Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska, zwanej dalej "pomocą", ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. 
Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".
§  2. 
1. 
Pomoc nie może zostać udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. 
Pomoc nie może zostać udzielona lub wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  3. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
badaniach przemysłowych - oznacza to badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2)
eksperymentalnych pracach rozwojowych - oznacza to eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
3)
intensywności pomocy - oznacza to stosunek wartości pomocy do kosztów kwalifikowalnych;
4)
mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
5)
skutecznej współpracy - oznacza to skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  4. 
Pomoc może być udzielana w formie:
1)
dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, lub
2)
oprocentowanych pożyczek, lub
3)
częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.
§  5. 
1. 
Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia prac.
2. 
Przez rozpoczęcie prac należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.
3. 
Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).
§  6. 
1. 
Intensywność pomocy nie może przekroczyć:
1)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;
2)
25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.
2. 
Intensywność pomocy ulega zwiększeniu, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, o:
1)
10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców;
2)
20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
3)
15 punktów procentowych - jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w art. 25 ust. 6 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
4)
5 punktów procentowych - jeżeli jest spełniony warunek określony w art. 25 ust. 6 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
5)
25 punktów procentowych - jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 6 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3. 
Przypadki zwiększenia intensywności pomocy, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie podlegają sumowaniu.
§  7. 
1. 
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
2)
aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu; jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;
4)
gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;
5)
badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz doradztwa i równorzędnych usług - w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu;
6)
operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu;
7)
ogólne, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu.
2. 
Koszty kwalifikowalne przypisuje się odrębnie do kategorii badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.
§  8. 
1. 
Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikowalne, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. 
Pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli całkowita wartość pomocy dla przedsiębiorcy na jeden projekt przekracza:
1)
35 mln euro - w sytuacji gdy ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe;
2)
25 mln euro - w sytuacji gdy ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, pomoc może zostać udzielona po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.
4. 
Kwoty wskazane w ust. 2 wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.
§  9. 
Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 5 w związku z art. 59 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 .
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 marca 2021 r.

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.719 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska.
Data aktu: 23/03/2021
Data ogłoszenia: 13/05/2024
Data wejścia w życie: 01/04/2021