Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 maja 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753, z 2023 r. poz. 1056 oraz z 2024 r. poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 3 w części I:
a)
w tytule wyrazy "(papierosów, tytoniu)" zastępuje się wyrazami

"(papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek)",

b)
w akapicie pierwszym:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "(papierosów, tytoniu)" zastępuje się wyrazami

"(papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek)",

w pkt 5 wyrazy "(papierosów, tytoniu)" zastępuje się wyrazami

"(papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek)",

c)
w akapicie drugim w pkt 1 wyrazy "(papierosy i tytoń)" zastępuje się wyrazami

"(papierosy, tytoń, cygara, cygaretki)";

3)
załączniki nr 4-7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3-6 do niniejszego rozporządzenia;
4)
w załączniku nr 8 w tabeli 1:
a)
w tytule po wyrazie "tytoń" dodaje się wyrazy

", cygara, cygaretki",

b)
po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:
"3a Cygara i cygaretki importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 0,15"
5)
załączniki nr 9-14 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 7-12 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Znaki akcyzy w postaci:
1)
banderol podatkowych według wzorów określonych w poz. III i IX załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2)
banderol legalizacyjnych według wzorów określonych w poz. III załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się od dnia 20 maja 2024 r.

§  3. 
Do wniosków o wydanie banderol podatkowych albo sprzedaży banderol legalizacyjnych:
1)
opłaconych i niezakończonych wydaniem decyzji w sprawie wydania banderol podatkowych lub sprzedaży banderol legalizacyjnych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się kwoty określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;
2)
nieopłaconych i niezakończonych wydaniem decyzji w sprawie wydania banderol podatkowych lub sprzedaży banderol legalizacyjnych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się kwoty określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU, CYGAR, CYGARETEK), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

II. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (cygar i cygaretek)

wzór

Rys. 1

wzór

Rys. 2

IV. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

V. Wzory banderol podatkowych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

VI. Wzory banderol podatkowych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

VII. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

IX. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (cygar i cygaretek)

wzór

Rys. 1

wzór

Rys. 2

X. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

XI. Wzory banderol podatkowych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

XII. Wzory banderol podatkowych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

XIII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

XIV. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

XV. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

XVI. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

XVII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XVIII. Wzór banderoli podatkowej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XIX. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanego na terytorium kraju płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XX. Wzór banderoli podatkowej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanego na terytorium kraju płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XXI. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

XXII. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XXII stosują odpowiednio podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedstawiciele podatkowi, podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy, właściciele wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, oraz podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe i posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

2. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XXII stosuje się także do nanoszenia na inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. VI i XII można zastosować do oznaczania wyrobów winiarskich importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. V i XI.

4. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. IV i X można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. XIII i XV.

5. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. XVIII i XX można zastosować do oznaczania płynu do papierosów elektronicznych importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanego na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. XVII i XIX.

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU, CYGAR, CYGARETEK), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH1),3)

Pozycja Rysunek Cechy graficzne Wymiary w mm
długość szerokość
1 2 3 4 5
I Rys. Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32 16
II Rys. 1 i 2 Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IT/BP/1" (rys. 1) lub "IT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
III Rys. 1

Rys. 2

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IC/BP/1" (rys. 1) lub "IC/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("24" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32

32,5

16

12

IV.1 Rys. 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP. IS/BP/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy

"RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50 12
IV.2 Rys. 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP. pow. 0,2 l IS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład 90 16
określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA

POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF"

prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

V Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. do 0,5 l wł. IW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. pow. 0,5 l IW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

50 16
VI Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP 50 16
ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. do 0,5 l wł. IW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. pow. 0,5 l IW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

VII Rys. Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32 16
VIII Rys. 1 i 2 Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KT/BP/1" (rys. 1) lub "KT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi 32 16
beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
IX Rys. 1

Rys. 2

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KC/BP/1" (rys. 1) lub "KC/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("24" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32

32,5

16

12

X.1 Rys. 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ. KS/BP/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy

"POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50 12
X.2 Rys. 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru 90 16
czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,2 l KS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli,

powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF"

prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

XI Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. do 0,5 l wł. KW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,5 l KW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone

50 16
na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.
XII Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. do 0,5 l wł. KW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,5 l KW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

50 16
XIII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli:

"MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła a obok niego oznaczenie serii "IS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45 21
XIV Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego 45 21
umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli:

"MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

XV Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli:

"MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45 21
XVI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli:

"MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł.

45 21
2016 ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
XVII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

32,5 12
XVIII Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, 32,5 12
powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

XIX Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D.

