie może powodować przekroczenia intensywności pomocy określonej w ust. 1.
§  9. 
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 r.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.712 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.
Data aktu: 12/03/2018
Data ogłoszenia: 09/05/2024
Data wejścia w życie: 21/03/2018