W latach 2014-2020 Polska ma do wydatkowania z budżetu UE w ramach unijnej polityki spójności 82,5 mld euro. "Aby w pełni wykorzystać dostępne środki polska administracja musi podjąć skuteczne działania w celu opracowania dokumentów programowych. Polska administracja musi również przygotować krajowy system instytucjonalny, a także podjąć działania zmierzające do wypracowania rozwiązań na gruncie prawa krajowego umożliwiające sprawne wdrażanie środków europejskich" - przekonuje Izba.

W raporcie NIK ocenił, że minister infrastruktury i rozwoju "należycie zaplanował, zorganizował, koordynował i realizował proces przygotowań do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności". "Podjęte działania umożliwiły przygotowanie i przekazanie do Komisji Europejskiej projektu Umowy Partnerstwa oraz projektów krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Działania związane z opracowaniem projektu Umowy Partnerstwa były skuteczne i doprowadziły do przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej w obowiązującym terminie" - czytamy.

Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa z Polską 23 maja br. Dokument ten zawiera m.in. najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych. Jak przypomina NIK, Polska była jednym z pierwszych krajów UE, którego umowa została przyjęta przez KE, wyprzedziły ją tylko Dania i Niemcy.

W latach 2014-2020 Polska będzie realizowała sześć krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych. NIK podkreślił, że w projektach krajowych programów operacyjnych oraz w projektach programów regionalnych "zaplanowano uwzględnienie uproszczeń, mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych we wdrażaniu funduszy w okresie 2014-2020". "Mają one dotyczyć zarówno regulacji prawnych, jak i instytucjonalnych, w tym sposobu występowania o dofinansowanie i realizacji oraz rozliczania projektów przez beneficjentów" - wskazano.

NIK ocenił, że minister ds. rozwoju oraz zarządy województw podjęły odpowiednie działania w celu wyznaczenia i przygotowanie instytucji zarządzających i pośredniczących do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem programów. W tej kwestii NIK wskazał jednak na decyzję o powierzeniu instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi obowiązków związanych z poświadczaniem wydatków, poniesionych w ramach tych programów. Zdaniem Izby należy zapewnić rozdzielenie funkcji zarządzania i certyfikacji (poświadczania) w ramach instytucji zarządzających programami.

"Realizacja zadań dotyczących poświadczania poniesionych wydatków powinna być instytucjonalnie i proceduralnie rozdzielona od zadań związanych z zarządzaniem i kontrolą, tzn. zadania te nie mogą być realizowane przez te same osoby i komórki organizacyjne" - argumentuje Izba. Jej zdaniem podział ten będzie szczególnie istotny przy realizacji projektów własnych samorządu województwa. (PAP)

jzi/ je/ jbr/