Wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA Nr 218/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 kwietnia 2024 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 161 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczące przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R.

Ilekroć w niniejszych wytycznych:

1) przywołane są:

a) przepisy - dotyczą one ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408),

b) przepisy działu III Wybory do Sejmu ustawy, o której mowa w lit. a - mają one odpowiednie zastosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 338 tej ustawy;

2) jest mowa o:

a) komisji - należy przez to rozumieć okręgową komisję wyborczą,

b) liście kandydatów - należy przez to rozumieć listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

c) systemie teleinformatycznym - należy przez to rozumieć zaakceptowany i zapewniony przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 162 § 3 Kodeksu wyborczego, pomocniczo wykorzystywany przez organy wyborcze.

I. 

Postanowienia ogólne

1. Komisja ustala na pierwszym posiedzeniu działania związane z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów, uwzględniając, że większość zgłoszeń jest dokonywana w okresie bezpośrednio poprzedzającym upływ terminu do ich dokonania. Dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów komisja pełni we wszystkie dni powszednie oraz w ostatnią sobotę poprzedzającą upływ terminu zgłaszania list kandydatów, tj. 27 kwietnia 2024 r. Informację o miejscu, dniach i godzinach dyżurów, a także o danych kontaktowych komisji podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie komisji oraz umieszczenie na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej daną komisję.

2. Dokumenty związane z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów oraz rejestracją list sporządzane są według wzorów określonych uchwałą nr 3/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 314).

3. Przy wykonywaniu swoich zadań, w tym w szczególności przy przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów oraz rejestracji list, komisja ma obowiązek wykorzystywać system teleinformatyczny.

Komisja zobowiązana jest do niezwłocznego wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o zgłoszonych i zarejestrowanych listach kandydatów.

4. W sprawach niżej wymienionych komisja podejmuje postanowienia w formie odrębnej uchwały:

1) wezwanie do usunięcia wad zgłoszenia oraz do uzupełnienia wykazu podpisów wyborców popierających zgłoszenie (art. 215 § 3 i 5 i art. 216 § 1);

2) odmowa rejestracji listy kandydatów bądź poszczególnych kandydatów z tej listy (art. 215 § 3 i 5, art. 216 § 2 i art. 217 § 2);

3) skreślenie kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów (art. 346 § 1);

4) uzupełnienie zarejestrowanej listy kandydatów (art. 346 § 2);

5) unieważnienie rejestracji listy kandydatów (art. 222 § 4 i art. 346 § 3).

Uchwały w tych sprawach wymagają uzasadnienia, a gdy przysługuje od nich środek prawny - także zamieszczenia stosownego pouczenia. Niezwłocznie po podjęciu uchwały komisja przekazuje ją osobie zgłaszającej listę i Państwowej Komisji Wyborczej.

II. 

Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na posłów

1. Komisja, wykonując czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów, powinna mieć na uwadze, że:

1) prawo do zgłoszenia list kandydatów mają tylko te komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej uchwałę w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 98). Bieżąca informacja o tych komitetach dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl oraz wybory.gov.pl/pe2024/pl/komitety, a także w systemie teleinformatycznym;

2) komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów, liczba zaś kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Ponadto na liście kandydatów:

a) liczba kandydatów - kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście,

b) liczba kandydatów - mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście.

Jeżeli w wyniku obliczeń okaże się, że 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę.

Przykładowo, jeżeli na liście zgłoszono np. 9 kandydatów, wówczas 35 % liczby wszystkich kandydatów stanowi 3,15. Dlatego też liczba kandydatów-kobiet zgłaszanych na takiej liście nie może być mniejsza niż 4 i liczba kandydatów - mężczyzn nie może być mniejsza niż 4 (art. 208 § 1, art. 211 § 3 i art. 342);

3) kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego może być zgłoszony tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów (art. 208 § 2);

4) kandydatem na posła w wyborach do Parlamentu Europejskiego może być osoba (obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim) mająca prawo wybierania w tych wyborach i która:

a) najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat,

b) od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 11 § 1 pkt 4);

5) nie może być kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego osoba:

a) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

b) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

c) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

d) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273),

f) obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem;

6) lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym (art. 343), przy czym przez adres zamieszkania należy rozumieć adres, pod którym dana osoba faktycznie stale zamieszkuje i pod tym adresem ujęta jest w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały albo adresem stałego zamieszkania;

7) komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych na podstawie podpisów wyborców popierających listę, uprawniony jest do zgłoszenia dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców, na podstawie załączonego do zgłoszenia oświadczenia o skorzystaniu z tego uprawnienia (art. 210 § 2 i art. 212 § 5 pkt 1). Zgłoszenia list kandydatów przez komitety wyborcze bez podpisów poparcia uznaje się za skuteczne, jeżeli listy kandydatów zgłoszone na podstawie podpisów zostaną zarejestrowane co najmniej w połowie okręgów wyborczych (art. 210 § 2).

