Szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku oraz czynności, które mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie albo inne jednostki organizacyjne banku.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 maja 2024 r.
w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku oraz czynności, które mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie albo inne jednostki organizacyjne banku

Na podstawie art. 111 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku;
2)
zakres czynności, które w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez bank i pozostałą działalnością banku mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej "ustawą", albo jednostki organizacyjne banku inne niż ta jednostka, oraz sposób ustalenia warunków wykonywania tych czynności.
§  2. 
1. 
Bank prowadzi działalność maklerską w ramach biura maklerskiego.
2. 
Przez biuro maklerskie rozumie się jednostkę organizacyjną banku wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy, w ramach której bank prowadzi działalność maklerską.
§  3. 
Czynności związane z prowadzeniem działalności maklerskiej wykonują osoby zatrudnione przez bank w biurze maklerskim na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
§  4. 
1. 
Do czynności, które w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez bank i pozostałą działalnością banku mogą być wykonywane przez biuro maklerskie albo jednostki organizacyjne banku inne niż biuro maklerskie, o których mowa w art. 112a ustawy, zalicza się czynności:
1)
wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2)
w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych lub czynności polegające na identyfikacji i przechowywaniu danych identyfikacyjnych klientów innych niż dane osobowe, a także czynności z zakresu identyfikacji klientów i zapewnienia bezpieczeństwa klientów w związku ze świadczonymi na ich rzecz usługami, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa;
3)
w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do określania grup docelowych, oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych i usług oraz badania preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju;
4)
wynikające z prawa podatkowego;
5)
w zakresie utrzymywania, wsparcia i rozwoju systemów informatycznych, aplikacji lub baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu cyberbezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania banku;
6)
w zakresie przechowywania oraz archiwizacji dokumentów i innych nośników danych;
7)
polegające na wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941);
8)
polegające na wypełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm. 2 );
9)
polegające na wypełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm. 3 );
10)
wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm. 4 ).
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują odpowiednio osoby zatrudnione przez bank w biurze maklerskim albo innej jednostce organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
3. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez osoby zatrudnione przez bank w:
1)
biurze maklerskim dla innej jednostki organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim,
2)
innej jednostce organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim dla biura maklerskiego

- na podstawie odpowiedniego upoważnienia.

4. 
Bank w uzgodnieniu z osobą kierującą biurem maklerskim opracowuje i wdraża pisemne regulacje wewnętrzne dotyczące wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, gwarantujące bezpieczne i sprawne wykonywanie tych czynności.
§  5. 
1. 
Czynności audytu wewnętrznego, o których mowa w art. 24 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm. 5 ), w zakresie działalności maklerskiej banku mogą być wykonywane w ramach komórki audytu wewnętrznego banku.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, regulacje wewnętrzne banku zapewniają, aby:
1)
plan audytu wewnętrznego banku w zakresie działalności maklerskiej banku przed przekazaniem tego planu organowi banku odpowiedzialnemu za jego zatwierdzanie był opiniowany przez osobę kierującą biurem maklerskim;
2)
czynności audytu wewnętrznego w zakresie działalności maklerskiej banku były wykonywane w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku;
3)
osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego banku przekazywała osobie kierującej biurem maklerskim raport z przeprowadzonego audytu w zakresie działalności maklerskiej w terminie określonym w tych regulacjach;
4)
osoby wykonujące czynności audytu wewnętrznego w zakresie działalności maklerskiej banku posiadały wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz w zakresie wymogów prawa mających zastosowanie do prowadzenia działalności maklerskiej.
§  6. 
Czynności związane z obsługą prawną lub prawnopodatkową biura maklerskiego mogą być wykonywane w ramach jednostki organizacyjnej banku zajmującej się odpowiednio obsługą prawną lub prawnopodatkową banku.
§  7. 
W zakresie przepływu informacji związanych z wykonywaniem czynności na podstawie przepisów rozporządzenia, bank w uzgodnieniu z osobą kierującą biurem maklerskim opracowuje i wdraża, w sposób zapewniający bezpieczeństwo informacji, pisemne regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony przepływu informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy oraz tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488). Informacja o przyjęciu regulacji wewnętrznych, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest niezwłocznie przekazywana zarządowi i radzie nadzorczej banku.
§  8. 
Regulacje wewnętrzne banku zapewniają, aby:
1)
czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5, wykonywane w ramach jednostki organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim dla biura maklerskiego były wykonywane zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej;
2)
czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, wykonywane w ramach biura maklerskiego dla jednostki organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim były wykonywane zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie działalności przez bank;
3)
informacje przekazywane przez biuro maklerskie w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, § 5 i § 6, jednostkom organizacyjnym banku niebędącym biurem maklerskim nie były wykorzystywane przez bank do wykonywania czynności innych niż określone w tych przepisach, w szczególności w celu pozyskania klientów dla tych jednostek organizacyjnych lub oferowania klientom usług tych jednostek organizacyjnych banku;
4)
informacje przekazywane przez jednostki organizacyjne banku niebędące biurem maklerskim w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, biuru maklerskiemu nie były wykorzystywane przez biuro maklerskie do wykonywania czynności innych niż określone w tych przepisach, w szczególności w celu pozyskania klientów lub oferowania klientom usług biura maklerskiego.
§  9. 
1. 
Banki, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia:
1)
przyjmują zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w punktach przyjmowania zleceń,
2)
prowadzą działalność maklerską wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wyodrębnioną organizacyjnie, w formie jednostki banku niebędącej oddziałem ani inną jednostką banku działającą na zasadach oddziału

- są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów rozporządzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. 
Banki, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzą działalność maklerską w ramach biura maklerskiego, są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do wymogu określonego w § 4 ust. 3, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 6
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 20 z 24.01.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 05.05.2022, str. 11, Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 283 z 03.11.2022, str. 17, Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022 str. 1, Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/791 z 08.03.2024.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 80 z 22.03.2019, str. 16, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 19.10.2013, str. 2, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84 i 190, Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 63, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 148 z 10.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 80 z 22.03.2019, str. 8, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 12.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 12.02.2021, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1.
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2017, str. 12, Dz. Urz. UE L 329 z 13.12.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 113 z 29.04.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 165 z 21.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 190 z 16.07.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 106 z 26.03.2021, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 1 i 6.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku (Dz. U. poz. 483), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.718

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku oraz czynności, które mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie albo inne jednostki organizacyjne banku.
Data aktu: 06/05/2024
Data ogłoszenia: 13/05/2024
Data wejścia w życie: 28/05/2024