Sposób drukowania kart do głosowania oraz tryb ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA Nr 248/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 kwietnia 2024 r.
w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 223 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustala się sposób drukowania kart do głosowania oraz tryb ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO GŁOSOWANIA ORAZ TRYB ICH PRZEKAZANIA WRAZ Z NAKŁADKAMI NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYMI W ALFABECIE BRAILLE'A OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R.

Zasady ogólne

1. Okręgowa komisja wyborcza, na wniosek dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej tę komisję, ustala:

1) harmonogram druku kart do głosowania uwzględniający dwukrotną korektę i kontrolę jakości druku kart w drukarni oraz ostateczne sprawdzenie kart przez wyznaczonych członków okręgowej komisji wyborczej, z uwzględnieniem konieczności wcześniejszego dostarczenia do właściwych urzędów gmin kart i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, zwanych dalej "nakładkami na karty do głosowania", w celu przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym;

2) sposób zabezpieczenia kart do głosowania w procesie druku oraz ich przechowywania w drukarni;

3) terminy i sposób przekazania obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania wraz z innymi materiałami wyborczymi, oraz przekazania urzędom gmin nakładek na karty do głosowania, z uwzględnieniem konieczności sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym, w uzgodnieniu z rejonowymi komisjami wyborczymi.

2. Każda rejonowa komisja wyborcza, na wniosek dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, ustala sposób zabezpieczenia kart do głosowania, w tym rezerwy kart do głosowania, i dysponowania tą rezerwą w dniu wyborów.

3. Karty do głosowania i nakładki na karty do głosowania przeznaczone do sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym powinny być wykonane i przygotowane do dystrybucji najpóźniej na 12 dni przed dniem wyborów.

4. Pozostała część nakładu kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania powinna być wykonana i przygotowana do dystrybucji nie później niż na 3 dni przed dniem wyborów, z tym że karty i nakładki na karty do głosowania nie mogą się treścią ani w żaden inny sposób różnić od kart i nakładek na karty do głosowania przekazanych urzędom gmin w trybie określonym w pkt 3.

5. Zlecenia druku kart do głosowania dokonuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej okręgową komisję wyborczą.

6. Nakładki na karty do głosowania zostaną dostarczone przez wykonawcę nakładek wybranego przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego obsługującą okręgową komisję wyborczą.

Nakład kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania

7. Państwowa Komisja Wyborcza ustala nakład kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w liczbie stanowiącej 100 % uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym.

Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby z ustalonego nakładu kart do głosowania karty w liczbie stanowiącej 5 % uprawnionych do głosowania były rezerwą okręgowej komisji wyborczej. Rezerwa ta kierowana byłaby do obwodów w miarę potrzeb sygnalizowanych przez obwodowe komisje wyborcze.

8. Pełny nakład kart do głosowania, odpowiadający liczbie uprawnionych do głosowania, należy dostarczyć dla obwodów głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

9. W szczególnych przypadkach, np. związanych z wysoką frekwencją wyborczą we wcześniej przeprowadzonych wyborach, okręgowa komisja wyborcza, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej daną okręgową komisję wyborczą, może zdecydować o dostarczeniu do wybranych stałych obwodów głosowania pełnego nakładu kart do głosowania w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia głosowania.

10. Przy ustalaniu nakładu kart do głosowania należy kierować się liczbą wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałych obwodach głosowania właściwych dla danego okręgu wyborczego, z uwzględnieniem wyborców, którzy złożyli wniosek o zmianę miejsca głosowania.

11. Niezależnie od wyżej wspomnianych środków organizacyjnych w umowie zawieranej z drukarnią na wykonanie kart do głosowania dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego musi zapewnić możliwość ewentualnego dodruku kart do głosowania w przypadku nadzwyczajnych wydarzeń.

12. Nakład kart do głosowania przeznaczonych do przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym ustala się według informacji komisarzy wyborczych o wyborcach, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego. Nakład tych kart jest częścią nakładu, o którym mowa w pkt 7.

13. Nakład nakładek na karty do głosowania ustala się według przewidywanych potrzeb, m.in. w zależności od liczby obwodów głosowania, nie mniej jednak niż po jednej nakładce na każdy obwód głosowania. Decyzję w tym zakresie podejmuje okręgowa komisja wyborcza w uzgodnieniu z rejonową komisją wyborczą.

Zarządzenie druku kart do głosowania na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

14. Okręgowa komisja wyborcza ustala, w drodze uchwały, treść karty do głosowania, stosując ściśle odpowiednie przepisy uchwały nr 10/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. poz. 277, 362 i 391), zwaną dalej "uchwałą w sprawie wzorów kart", w tym dotyczące wzorów oraz szczególnych warunków technicznych dla kart do głosowania.

15. W uchwale okręgowa komisja wyborcza podaje ponadto nakład kart do głosowania, o których mowa w pkt 14, i zarządza ich druk.

Druk kart do głosowania na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

16. Ustaloną przez okręgową komisję wyborczą treść karty do głosowania na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego przekazuje do drukarni wraz z informacją o ogólnym nakładzie kart do głosowania i z zestawieniem liczby kart przypadających poszczególnym gminom i poszczególnym obwodom głosowania.

17. Druk kart do głosowania musi odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności i kontroli jego wykonania.

Konieczne jest szczegółowe sprawdzenie warunków technicznych oraz innych szczegółowych warunków dla karty do głosowania określonych w uchwale w sprawie wzorów kart. W przypadku kart zbroszurowanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały w sprawie wzorów kart, karty muszą być trwale połączone poprzez zszycie ich po wewnętrznej stronie.