2. Zgłoszenie, na piśmie, listy kandydatów powinno być doręczone komisji osobiście przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub osobę przez niego upoważnioną, najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 2 maja 2024 r. (art. 211 § 1i 4w związku z art. 9 § 2).

Przyjmowanie dokumentów zgłoszenia komisja może powierzyć wyznaczonym osobom, w szczególności członkom komisji, komisarzom wyborczym niepowołanym w skład komisji, członkom rejonowych komisji wyborczych z obszaru właściwości danej komisji, pracownikom delegatur Krajowego Biura Wyborczego lub innym osobom wskazanym przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Przyjmujący zgłoszenie sprawdzają w obecności zgłaszającego, czy zostało ono złożone przez uprawnioną osobę i czy spełnia warunki określone w art. 211 § 3 oraz art. 212, a także art. 342 i art. 344 § 1, numerują i opatrują pieczęcią komisji arkusze wykazu podpisów, a następnie wydają potwierdzenie zgłoszenia listy kandydatów. Potwierdzenie musi zostać wypełnione w całości, a w szczególności musi zostać wskazana data i orientacyjna godzina rozpoczęcia sprawdzania wykazu podpisów. Potwierdzenie podpisuje członek komisji. Zgłaszającego listę należy poinformować, że może być obecny (lub osoba przez niego upoważniona) przy sprawdzaniu wykazu podpisów. Jednakże jego nieobecność (lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej) nie wstrzymuje tych czynności.

3. Po przyjęciu zgłoszenia niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian na liście kandydatów (art. 344 § 2).

4. Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia komisja bada je w regulaminowym składzie i ustala, czy zgłoszenie spełnia ustawowe wymagania. Wykonanie czynności technicznych związanych z badaniem zgłoszenia, a w szczególności ze sprawdzaniem wykazów podpisów, komisja może powierzyć osobom, o których mowa w pkt 2 zdanie drugie.

Odroczenie badania jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń list kandydatów komisja nie ma możliwości niezwłocznego przystąpienia do badania. Jednakże w takim przypadku badanie zgłoszenia i rozstrzygnięcie w jego sprawie musi nastąpić nie później niż 3. dnia po przyjęciu zgłoszenia. Ponadto w przypadku zgłoszenia listy kandydatów bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców, na podstawie oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 § 2, przez komitet wyborczy, którego listy kandydatów zgłoszone na podstawie podpisów poparcia nie zostały jeszcze zarejestrowane co najmniej w połowie okręgów wyborczych (tj. 7), komisja przyjmuje zgłoszenie, lecz wstrzymuje się z jego rozpatrzeniem do czasu ustalenia przez Państwową Komisję Wyborczą, czy dany komitet spełnia warunek określony w art. 210 § 2 zdanie pierwsze. Wcześniejsze rozstrzygnięcie komisji w tej sprawie jest niedopuszczalne.

Aktualny wykaz komitetów, których listy kandydatów zostały zarejestrowane co najmniej w połowie okręgów wyborczych na podstawie podpisów wyborców popierających listę, dostępny będzie na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl oraz wybory.gov.pl.

5. Obowiązkowymi elementami zgłoszenia są:

1) nazwa i adres komitetu wyborczego, numer okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów, oraz nazwisko i adres pełnomocnika wyborczego komitetu, a gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego - również udzielone jej upoważnienie, zawierające dane określone w art. 211 § 4. Upoważnienie powinno być opatrzone datą wystawienia i podpisem pełnomocnika;

2) dane zgłoszonych kandydatów: ich nazwiska i imiona, wskazane zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji ludności, zawód i miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz oznaczenie kandydata nazwą lub skrótem nazwy partii, której jest on członkiem (oznaczenie nie może przekraczać 45 znaków drukarskich, wliczając spacje), albo oznaczenie, że nie należy do partii politycznej. Brak w zgłoszeniu informacji o przynależności kandydata do partii politycznej, bez wyraźnego wskazania, że nie jest on członkiem żadnej partii, należy traktować jako nieudzielenie informacji w tym zakresie, co stanowi wadę zgłoszenia. Gdyby przy nazwisku kandydata była wskazana przynależność do więcej niż jednej partii, oznaczenie jego przynależności do jednej z nich wskazuje zgłaszający.

