Prawo do wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy sporządzającemu fakturę pierwotną, czyli sprzedawcy.

Termin płatności na fakturze korygującej

Faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz „KOREKTA"
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca tj. datę wystawienia faktury, numer faktury, nazwę wystawcy faktury i nazwę nabywcy towaru/usługi, nr NIP wystawcy faktury, nr NIP nabywcy towaru/usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub też datę otrzymania zapłaty (dotyczy przypadku, gdy zapłata została zrealizowana przed zrealizowaniem dostawy lub wykonaniem usługi), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą
 • przyczynę korekty
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego
 • w pozostałych przypadkach - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Oznacza to, że określenie terminu płatności na fakturze korygującej nie jest konieczne.

 


Wystawienie faktury korygującej

Z informacji na stronie biznes.gov.pl wynika, że jeśli podatnik udzieli opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw zrealizowanych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. Co istotne, faktura korygująca w takim przypadku może nie zawierać numeru NIP odbiorcy towarów lub usług, daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, daty otrzymania zapłaty oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Zobacz również: Błędny kurs przeliczenia waluty trzeba poprawić >>

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w fakturze pierwotnej (a więc obniżenia wartości VAT należnego) i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna, obniżenia można dokonać pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, dla którego wystawiono fakturę. Potwierdzenie powinno być uzyskane przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

 

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej

Potwierdzeniem nie musi być koniecznie odręcznie podpisana przez nabywcę, wystawiona przez przedsiębiorcę faktura korygująca, lecz również:

 • potwierdzenie odbioru faktury przesłane w wiadomości e-mail
 • fax potwierdzający odbiór faktury korygującej
 • pisemne potwierdzenie odbioru korekty
 • potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej przez adresata.

Ważne! Jeśli z udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i posiadanej przez ciebie dokumentacji wynikać będzie, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, wówczas możesz dokonać obniżenia podatku należnego w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Z informacji wynika także, że potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej nie trzeba natomiast uzyskiwać jeśli transakcja dotyczyła:

 • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • dostawy towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju
 • sprzedaży szczególnych usług, takich jak energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, dostawy wody, usług zamiatania śmieci.