Podatnik nabył spadek po matce. W lutym 2017 r. został sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. W październiku i listopadzie 2017 r. zgłosił on do urzędu skarbowego nabycie składników majątkowych w drodze dziedziczenia na drukach SD-Z2. Natomiast w grudniu 2017 r. do urzędu skarbowego wpłynęło kolejne zeznanie podatkowe podatnika. W zeznaniu tym wskazano jako dodatkowe składniki spadku udziały w dwóch garażach o wartości 34 tys. zł.

Zobacz również: WSA: Decyzja podatkowa bez daty dziennej jest nieważna >>

Stanowisko organów podatkowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję, w której ustalił podatnikowi wysokość podatku od spadków i darowizn w kwocie ponad 15 tys. zł. Od tej decyzji podatnik odwołał się, jednak Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Wskazał on w szczególności, że zwolnienie podatkowe przysługuje tylko wtedy, gdy w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, zostanie złożone odpowiednie oświadczenie. Skoro akt poświadczenia sporządzono w lutym 2017 r., to oświadczenie należało złożyć do sierpnia 2017 r. Podatnik przekroczył ten termin.

Sprawdź w LEX: Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn >

 


Skarga do WSA

Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zarzucił w szczególności, że zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron. Podatnik argumentował, że skoro został sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, to nie miał on obowiązku zgłaszać naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia własności majątku spadkowego.

Sprawdź w LEX: Zgłoszenie nabycia spadku a możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn >

 

Oddalona skarga

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił wniesioną skargę. WSA wskazał, iż zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z art. 4a ust. 1 i 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Słusznie zatem organy administracyjne stwierdziły, że podatnik nie zachował wskazanego terminu, skoro akt poświadczenia sporządzono w lutym 2017 r., a zgłoszenia miały miejsce dopiero w październiku i listopadzie 2017 r. – podkreślił WSA.

Akt poświadczenia dziedziczenia

WSA zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 95j ustawy Prawo o notariacie, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jednakże akt poświadczenia dziedziczenia nie jest aktem notarialnym, a przepisy odnoszące się do aktu notarialnego mają do niego tylko odpowiednio zastosowanie. Wynika to z art. 79 Prawa o notariacie. Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem stwierdzającym nabycie praw do spadku. Sam akt poświadczenia dziedziczenia nie prowadzi do „załatwienia” kwestii podatkowych. Spadkobiercy powinni udać się do urzędu skarbowego i uregulować podatek spadkowy lub też skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli im przysługuje. Zresztą na akcie poświadczenia dziedziczenia po matce podatnika znajduje się wyraźne pouczenie w tej kwestii. Zarzuty podatnika zawarte w skardze były zatem nieuzasadnione – podkreślił WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r., I SA/Go 503/18