Zgłaszający może wnosić również o umieszczenie przy nazwisku kandydata niebędącego członkiem partii politycznej oznaczenia, że jest on popierany przez partię polityczną, wskazując nazwę bądź skrót nazwy tej partii. Wniosek w tej sprawie może być złożony tylko wraz ze zgłoszeniem. Fakt udzielenia poparcia powinien być potwierdzony na piśmie przez właściwy statutowy organ danej partii. Potwierdzenia może dokonać również terenowy organ statutowy partii, jeśli jest do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub otrzymał pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego. Kandydat może być oznaczony nazwą lub skrótem nazwy tylko jednej partii. Oznaczenie nie może przekraczać 45 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 212 § 1-3);

3) wskazanie oznaczenia listy kandydatów na urzędowych obwieszczeniach i kartach do głosowania. Oznaczeniem jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego w takim brzmieniu, jakie wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjęcia zawiadomienia. Oznaczenie nie może przekraczać 45 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 212 § 4). Jeżeli w uchwale w sprawie przyjęcia zawiadomienia nie ma skrótu nazwy komitetu, komisja nie uwzględnia wniosku o oznaczenie listy kandydatów skrótem nazwy tego komitetu. Jeśli zgłaszający nie wskaże sposobu oznaczenia, komisja oznacza listę kandydatów pełną nazwą komitetu wyborczego, z zastrzeżeniem że nie przekracza ona 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. W odmiennym przypadku komisja wzywa pełnomocnika wyborczego komitetu lub osobę przez niego upoważnioną do usunięcia wady zgłoszenia.

6. Do zgłoszenia muszą być załączone wymienione poniżej dokumenty:

1) wykaz co najmniej 10 000 podpisów wyborców stale zamieszkałych w tym okręgu wyborczym (tj. ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały albo adresem stałego zamieszkania w gminie z obszaru danego okręgu wyborczego), w którym dana lista jest zgłaszana, popierających zgłoszenie listy kandydatów wraz z oświadczeniem o liczbie złożonych podpisów albo oświadczenie o skorzystaniu przez komitet wyborczy z uprawnienia do zgłaszania list bez poparcia podpisami wyborców (art. 212 § 5 pkt 1 i art. 343). Sprawdzając prawidłowość złożenia wymaganej liczby podpisów, komisja zwraca uwagę, czy każda strona wykazu odpowiada ustawowym wymogom (art. 209 § 2 i 3), tj. m.in. czy każda karta wykazu zawiera nazwę komitetu wyborczego oraz właściwą adnotację dotyczącą udzielanego poparcia. Wskazanie na wykazie podpisów poparcia skrótu nazwy komitetu wyborczego zamiast jego pełnej nazwy, w tym także w adnotacji dotyczącej udzielanego poparcia, komisja uznaje za prawidłowe, z zastrzeżeniem że skrót ten wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu danego komitetu wyborczego.

Jeśli strona z wymaganymi danymi zespolona będzie ze stroną bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia traktuje się jako złożone wadliwie.

Jeżeli wykaz sporządzono na kartach dwustronnych, pierwsza strona takiej karty musi odpowiadać wymogom ustawowym, natomiast druga może zawierać wyłącznie dane i podpisy wyborców udzielających poparcia zgłoszeniu listy. Strony wykazu muszą zostać złożone w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami traktuje się jako wadliwe.

Czytelnie wpisane powinny być wszystkie dane wyborcy udzielającego poparcia objęte wykazem, tj.:

a) nazwisko,

b) imię (a nie jego pierwsza litera),

c) adres zamieszkania, pod którym dana osoba faktycznie stale zamieszkuje i pod tym adresem ujęta jest w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały albo adresem stałego zamieszkania. W przypadku wskazania adresu niezgodnego z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania adres należy uznać za wadliwy. Podawany w wykazie adres zamieszkania musi obejmować:

- miejscowość,

- ulicę,

- numer domu i numer mieszkania, a w miejscowościach, w których nie ma ulic - numer domu (posesji) i numer lokalu lub tylko numer domu (w przypadku braku odrębnie numerowanych lokali).

