Kiedy należy ująć podatkowo korekty sprzedaży faktur VAT, które zostały wystawione z uwagi na pomyłkę na fakturze pierwotnej polegającej na błędnym przeliczeniu kursu lub zastosowaniu złej stawki VAT?

Jeśli zawyżona stawka lub zawyżony kurs waluty przekłada się na zawyżenie podatku, to korektę rozlicza się w deklaracji "na bieżąco". Zaniżenie VAT prowadzi zaś do konieczności powrotu do deklaracji pierwotnej.

Zobacz również: Ministerialne narzędzia do wysyłki nowych JPK-ów nie dla każdego >>

Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. – w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

 

Korekta faktury w walucie obcej

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 u.p.t.u.).

 


Błędny kurs waluty na fakturze sprzedaży

Z pewnością zawyżenie stawki VAT wyczerpuje znamiona określone w art. 29a ust. 14 w związku z ust. 13 u.p.t.u., bowiem w pierwotnie wystawionej fakturze wystąpił błąd, który dotyczy stawki i w konsekwencji kwoty podatku. Nieprawidłowość taka winna być korygowana poprzez wystawienie faktury korygującej, zaś celem obniżenia podstawy opodatkowania niezbędne jest uzyskanie od kontrahenta potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W tym ujęciu nie dokonuje się korekty deklaracji VAT, a nadpłatę rozlicza się "na bieżąco". Jeżeli zaś podatnik zaniży stawkę VAT na fakturze, to powstanie zaległość podatkowa. Wówczas podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej oraz skorygowania uprzedniej deklaracji VAT.

Korekta kursu waluty na fakturze

Kwestia błędnego kursu walut jest bardziej złożona. W odniesieniu do stawki 0% bądź "eksportu usług" zmianie nie ulega kwota podatku, a tylko kwota podstawy opodatkowania. Wystąpił tu "błąd pierwotny" i stąd rozliczanie na bieżąco byłoby niejako mylące. Jeśli jednak np. sprzedaż krajowa ze stawką 5,8 czy 23% VAT była rozliczana w euro (USD czy innej walucie obcej), to skutkiem błędnego kursu jest zawyżenie bądź zaniżenie podatku. Wówczas analogicznie – zawyżenie podatku rozlicza się na zasadzie opisanej w art. 29a ust. 14 w związku z ust. 13 ("na bieżąco"). Natomiast zaniżenie – cofając się do rozliczenia pierwotnego.