Za przychód należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów. Tym samym przychodem będą również wypłacane stypendystom świadczenia pieniężne.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stypendia są wolne od PIT, ale nie każdego rodzaju. Wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego m. in. z udziałem środków podchodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także przeznaczonych na realizację wspólnej polityki rolnej.

Opodatkowanie stypendium stażowego zagwozdką wnioskodawcy

Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+. Projekt skierowany do szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe miał na celu realizację staży zawodowych dla uczniów, celem zdobycia praktycznej wiedzy i kompetencji w określonym zawodzie. Wsparcie przewidziano dla 450 uczniów – wymiar stażu dla jednego ucznia to 150 godzin, natomiast czas realizacji czynności i zadań powierzanych stażyście miał nie przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Staże realizowane będą przez uczniów zarówno pełnoletnich, jak i niepełnoletnich i stanowić będą uzupełnienie programu nauczania, realizowane w ramach praktyki lub dodatkowo np. w czasie wakacji.

Każdemu uczestnikowi stażu przysługiwało stypendium stażowe wypłacane proporcjonalnie do ilości zrealizowanych godzin. Wysokość i zasady udzielania stypendiów stażowych nie zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Otrzymane stypendium dla ucznia jako uczestnika projektu był równoznaczny z pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

 

 

Na marginesie, Europejski Fundusz Społeczny + jest jednym z rodzajów funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 (wraz z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Funduszem Spójności, Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskim Funduszem Morskim, Rybackim i Akwakultury).

W ocenie wnioskodawcy, stypendia otrzymane przez uczestników projektu będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wnioskodawca nie powinien naliczać zaliczek na podatek i wystawiać z tego tytułu PIT-11 w celu wykazania w nim przedmiotowego stypendium.

 

Sprawdź również książkę: Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych >>


Świadczeniobiorca stypendiów stażowych wolny od obowiązków podatkowych

Stanowisko przedstawione organowi interpretującemu przez wnioskodawcę zostało uznane za prawidłowe. Środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego+) to środki, o których mowa również w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Dyrektor KIS potwierdził, że w rozpatrywanej sprawie fundusze na stypendia stażowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego +, który jest jednym z rodzajów funduszy strukturalnych. Tym samym pochodzą ze środków, o których mowa w przepisie statuującym rozpatrywane zwolnienie przedmiotowe. Z drugiej strony uczniowie jako uczestnicy projektu należą do grona osób, którym faktycznie udzielana jest pomoc w ramach projektu.

Dzięki temu stypendia stażowe udzielane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich stanowią dla uczniów (uczestników projektu) przychód z innych źródeł, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PIT. Na świadczeniobiorcy jako płatniku nie ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczek na PIT od wypłacanych stypendiów oraz obowiązek wystawienia z tego tytułu informacji PIT-11.

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 kwietnia 2024 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.86.2024.2.KF 

Czytaj również: Fiskus może chcieć podatku od prezentu na komunię >>