Nie jest wymagane podawanie kodu pocztowego. Za prawidłowo udzielone poparcie uznaje się także, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce "Adres zamieszkania" popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, a inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie należy uznać również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem,

d) numer PESEL,

e) data udzielenia poparcia. Za prawidłowe udzielone poparcie należy uznać również takie, w którym zamiast daty udzielenia poparcia postawiono znak odnośnika do daty wskazanej w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów,

f) jego własnoręczny podpis.

Do weryfikacji podpisów wykorzystuje się Centralny Rejestr Wyborców za pomocą dedykowanego programu udostępnionego przez Krajowe Biuro Wyborcze. Sprawdzanie wykazu podpisów musi być wykonane w taki sposób, aby w razie potrzeby możliwe było sporządzenie zestawienia wszystkich wad podpisów ze wskazaniem stron i pozycji na danej stronie wykazu, pod którą znajduje się wadliwy podpis, z podaniem rodzaju wady ustalonej dla tej pozycji. Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów podaje się w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę osób, które złożyły podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad oraz liczbę wyborców, którzy prawidłowo udzielili poparcia;

2) pisemna zgoda każdego kandydata na kandydowanie w wyborach z danej listy kandydatów, tj. wskazanie numeru okręgu wyborczego, w którym będzie kandydował, oraz nazwy komitetu wyborczego, który będzie zgłaszał jego kandydaturę. Zgoda na kandydowanie powinna zawierać dane, o których mowa w art. 212 § 5 pkt 2.

Ponadto w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do zgody na kandydowanie muszą być dołączone:

a) oświadczenie stwierdzające, że nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

b) oświadczenie stwierdzające, że nie został pozbawiony, na mocy orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej podlegającej zaskarżeniu, prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia,

c) informacja o ostatnim adresie zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia.

Dołączane do zgłoszenia dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (art. 7);

3) oświadczenie każdego kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (art. 212 § 5 pkt 3).

Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego kompletny załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Kandydat, który nie pracował albo nie pełnił służby albo nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., wypełnia i podpisuje tylko pierwszą stronę części A formularza Oświadczenia lustracyjnego (tzw. negatywną) oraz załącza pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony części A. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo--ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści Oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.).

Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., wypełnia, tj. dokonuje stosownych podkreśleń i podpisuje, następną stronę części A formularza Oświadczenia lustracyjnego (tzw. pozytywną) oraz obligatoryjnie uzupełnia i składa podpis w części B opisowej.

Oświadczenia lustracyjne zawierające błędy formalne (kopia, skan, brak podpisu, sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna i pozytywna Oświadczenia albo złożone na formularzu niekonstytucyjnym obowiązującym do dnia 13 września 2007 r. lub nieprawidłowo wypełnione), nie będą przyjmowane do zasobu Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Stanowią one wadę zgłoszenia. Nie stanowi wady zgłoszenia niepodanie w Oświadczeniu nazwiska rodowego przez kandydata - mężczyznę, jeżeli nazwisko, którego używa jest takie samo.

Jeżeli kandydat uprzednio (np. w związku z kandydowaniem w wyborach w latach ubiegłych) złożył Oświadczenie lustracyjne według wskazanego wyżej wzoru, zamiast Oświadczenia lustracyjnego składa Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do powołanej ustawy.

Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego powinna zawierać datę jego złożenia, nazwę organu, któremu je złożono (np. Gminna Komisja Wyborcza w ........., albo Okręgowa Komisja Wyborcza w ...........) oraz funkcję, z tytułu której je złożono (np. w związku z kandydowaniem na radnego gminy, albo w związku z kandydowaniem na posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego).

Informacja o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego dostępna jest na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pod adresem data-oswiadczenia.ipn.gov.pl.

Z obowiązku złożenia Oświadczenia lustracyjnego lub Informacji o złożeniu oświadczenia zwolnieni kandydaci - obywatele polscy urodzeni 1 sierpnia 1972 r. i później oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi;

4) pisemne oświadczenie każdego kandydata o posiadaniu prawa wybieralności (art. 212 § 5 pkt 4).

7. Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy kandydatów komisja występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o kandydatach z tej listy (art. 214). Do przygotowania wystąpienia komisja korzysta z systemu teleinformatycznego.

8. W przypadku zgłoszenia kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy kandydatów komisja występuje do Ministra Cyfryzacji z zapytaniem o udzielenie informacji w sprawie oświadczenia stwierdzającego, że kandydat nie został pozbawiony prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia.

III. 

Rejestracja list kandydatów

1. Po ustaleniu prawidłowości dokumentów zgłoszenia i wymaganego poparcia wyborców wyrażonego w wykazie podpisów komisja postanawia o zarejestrowaniu listy kandydatów. W razie stwierdzenia wad dokumentów lub braku wymaganego poparcia wyborców komisja postanawia o wezwaniu do usunięcia wad zgłoszenia lub uzupełnienia wykazu podpisów bądź też o odmowie rejestracji listy kandydatów (art. 215 § 3-5, art. 216, art. 217 § 2 i art. 345 § 1). W przypadku odmowy rejestracji listy kandydatów komisja, po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej lub nieuwzględnieniu odwołania przez Państwową Komisję Wyborczą, odsyła kandydatom złożone przez nich Oświadczenia lub Informacje, o których mowa w art. 212 § 5 pkt 3.

2. Jeżeli dokumenty zgłoszenia i wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie spełniają ustawowo określone warunki, komisja sporządza niezwłocznie, w trzech egzemplarzach, protokół rejestracji listy kandydatów. Jeden egzemplarz protokołu komisja doręcza zgłaszającemu, drugi, wraz z Oświadczeniami i Informacjami przewidzianymi w art. 212 § 5 pkt 3, przesyła niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej, a trzeci pozostaje w dokumentacji komisji. Brak odpowiedzi na zapytania, o których mowa w pkt II.6.3, nie wstrzymuje rejestracji listy kandydatów.

3. Komisja, stwierdzając wady zgłoszenia inne niż brak wymaganej liczby prawidłowo złożonych podpisów wyborców (np. niekompletne dokumenty zgłoszenia bądź błędy w tych dokumentach), wzywa osobę zgłaszającą do ich usunięcia w terminie 3 dni, a jeśli wady nie zostaną usunięte w terminie - odmawia rejestracji listy kandydatów. Analogicznie komisja postępuje, gdy wada zgłoszenia listy kandydatów polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 211 § 3. Przy usuwaniu tej wady nie obowiązują zakazy określone w art. 212 § 6, tj. zakaz uzupełniania listy o nazwiska kandydatów, zmiany kandydatów albo ich kolejności na liście; nie obowiązuje zatem zakaz określony w pkt II.3. W przypadku nieusunięcia wad zgłoszenia w odniesieniu do poszczególnych kandydatów zgłoszonych na liście kandydatów rejestruje się w zakresie nieobjętym wadą, a odmawia rejestracji w odniesieniu do kandydatów zgłoszonych wadliwie. Jest to jednak dopuszczalne tylko wówczas, gdy liczba kandydatów pozostających na liście nie jest mniejsza niż 5. W przypadku gdy liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 5, komisja odmawia rejestracji listy w całości (art. 215 § 3).

W uchwale o odmowie rejestracji podaje się uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługującym zgłaszającemu prawie odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały (opublikowania jej na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej tę komisję). Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości oraz doręcza się osobie zgłaszającej listę kandydatów (art. 218).

4. Jeżeli liczba prawidłowo złożonych podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy kandydatów jest mniejsza niż ustawowo wymagana, komisja wzywa zgłaszającego do uzupełnienia wykazu podpisów. Wykaz podpisów złożony komisji wraz ze zgłoszeniem nie może być przekazany zgłaszającemu w celu uzupełnienia. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może bez wzywania komisji uzupełnić wykaz podpisów.

Uzupełnienie wykazu podpisów może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do zgłoszenia list kandydatów, tj. najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 2 maja 2024 r. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów komisja dokona po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zgłoszeń lub gdy do upływu tego terminu zgłaszający nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, komisja odmawia rejestracji listy kandydatów.