32,5 12
XX Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz 32,5 12
jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
XXI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IN/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła,

powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32 16
XXII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KN/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-

-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła,

powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

32 16
Objaśnienia:

1) Wzory zawierają przykładowyrok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,6 mm, z wyjątkiem banderol o wymiarach 50 mm x 12 mm i 50 mm x 16 mm, na których cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,3 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU, CYGAR, CYGARETEK), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

II. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (cygar i cygaretek)

wzór

Rys. 1

wzór

Rys. 2

IV. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

V. Wzory banderol legalizacyjnych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

VI. Wzory banderol legalizacyjnych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

VII. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

VIII. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej umieszczanej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

IX. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

X. Wzór banderoli legalizacyjnej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XI. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-XI stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

2. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. IV-VI stosują podmioty, które przelewają wyroby spirytusowe lub winiarskie, od których zapłacono akcyzę, z opakowań jednostkowych oznaczonych banderolami w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-XI stosuje się także do nanoszenia na inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. VI można zastosować do oznaczania wyrobów winiarskich importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone w poz. V.

5. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. IV można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. VII.

6. Banderole legalizacyjne według wzoru określonego w poz. X można zastosować do oznaczania płynu do papierosów elektronicznych importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanego na terytorium kraju zamiast banderol, których wzór został określony w poz. IX.

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU, CYGAR, CYGARETEK), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH1), 3)

Pozycja Rysunek Cechy graficzne Wymiary w mm
długość szerokość
1 2 3 4 5
I Rys. Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "P/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
II Rys. 1 i 2 Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "T/BL/1" (rys. 1) lub "T/BL/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
III Rys. 1

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "C/BL/1" (rys. 1) lub "C/BL/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("24" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32

32,5

16

12

IV.1 Rys. 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA S/BL/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 50 12
IV.2 Rys. 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,2 l S/BL/2". Na białym 90 16
polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
V Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA do 0,5 l wł. W/BL/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,5 l W/BL/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D. 50 16
VI Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło 50 16
obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA do 0,5 l wł. W/BL/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,5 l W/BL/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
VII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "S/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 45 21
VIII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: 45 21
"MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "W/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
IX Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "E/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D. 32,5 12
X Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "E/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym 32,5 12
i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
XI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "N/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
Objaśnienia:

1) Wzory zawierają przykładowyrok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,6 mm, z wyjątkiem banderol o wymiarach 50 mm x 12 mm i 50 mm x 16 mm, na których cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,3 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

Wyroby tytoniowe - papierosy
wzór

Rys.la

Rysunek 1a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm * 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I",

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm * 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I".

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys.lb

Rysunek 1b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm * 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania,

w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm * 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania,

w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania.

Kod 2D nie może znaleźć się w miejscu zgięcia banderoli. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 1c

Rysunek 1c przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim (pod celofanem), w tylnej dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim, w tylnej dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 1d

Rysunek 1d przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm * 16 mm bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile występuje), na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jego krawędzi, w sposób wyśrodkowany,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm * 16 mm na miękkim opakowaniu jednostkowym, na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jego krawędzi, w sposób wyśrodkowany.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Wyroby tytoniowe - tytoń do palenia
wzór

Rys. 2a

wzór

Rys. 2b

wzór

Rys. 2c

Rysunki 2a-2c przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym tytoniu do palenia.

Banderola powinna być nałożona w kształcie litery "I" pionowo na zamknięcie opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 2a), lub poziomo na zamknięcie opakowania,

prostopadle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 2b), lub

w kształcie litery "L" na zamknięcie opakowania, równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej stronie (rys. 2c).

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Wyroby tytoniowe - cygara i cygaretki
wzór

Rys. 3a

wzór

Rys. 3b

wzór

Rys. 3c

wzór

Rys. 3d

Rysunki 3a-3d przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm 1) 16 mm i 32,5 x 12 mm w dowolnym miejscu bezpośrednio na kartonowym, plastikowym, metalowym, szklanym lub drewnianym opakowaniu jednostkowym zawierającym cygara albo cygaretki.

Kod 2D nie może znaleźć się w miejscu zgięcia banderoli. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Wyroby spirytusowe
wzór

Rys. 4

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 50 mm x 12 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 90 mm x 16 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L"), z tym że napis "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ."

(odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty na marginesie banderoli znajduje się na zamknięciu opakowania.

Wyroby winiarskie
wzór

Rys. 5a

Rysunek 5a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l w dowolnym miejscu na szyjce opakowania, w kształcie litery "I".

wzór

Rys. 5b

Rysunek 5b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L".

wzór

Rys. 5c

Rysunek 5c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do lewego lub prawego boku kontretykiety, w kształcie litery "I", w dowolnej odległości od kontretykiety.

wzór

Rys. 5d

Rysunek 5d przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do górnego lub dolnego boku kontretykiety, w kształcie położonej litery "I", w dowolnej odległości od kontretykiety.

