Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa.

UCHWAŁA Nr 232/2024
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269 oraz z 2023 r. poz. 1615) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:
§  1. 
W Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 144/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 404) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenie udzielając i odbierając głos, według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. Kolejność rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad ustala Przewodniczący, o ile Rada nie zdecyduje inaczej.

3. Przewodniczący Rady udziela głosu w pierwszej kolejności referentowi sprawy, a następnie członkom Rady według kolejności zgłoszeń.

4. Przewodniczący Rady może zarządzić ograniczenie czasowe wystąpień w dyskusji.

5. Referent przedstawia zwięźle stan sprawy, zaznaczając okoliczności istotne dla podjęcia uchwały przez Radę, stanowisko zespołu lub komisji oraz odpowiada na pytania członków Rady.

6. Rada może zażądać uzupełnienia materiałów sprawy. Uzupełnienie materiałów sprawy indywidualnej odbywa się zgodnie z art. 30 ustawy.

7. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością członkom Rady w celu zgłoszenia wniosku formalnego.

8. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) wyłączenie jawności posiedzenia lub jego części;

2) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;

3) otwarcie i zamknięcie dyskusji;

4) głosowanie bez dyskusji;

5) tajność głosowania;

6) powtórzenie głosowania w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy;

7) przejście do głosowania;

8) skierowanie sprawy do zespołu lub komisji;

9) zmianę lub uzupełnienie porządku obrad;

10) ograniczenie czasu wystąpień i zgłaszania wniosków formalnych.

9. Przewodniczący odmawia poddania pod głosowanie wniosku formalnego tożsamego z wnioskiem rozstrzygniętym już przez Radę, przy czym o tożsamości wniosków rozstrzyga ostatecznie Przewodniczący Rady.";

2)
w § 10 dodaje się ust. 4:

"4. Zapis transmisji dźwięku i obrazu z posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, przechowuje i archiwizuje Biuro. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

3)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Protokół posiedzenia sporządza pracownik Biura.

2. W protokole posiedzenia zamieszcza się:

1) datę, miejsce i czas odbycia posiedzenia;

2) imiona i nazwiska członków Rady i innych osób biorących udział w posiedzeniu;

3) przyjęty porządek posiedzenia;

4) skrót wypowiedzi członków Rady i innych osób biorących udział w posiedzeniu, chyba że Przewodniczący Rady zarządzi zamieszczenie całości wypowiedzi;

5) wyniki głosowań;

6) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu posiedzenia.

3. Załączniki do protokołu stanowią:

1) lista obecności członków Rady uczestniczących w posiedzeniu stacjonarnie;

2) wydruk logowania członków Rady uczestniczących w posiedzeniu zdalnie;

3) stanowiska, opinie i inne uchwały przyjęte na posiedzeniu;

4) pisemne wnioski i oświadczenia;

5) inne dokumenty dotyczące przedmiotu obrad Rady lub przebiegu jej posiedzenia;

6) zarządzenie o sprostowaniu protokołu posiedzenia.

4. Protokół posiedzenia podpisuje Przewodniczący i pracownik Biura, który go sporządził.

5. Protokół posiedzenia wykłada się do wglądu członków Rady w Biurze co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, na którym ma być przyjęty.

6. Członek Rady może zgłosić zastrzeżenia do protokołu nie później niż do otwarcia głosowania nad jego przyjęciem.

7. W przedmiocie sprostowania przyjętego protokołu posiedzenia rozstrzyga w drodze zarządzenia Przewodniczący Rady z urzędu lub na wniosek osoby mającej interes prawny, wskazujący nieścisłości lub opuszczenia, po wysłuchaniu pracownika Biura, który go sporządził, oraz odtworzeniu zapisu dźwięku i obrazu, o ile został utrwalony.

8. W sprostowanym protokole zamieszcza się odpowiednią wzmiankę, którą podpisują Przewodniczący i pracownik Biura, który go sporządził. Odpis lub wyciąg sprostowanego protokołu wydaje się w brzmieniu uwzględniającym sprostowanie.".

§  2. 
1. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.353

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa.
Data aktu: 23/04/2024
Data ogłoszenia: 13/05/2024
Data wejścia w życie: 23/04/2024