Ustala się, do bezwzględnego przestrzegania, następujące zasady kontroli druku kart:

1) korektę składu karty do głosowania na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego prowadzą w drukarni dwa niezależnie od siebie działające zespoły pracowników wyznaczonych przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, obsługującej daną okręgową komisję wyborczą. Pracownicy zespołów odpowiedzialni są za jakość korekty. Stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują kierownikowi drukarni. Oba zespoły zatrzymują po 1 egzemplarzu odbitki składu karty. Po usunięciu błędów zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, tj. treści karty ustalonej przez okręgową komisję wyborczą;

2) ostatecznej kontroli jakości składu kart do głosowania dokonują co najmniej dwaj wyznaczeni członkowie okręgowej komisji wyborczej, którzy informują dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej daną okręgową komisję wyborczą, iż można uruchomić druk ustalonego nakładu kart, i podpisują kartę do druku, podając datę, imię i nazwisko. Odbitka karty skierowanej do druku jest przechowywana w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w aktach okręgowej komisji wyborczej;

3) po wydrukowaniu kart do głosowania wyznaczeni członkowie okręgowej komisji wyborczej sprawdzają treść karty z odbitką karty uruchamiającej druk i sporządzają z tej czynności stosowną notatkę, która pozostaje w aktach komisji; wyznaczeni członkowie okręgowej komisji wyborczej sprawdzają 3-5 % nakładu kart do głosowania.

Pakowanie kart do głosowania

18. Wydrukowane karty do głosowania na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego należy zapakować w następujący sposób:

1) nakład kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według rejonowych komisji wyborczych, gmin i obwodów głosowania;

2) na paczkach kart do głosowania należy odpowiednio wpisać:

"Wybory do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr .........

Okręgowa Komisja Wyborcza w .................................................................................. (siedziba)

(Rejonowa Komisja Wyborcza w .........................................................................(siedziba))

Obwód głosowania nr ....................................................................................................

w ....................................................................................................................................

Gmina ............................................................................................................................

Liczba kart do głosowania .............................................................................................

Przed zapakowaniem każdej paczki należy sprawdzić, czy:

a) karty do głosowania dotyczą właściwego okręgu wyborczego,

b) nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem,

c) karty do głosowania zawierają wszystkie strony - w przypadku kart zbroszurowanych;

3) rezerwę nakładu kart do głosowania należy zapakować w oddzielne paczki. Paczki te powinny być odpowiednio oznakowane, np.:

"Rezerwa kart do głosowania

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr .........

Okręgowa Komisja Wyborcza w .................................................................................. (siedziba)

(Rejonowa Komisja Wyborcza w .........................................................................(siedziba))

Obwód głosowania nr ....................................................................................................

w ....................................................................................................................................

Gmina ............................................................................................................................

Liczba kart do głosowania ..........................................................................................".

W przypadku gmin o mniejszej liczbie mieszkańców okręgowa komisja wyborcza może zdecydować o spakowaniu kart z rezerwy w jedną paczkę dla wszystkich obwodów głosowania w danej gminie.

Rezerwowe karty do głosowania należy zmagazynować w urzędach gmin wyznaczonych przez rejonową komisję wyborczą, co umożliwi ich sprawne dostarczenie do obwodów głosowania w miarę występujących potrzeb.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), stosownie do dyspozycji i poleceń okręgowej komisji wyborczej, zabezpiecza rezerwę kart do głosowania oraz środek transportu dla dowiezienia kart z rezerwy do obwodu głosowania.

Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie protokolarnie i na polecenie właściwej rejonowej komisji wyborczej.

19. Wydrukowane karty do głosowania na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego do sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym należy zapakować odrębnie.

20. Do pakowania nakładek na karty do głosowania pkt 18 ppkt 1-3 oraz pkt 19 stosuje się odpowiednio, z tym że ich nakład dzieli się odrębnie według rejonowych komisji wyborczych i gmin.

Przechowywanie i zabezpieczenie kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania

21. Wydrukowane i przygotowane do przekazania karty do głosowania i nakładki na karty do głosowania należy przechowywać w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Odpowiedzialność za zapewnienie należytego zabezpieczenia kart do głosowania ponosi wójt (burmistrz, prezydent miasta).

22. Zaleca się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.

23. Zapakowane karty do głosowania i nakładki na karty do głosowania należy dostarczyć do obwodów głosowania w przeddzień głosowania i doręczyć za pokwitowaniem obwodowym komisjom wyborczym.

24. Karty do głosowania i nakładki na karty do głosowania przeznaczone do sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym należy doręczyć za pokwitowaniem do urzędów gmin najpóźniej na 12 dni przed dniem wyborów.

Postępowanie w przypadku zmian w zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

25. W razie dokonania przez okręgową komisję wyborczą - po zarządzeniu druku kart do głosowania - zmian w zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (tj. skreślenia nazwiska kandydata z listy lub unieważnienia rejestracji listy), dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, który zlecił druk kart do głosowania, zapewnia wykonanie obwieszczenia okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 225 § 1 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. Obwieszczenie należy przekazać do wywieszenia w lokalach wyborczych za pośrednictwem delegatur Krajowego Biura Wyborczego obsługujących właściwe rejonowe komisje wyborcze na obszarze okręgu wyborczego.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.351

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Sposób drukowania kart do głosowania oraz tryb ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Data aktu: 29/04/2024
Data ogłoszenia: 10/05/2024
Data wejścia w życie: 29/04/2024