Przeprowadzanie zaciągu ochotniczego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

Na podstawie art. 532 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania zaciągu ochotniczego.
§  2. 
1. 
Decyzję o przeprowadzaniu zaciągu ochotniczego podejmuje Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
2. 
Zaciąg ochotniczy ogłaszają szefowie wojskowych centrów rekrutacji, zwani dalej "szefami WCR", w drodze komunikatów w prasie, radiu, telewizji i Internecie, jak również w inny sposób przyjęty na obszarze ich działania, i podają miejsce i termin przeprowadzania zaciągu oraz preferowane specjalności wojskowe, kwalifikacje zawodowe i predyspozycje oczekiwane od osób, które zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej w drodze zaciągu ochotniczego, zwanych dalej "ochotnikami".
3. 
W komunikatach szefowie WCR określają dowódców jednostek wojskowych, do których bezpośrednio mogą stawiać się ochotnicy w sprawach zaciągu ochotniczego.
§  3. 
W razie ogłoszenia zaciągu ochotniczego Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji powiadamia o tym wojewodę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zaciągu.
§  4. 
Ochotnik może określić jednostkę wojskową, w której chce pełnić czynną służbę wojskową, jeśli spełnia on warunki wymagane do odbywania tej służby w tej jednostce.
§  5. 
Ochotników, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, szef WCR kieruje do wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej.
§  6. 
1. 
Szefowie WCR we współpracy z dowódcami jednostek wojskowych, o których mowa w § 2 ust. 3, kwalifikują ochotników, którzy zgłaszają się w ramach zaciągu ochotniczego, na podstawie ich przydatności do pełnienia czynnej służby wojskowej w jednostce wojskowej.
2. 
Dowódcy jednostek wojskowych zapewniają ochotnikom, którzy zostali zakwalifikowani jako przydatni do pełnienia czynnej służby wojskowej w jednostce wojskowej, na czas kwalifikowania do czasu ich powołania do tej służby tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie oraz wyposażają ich w środki higieny osobistej.
§  7. 
Ochotnicy uznani za zdolnych do służby wojskowej są powoływani do czynnej służby wojskowej w terminie uzgodnionym z dowódcą jednostki wojskowej, w której będą odbywać służbę.
§  8. 
W sprawie zaciągu ochotniczego konsul Rzeczypospolitej Polskiej kieruje polskich obywateli do właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji, którym jest:
1)
w odniesieniu do obywatela Rzeczypospolitej Polskiej czasowo przebywającego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej - szef WCR właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego w kraju trwającego powyżej 3 miesięcy;
2)
w odniesieniu do obywatela Rzeczypospolitej Polskiej stale przebywającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz. U. poz. 1580, z 2006 r. poz. 281, z 2009 r. poz. 195 i 906 oraz z 2011 r. poz. 1362), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.713

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeprowadzanie zaciągu ochotniczego.
Data aktu: 07/05/2024
Data ogłoszenia: 09/05/2024
Data wejścia w życie: 24/05/2024