Sprzedaż rzeczy poza działalnością gospodarczą i dokonana przed upływem pół roku od dnia ich nabycia stanowi źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych. Przychodem ze sprzedaży takich rzeczy jest różnica pomiędzy ich wartością wyrażoną w cenie określonej umownie a kosztem ich odpłatnego zbycia. Jeżeli cena z nieznanych przyczyn znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej ustalanej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich odpłatnego zbycia.

Jednakże w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy (przykładowo rzeczy wygranych w loterii), w ramach którego określony został przychód, to kwota tego przychodu stanowić będzie koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych rzeczy. Za koszty uzyskania przychodów nie można uznać ani podatku dochodowego (10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygrania nagrody w konkursie) ani podatku od spadków i darowizn, bowiem sama wartość podatków nie ma wpływu na ustalenie dochodu czy straty ze sprzedaży.

Czytaj również: Wdowa nie płaci PIT od sprzedaży spadkowego samochodu >>

 

Ciągłe wątpliwości podatkowe osób sprzedających nagrody

Aspekt podatkowy sprzedaży rzeczy uprzednio nabytych jako nagród w loterii jest często pojawiającym się problemem podatników. W jednym z ostatnich wniosków o wydanie interpretacji wskazano, że w listopadzie 2021 r. w ramach przeprowadzonej loterii wnioskodawca wygrał główną nagrodę w postaci samochodu o wartości rynkowej 112 900 zł brutto, wraz z nagrodą pieniężną stanowiącą ekwiwalent na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 12 544 zł. Loteria została przeprowadzona przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, z kolei główna nagroda została ufundowana przez sponsora (spółkę z o. o.), który to również odprowadził podatek należny do zapłaty w kwocie 12 544 zł do właściwego urzędu skarbowego. Już w styczniu 2022r. podatnik sprzedał wygrany samochód za kwotę 85 000 zł. Czynność sprzedaży pojazdu nie stanowiła dla niego przedmiotu działalności gospodarczej.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły skutków podatkowych sprzedaży samochodu. Istotny był fakt nabycia samochodu jako wygranej w loterii i jego późniejsza sprzedaż przed upływem sześciu miesięcy liczonych od dnia nabycia. Sam wnioskodawca wychodził z założenia, że na skutek sprzedaży samochodu w terminie krótszym niż sześć miesięcy od dnia jego nieodpłatnego nabycia oraz za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego, gdyż koszt nabycia samochodu był wyższy od uzyskanego przychodu. W tym przypadku jako przychód rozpoznaje się cenę sprzedaży określoną w umowie sprzedaży, natomiast jako koszt uzyskania przychodu – kwotę równą wartości samochodu, która stanowi podstawę do naliczania przez organizatora 10 proc. podatku od wygranej.

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Koszem jest wartość przyjęta do obliczenia 10 proc. podatku

Dyrektor KIS częściowo zgodził się z argumentacją wnioskodawcy. Stwierdził, że sprzedaż wygranej w loterii nagrody należy zakwalifikować do źródła przychodu w postaci odpłatnego zbycia rzeczy. Dyrektor KIS wskazał, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nagrody stanowi wartość wyrażoną w cenie, którą sprzedający uzyskuje od kupującego. Owa wartość musi wynikać z umowy sprzedaży (o ile odpowiada wartości rynkowej tej rzeczy) i zostaje pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nagrody jest natomiast wartość nagrody przyjęta do obliczenia 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego zapłacona z tytułu wygranej w konkursie.

Istotne jest również to, że sprzedaż nagrody wygranej w konkursie – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie – za cenę niższą od jej wartości z dnia nabycia, tj. wygrania w konkursie, skutkuje po stronie wnioskodawcy brakiem dochodu podlegającego opodatkowaniu w PIT. Jest to jednak uwarunkowane tym, że cena uzyskana ze sprzedaży nie odbiega od wartości rynkowej. Mimo braku zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego, na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym przychodu z tytułu sprzedaży nagrody, kosztów uzyskania przychodu poniesionych w celu uzyskania przychodu oraz wyniku (różnicy) tych dwóch elementów, tj. dochodu lub straty.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 maja 2023r., nr 0112-KDWL.4011.1.2023.2.WS.