Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawie o zdrowiu publicznym. 

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obejmują opodatkowanie nowych kategorii wyrobów akcyzowych tj. saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych. Do tych wyrobów będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. Saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe będą również podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

MF proponuje, by stawka akcyzy na saszetki nikotynowe w 2025 r. wynosiła 100 zł/kg, w 2026 r. 200 zł/kg, a docelowa w 2027 r. - 300 zł za każdy kilogram.

Projekt zakłada też rozszerzenie definicji wyrobów nowatorskich poprzez objęcie opodatkowaniem również wyrobów beztytoniowych zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny. Według aktualnie obowiązującej definicji warunkiem uznania za wyrób nowatorski jest obecność w jego składzie tytoniu. Beztytoniowe wyroby nowatorskie będą oznaczane znakami akcyzy.

- Od kilku lat, w Polsce i na świecie, kształtuje się rynek beztytoniowych wyrobów nikotynowych, które mogą być używane do wchłaniania nikotyny przez organizm ludzki oraz wyrobów, w których tytoń jest zastępowany innym surowcem, najczęściej roślinnym np. herbatą, konopiami siewnymi, czerwonokrzewem (rooibos) itp. Biorąc pod uwagę charakter tych wyrobów oraz ich substytucyjność w stosunku do szeroko rozumianych wyrobów tytoniowych nieuniknione stało się objęcie tych wyrobów podatkiem akcyzowym. Wyroby te nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. 

Czytaj też w LEX: Niemiecka legislacja podatkowa na przykładzie akcyzy tytoniowej – wzór dla Polski? >

 

Przedsprzedaż

Projekt przewiduje też zmiany w ustawie o zdrowiu publicznym. Chodzi o ograniczenie opłaty dodatkowej do opłaty cukrowej, która jest nakładana w przypadku nieprawidłowości, np. nieuiszczenia opłaty cukrowej w terminie. Wynosi ona 50 proc. kwoty należnej opłaty. 

Zobacz też procedurę: Napoje, których wprowadzanie na rynek podlega opłacie od środków spożywczych >

MF chce, by dodatkowa opłata od środków spożywczych była określana od kwoty zaniżenia opłaty, a nie od całej należnej opłaty.

Zgodnie z projektem, podstawą ustalenia wysokości dodatkowej opłaty jest wysokość niewpłaconej należnej opłaty, a w przypadku wpłacenia lub wykazania opłaty w wysokości niższej od należnej – wysokość zaniżenia należnej opłaty.

Dodatkowa opłata będzie wynosiła:

  • do 50 proc. kwoty zaniżenia opłaty – w przypadku, gdy ujawnienie nieprawidłowości zostanie dokonane przez organ właściwy w sprawie opłaty w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, 
  • do 25 proc. kwoty zaniżenia opłaty – w przypadku, gdy ujawnienie nieprawidłowości zostanie dokonane w toku kontroli podatkowej, a podmiot przed wydaniem decyzji przez organ złoży korektę informacji lub informację i wpłaci opłatę w należnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę.

Planowane jest też wyłączenie stosowania dodatkowej opłaty w przypadku, gdy podmiot złożył korektę informacji z wykazaną opłatą w prawidłowej wysokości lub złożył informację z wykazaną opłatą w prawidłowej wysokości oraz wpłacił opłatę w należnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej.

Zobacz też procedurę: Obowiązki podmiotów obowiązanych do opłacania opłaty od środków spożywczych >

- Zmiany mają na celu modyfikację regulacji dotyczących dodatkowej opłaty od środków spożywczych poprzez wprowadzenie miarkowania wysokości tej opłaty nakładanej przez organ, aby w ten sposób zapewnić proporcjonalność wysokości opłaty do stopnia przewinienia związanego z niedopełnieniem obowiązków nałożonych ustawą, na co zwracały uwagę również sądy administracyjne - uzasadnia MF.

Czytaj również: MF: Obligatoryjny KSeF od lutego 2026 roku >>