Wyroby winiarskie i spirytusowe w puszkach
wzór

Rys. 6a

Rysunek 6a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) wyrobów winiarskich lub wyrobów spirytusowych. Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 mm x 21 mm są umieszczane bezpośrednio na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek) w taki sposób, że krawędź krótszej części banderoli znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część banderoli przecina perforację wieczka.
wzór

Rys. 6b

Rysunek 6b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (puszce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l prostopadle do podstawy puszki, w miejscu wolnym od jakichkolwiek napisów i oznaczeń.

wzór

Rys. 6c

Rysunek 6c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (puszce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do podstawy przy dolnej, albo górnej krawędzi puszki, w miejscu wolnym od jakichkolwiek napisów i oznaczeń.

Płyn do papierosów elektronicznych
wzór

Rys. 7a

Rysunek 7a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania, w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 7b

Rysunek 7b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 7c

Rysunek 7c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych posiadającej zrywalną, jednorazową plombę w dolnej części zakrętki.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym

(butelce) płynu do papierosów elektronicznych, w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki, w miejscu wolnym od jakichkolwiek napisów i oznaczeń.

wzór

Rys. 7d

Rysunek 7d przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm są umieszczane bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym płyn do papierosów elektronicznych, u góry i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej pionowo do wysokości opakowania jednostkowego, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego. Jeżeli opakowanie zawiera dwa miejsca do otwierania, jedno z nich musi być zabezpieczone przed otwarciem.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Wyroby nowatorskie
wzór

Rys. 8a

Rysunek 8a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu jednostkowym zawierającym wyroby nowatorskie albo istniejącym stanie tego opakowania (na celofanie), u góry z tyłu i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 8b

Rysunek 8b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu jednostkowym zawierającym wyroby nowatorskie albo istniejącym stanie tego opakowania (na celofanie), u góry z tyłu i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL NA NIETYPOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń, cygara, cygaretki), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie
Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 32 x 16 15,26 16,93

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 50 x 12 17,13 25,32
2 90 x 16 29,10 37,65

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 50 x 16 47,45

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 50 x 16 20,66 23,69

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie - w przypadku banderol umieszczanych na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek)

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł
1 45 x 21 67,12

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 32,5 x 12 45,45

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych oraz importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (cygara, cygaretki) - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 32,5 x 12 23,47

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń, cygara, cygaretki), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie
Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 32 x 16 19,06 21,15

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 50 x 12 21,40 31,64
2 90 x 16 36,37 47,05

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 50 x 16 59,31

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 50 x 16 25,81 29,60

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie - w przypadku banderol umieszczanych na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek)

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł
1 45 x 21 83,89

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 32,5 x 12 56,80

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych oraz importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i

wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (cygara, cygaretki) - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 32,5 x 12 24,69

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU, CYGAR, CYGARETEK), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

Lp. Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub pojemność tego opakowania Należność za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł
1 Papierosy we wszystkich opakowaniach1) - niezależnie od liczby papierosów 1,30
2 Tytoń oraz susz tytoniowy we wszystkich opakowaniach2) - niezależnie od gramatury 1,30
3 Cygara i cygaretki we wszystkich opakowaniach3)- niezależnie od liczby cygar i cygaretek 1,30
4 Wyroby spirytusowe w opakowaniu4) o pojemności do 0,2 l włącznie 1,30
5 Wyroby spirytusowe w opakowaniu4) o pojemności powyżej 0,2 l 1,30
6 Wyroby winiarskie w opakowaniu5) o pojemności do 0,5 l włącznie 1,30
7 Wyroby winiarskie w opakowaniu5) o pojemności powyżej 0,5 l 1,30
8 Wyroby spirytusowe lub winiarskie w puszkach 1,30
9 Płyn do papierosów elektronicznych6) - niezależnie od pojemności 5,00
10 Wyroby nowatorskie7) - niezależnie od gramatury 2,00
Objaśnienia:

1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 1a-1d) do rozporządzenia.

2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 2a-2c) do rozporządzenia.

3) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 3a-3d) do rozporządzenia.

4) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 4) do rozporządzenia.

5) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 5a-5d) do rozporządzenia.

6) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 7a-7d) do rozporządzenia.

7) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 8a i 8b) do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH WYDAWANE W POSTACI PAPIEROWEJ

wzór

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU, CYGAR, CYGARETEK), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

Rysunek Cechy graficzne Wymiary w mm
wysokość szerokość
1 2 3 4
Rys. Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką offsetową tło w kolorze beżowym - część centralna wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia1), na rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza. Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym 297 210

Objaśnienia:

1) Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH WYDAWANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.716

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
Data aktu: 02/05/2024
Data ogłoszenia: 10/05/2024
Data wejścia w życie: 11/05/2024