Ustawa ma przede wszystkim na celu usprawnienie procedury tworzenia i prowadzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego (opp) uprawnionych do otrzymania środków z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowela wydłuża do 30 czerwca każdego roku (obecnie jest to 31 stycznia) termin na zgłoszenie przez organizacje do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. z PIT.

Ustawa mówi też m.in., że naczelnik urzędu skarbowego nie przekaże organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku, jeśli podatnik, składając zeznanie podatkowe, podał w nim błędny numer KRS organizacji, którą chciał wesprzeć.

1 proc. nie miałby też wpłynąć na konto organizacji, jeśli zostanie ona usunięta z wykazu organizacji pożytku publicznego, który aktualnie prowadzi MPiPS, lub jeśli organizacja nie poda, albo poda urzędowi skarbowemu błędny numer rachunku bankowego, na który powinien być przelany 1 proc.

Ustawa stanowi ponadto, że jeśli wpiszemy w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę przekraczającą 1 proc. naszego podatku, urząd skarbowy sam to skoryguje i przekaże organizacji kwotę właściwą.

W nowelizacji założono też zmianę zakresu danych, jakie musi zawierać wykaz organizacji pożytku publicznego, prowadzony przez MPiPS oraz terminy, w których organizacje pożytku powinny poszczególne dane dostarczyć.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.