Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją następujące ustawy:

  • ustawa z 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 619), podpisana 16 kwietnia. 
  • ustawa z 12 kwietnia 2024 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. poz. 647), podpisana 25 kwietnia. 
  • ustawa z  12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. poz. 649), podpisana 25 kwietnia.
  • ustawa z 20 marca 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. poz. 653), podpisana 25 kwietnia.
  • ustawa z  12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 696), podpisana 2 maja.

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zakłada przedłużenie wakacji kredytowych także na 2024 rok. Raty kredytu mieszkaniowego - jak przewidują zmienione przepisy - będzie można zawiesić dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

Czytaj również: Wakacje kredytowe od 1 czerwca, ustawa opublikowana >>

Nowelizacja ustawy o rachunkowości nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe prowadzące działalność gospodarczą w Unii Europejskiej obowiązek ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji w podziale na poszczególne kraje. Taki obowiązek będą miały jednostki dominujące najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tych jednostek przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 mln zł, oraz jednostki samodzielne, jeżeli ich przychody przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 mln zł.

Nowelizacja ustawy Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, którą Sejm uchwalił 20 marca, wprowadza ochronę dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Ochrona ta dotyczy zakresu stosowania klauzul niedozwolonych, udzielania pożyczki na podstawie Kodeksu cywilnego, udzielania kredytu na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim i udzielania pożyczki lombardowej.

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych poszerza katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace m.in. o wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi, np. tytoń do żucia czy tabakę. System Track&Trace ustanowiony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. gromadzi dane dotyczące przemieszczania, zamawiania, fakturowania oraz płatności za papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów.

Inna nowelizacja skierowana do TK - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - liberalizuje przepisy dotyczące poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków przy użyciu urządzeń technicznych i elektronicznych. Pierwotnie zmiany te miały obowiązywać od 1 maja 2024 r., ale - zgodnie z nowelizacją - termin ten przesunięto na 1 maja 2025 r. 

Skierowanie ustaw do TK w trybie kontroli następczej nie wpływa jednak na obowiązywanie tych ustaw, chyba że w przyszłości zakwestionowałby je Trybunał. Innymi słowy - ustawy wejdą w życie.

- Konstytucja przewiduje możliwość wystąpienia przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności już podpisanej i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli następczej. Wniosek taki prezydent może złożyć w dowolnym czasie wobec każdej obowiązującej ustawy, a także umowy międzynarodowej lub rozporządzenia. Wniosek ten nie wpływa na obowiązywanie objętego nim aktu prawnego. Dopiero Trybunał Konstytucyjny może uchylić moc obowiązującą jego przepisów, o ile uzna ich niezgodność z Konstytucją - czytamy na stronie kancelarii prezydenta.