W przypadku komitetów wyborczych, których listy kandydatów zgłoszone na podstawie podpisów poparcia nie zostaną zarejestrowane co najmniej w połowie okręgów wyborczych, komisja postanawia o odmowie zarejestrowania listy zgłoszonej bez podpisów poparcia na podstawie oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 § 2. Pkt II.4 zdanie 5 i 6 stosuje się

W uchwale o odmowie rejestracji podaje się uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługującym zgłaszającemu prawie odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały komisji (opublikowania jej na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisję). Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości oraz doręcza się osobie zgłaszającej listę (art. 216 i art. 218).

5. Osoba zgłaszająca listę kandydatów, która w zgłoszeniu zadeklarowała, że dołączono do niego wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy, może po dokonaniu zgłoszenia złożyć komisji oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 § 2. Oświadczenie musi zostać złożone na piśmie w oryginale. Oświadczenie komisja opatruje datą i godziną jego przyjęcia.

Możliwe jest także doręczenie podpisów poparcia dla zgłoszenia listy mimo wcześniejszego złożenia oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 § 2. Doręczenie podpisów możliwe jest jednak wyłącznie do upływu terminu zgłaszania list, tj. najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 2 maja 2024 r.

6. W przypadku gdy listy kandydatów danego komitetu wyborczego zostały zarejestrowane w co najmniej 7 okręgach wyborczych, pozostałe komisje, w których komitet ten również dokonał zgłoszenia listy kandydatów, mogą odstąpić od sprawdzania wykazów podpisów tego komitetu wyborczego, z uwagi na spełnienie warunku, o którym w art. 210 § 2, mimo tego, że osoba dokonująca zgłoszenia dołączyła do niego wykaz podpisów i nie dostarczyła oświadczenia o skorzystaniu z tego uprawnienia.

7. W przypadku gdy komisja dokonuje sprawdzenia danych bądź wiarygodności podpisów, w sposób przewidziany w art. 217 § 1, tj. przeprowadza postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na wystąpieniu o wyjaśnienia wyborców, wyjaśnienia te mogą dotyczyć tylko ewentualnego potwierdzenia, czy figurująca w wykazie osoba udzielała w ogóle poparcia (np. zachodzi uzasadnione podejrzenie sfałszowania podpisu konkretnego wyborcy). Informacje wyborcy nie mogą natomiast polegać na poprawianiu błędnych danych.

Mimo że termin na dokonanie tych czynności ma charakter instrukcyjny, należy dążyć do jego dotrzymania. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego należy niezwłocznie powiadomić osobę zgłaszającą listę kandydatów.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania komisja stwierdzi, że zgłoszenie listy kandydatów nie zostało poparte ustawowo wymaganą liczbą podpisów, komisja wykonuje czynności, o których mowa w pkt 4.

8. Komisja wykonuje zadania związane z rejestracją list kandydatów, mając na uwadze terminy wykonania innych czynności wyborczych, przewidziane w ustawie. Komisja zapewnia zwłaszcza sprawne rozpatrywanie zgłoszeń list kandydatów, tak aby zakończyć procedurę rejestracyjną w jak najkrótszym czasie po dokonaniu zgłoszeń. Ma to szczególne znaczenie wobec zgłoszeń wniesionych bezpośrednio przed upływem terminu do ich dokonania, w odniesieniu do których postępowanie rejestracyjne, w tym ewentualne usuwanie stwierdzonych wad, odbywać się będzie po tym terminie. Nie może to jednak mieć wpływu na terminowe sporządzenie przez komisję i podanie do publicznej wiadomości obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów.

V. 

Numery list kandydatów i obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów

1. Po przekazaniu przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym, komisja przeprowadza losowanie numerów dla list tych komitetów wyborczych, których listy zostały zarejestrowane wyłącznie w danym okręgu wyborczym. O terminie i miejscu losowania należy zawiadomić osoby, które dokonały zgłoszeń. Nieobecność osoby zgłaszającej listę kandydatów nie wstrzymuje losowania. Losowanie przeprowadza się w następujący sposób:

1) do jednakowych pojemników wkłada się kartki z nazwami komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów wyłącznie w danym okręgu wyborczym. Pojemniki te wkłada się do jednego naczynia;

2) do takich samych jednakowych pojemników wkłada się kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi list, począwszy od pierwszego numeru po numerze przyznanym przez Państwową Komisję Wyborczą. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby wkłada się do drugiego naczynia;

3) czynności losowania dokonują wyznaczeni przez komisję członkowie;

4) z właściwego naczynia, po wymieszaniu pojemników, losujący członek komisji wyjmuje pojemnik z nazwą komitetu wyborczego, a inny członek komisji pojemnik z kartką zawierającą liczbę stanowiącą numer dla listy tego komitetu wyborczego;

5) po wyjęciu pojemników osoby losujące otwierają je i odczytują z wyjętych kartek nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy. Kartki okazuje się obecnym przy losowaniu;

6) wyjęte z pojemników kartki należy połączyć (np. zszyć); stanowią one dokumentację losowania, którą należy załączyć do protokołu;

7) po zakończeniu losowania przewodniczący komisji odczytuje numery list wylosowane dla wszystkich komitetów wyborczych w kolejności od numeru najniższego do najwyższego.

Z przeprowadzonego losowania należy sporządzić protokół, a o wylosowanych numerach list niezwłocznie zawiadomić osoby zgłaszające listy i Państwową Komisję Wyborczą (art. 220).

W przypadku braku pojemników na kartki z nazwami komitetów i numerami list do losowania mogą zostać wykorzystane nieprzezroczyste koperty.

2. Po wylosowaniu numerów list komisja ustala treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów, zawierającego informacje o ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w zgłoszeniach list kandydatów.

W obwieszczeniu podaje się także treść części A Oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, tych kandydatów, którzy w Oświadczeniu wskazali, że pracowali, pełnili służbę i/lub byli tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

3. W odniesieniu do kandydatów, którzy przedłożyli Informację o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego, treść Oświadczenia komisja ustala, występując niezwłocznie z pytaniem do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Kopię odpowiedzi z Biura Lustracyjnego komisja przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej wraz z dokumentami, o których mowa w pkt III.2 zdanie drugie. Do przygotowania wystąpienia komisja korzysta z systemu teleinformatycznego.

Na obwieszczeniu nie umieszcza się symboli graficznych partii ani komitetów wyborczych. Mając na uwadze ochronę danych osobowych przekazywanych w korespondencji dotyczącej zapytań i odpowiedzi o treść Oświadczenia lustracyjnego zaleca się szyfrowanie przesłanych informacji za pomocą haseł, przy czym hasła należy przekazać telefonicznie na numery wskazane przez Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Obwieszczenia powinny zostać rozplakatowane najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r. (art. 221 § 2 w związku z art. 9 § 2). Po jednym egzemplarzu obwieszczeń przesyła się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej.

VI. 

Zmiany w zarejestrowanych listach kandydatów. Unieważnienie rejestracji list kandydatów

1. Komisja skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył komisji na piśmie oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie lub, w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, złożył nieprawdziwe oświadczenie, że nie został pozbawiony prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia (art. 346 § 1).

Uzupełnienie zarejestrowanej listy kandydatów o nowego kandydata może mieć miejsce tylko wtedy, gdy skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek jego śmierci i spowodowało, że na liście tej pozostało mniej niż 5 kandydatów. W takim przypadku komisja powiadamia osobę zgłaszającą tę listę o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga poparcia podpisami wyborców. Uzupełnienia listy można dokonać najpóźniej 13. dnia przed dniem wyborów (art. 346 § 2), tj. do dnia 27 maja 2024 r.

Gdy skreślenie kandydata z listy nastąpiło z innej przyczyny niż śmierć kandydata lub jeśli lista nie została uzupełniona w terminie, a pozostaje na niej mniej niż 3 kandydatów - komisja unieważnia rejestrację tej listy. Od uchwały komisji w tej sprawie nie przysługuje środek prawny (art. 346 § 3).

Jeżeli nastąpiło rozwiązanie komitetu wyborczego (art. 101 § 1 i 3), komisja unieważnia rejestrację listy kandydatów tego komitetu. Od uchwały komisji nie przysługuje środek prawny (art. 222 § 4).

2. Zawiadomienie wyborców o zmianach, o których mowa w pkt 1, następuje w formie obwieszczenia. Jeśli wydrukowanie obwieszczenia przed dniem głosowania jest niemożliwe, należy zapewnić umieszczenie odpowiedniej informacji w lokalach obwodowych komisji wyborczych i na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisję oraz, w miarę możliwości, podać ją w formie komunikatu w lokalnych mediach. Jeden egzemplarz obwieszczenia lub informacji przekazuje się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej (art. 222 § 5).

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.352

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Data aktu: 21/04/2024
Data ogłoszenia: 13/05/2024
Data wejścia w życie: 21/04/2024