Jak stanowi ustawa o podatku akcyzowym, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m. in. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, a także pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu wyprodukowanego na terytorium tegoż kraju. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonania opisanej czynności powstaje z dniem dokonania tej czynności.

Problematyczna kwestia zapłaty akcyzy

W jednej z niedawnych interpretacji prawa podatkowego przedstawiono stan faktyczny, zgodnie z którym zakupiony przez wnioskodawcę pojazd został zarejestrowany w Polsce jako samochód osobowy. Co istotne, na terytorium kraju samochód został zarejestrowany przez pierwszego właściciela w 2013r. Zmiana przeznaczenia pojazdu z dostawczego na osobowy nastąpiła w 2019r. Jak wnioskodawca wskazał, w tamtym okresie czasu nie wymagano opłaty akcyzowej przy zmianie rodzaju samochodu.

W 2023r. wyspecjalizowana firma wydała dla wnioskodawcy oświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu w celu przystosowania go do rejestracji jako samochód osobowy specjalny kempingowy. Zmiany zostały zatwierdzone przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Jednakże do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu niezbędny jest dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

W związku z tym u wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości natury prawno-podatkowej. Mianowicie nie wiedział, czy jest obowiązany do wniesienia opłaty akcyzy przy aktualnej, dokonanej zmianie przeznaczenia posiadanego samochodu osobowego na osobowy specjalny kempingowy. Jego zdaniem, opisana zmiana przeznaczenia pojazdu osobowego na pojazd kempingowy nie powoduje powstania obowiązku akcyzowego. Taka zmiana to tylko „przeróbka” pojazdu osobowego na inny osobowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, dlatego uważał, że bez żadnych problemów urząd skarbowy powinien wydać dokument o braku obowiązku zapłaty akcyzy.

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Zmiana konstrukcyjna zmieniająca samochód osobowy na kempingowy 

Wątpliwości dotyczące obowiązku  zapłaty podatku akcyzowego przy aktualnej zmianie konstrukcyjnej samochodu osobowego na samochód osobowy specjalny kempingowy rozwiał Dyrektor KIS.  Zwrócił uwagę na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym z dnia 1 lipca 2021r., która w nowym przepisie art. 100 ust. 1a przewiduje konieczność zapłaty podatku akcyzowego w sytuacji dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy. W opisanej sprawie przepis ten nie ma jednak zastosowania ze względu na dokonanie zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu z samochodu dostawczego na samochód osobowy przed 1 lipca 2021r. Tym samym zatwierdzone, dalsze zmiany i przebudowy dokonane w zarejestrowanym na terytorium kraju samochodzie osobowym nie doprowadziły do zmiany rodzaju tego pojazdu na samochód osobowy, bowiem samochód zarówno przed jak i po dokonanych zmianach był samochodem osobowym.

Wydając interpretację indywidualną z 6 września 2023r. nr 0111-KDIB3-3.4013.224.2023.1.AM, Dyrektor KIS zajął względem wnioskodawcy przychylne stanowisko. Podzielił jego zdanie wraz z argumentacją i uznał, że dokonanie przebudowy zarejestrowanego samochodu osobowego, która nie doprowadzi do zmiany jego zasadniczego przeznaczenia, jakim jest przewóz osób, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Samochód wnioskodawcy zarówno przed jak i po dokonanej przebudowie był samochodem osobowym. Tym samym wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty akcyzy.

Czytaj również: Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku >>