Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego. Wyznaczony zostanie dyrektor tylko jednej izby celnej do rozliczania należności celnych, podatkowych i innych. Wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej, a nie 16, jak obecnie.

Zobacz: MF: od przyszłego roku jedno okienko dla rozliczeń celnych >>

Ustawa zakłada połączenie organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych.

Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki temu część urzędników, którzy obecnie zajmują się biurokracją, będzie można przesunąć do podstawowych zadań administracji podatkowej: kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatnika.

Ustawa reguluje też kwestie wyliczania wysokości uposażenia chorobowego celników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Po zmianach ma to być 80 proc. wynagrodzenia, a nie jak obecnie 100 proc. W określonych sytuacjach, wskazanych w ustawie, funkcjonariusz celny będzie miał prawo do uposażenia chorobowego w wysokości 100 proc.

Ponadto zgodnie z nowelizacją funkcjonariusze celni, pełniący służbę w oddziałach granicznych lub kierowani do takich oddziałów, będą mogli być poddawani badaniom psychofizycznym. Celnicy pełniący służbę w oddziałach granicznych oraz w komórkach zwalczania przestępczości nie będą mogli korzystać "z prywatnych urządzeń służących do komunikacji elektronicznej, które umożliwiają porozumiewanie się na odległość". Celnicy będą mogli korzystać z takich urządzeń w celach pozasłużbowych pod warunkiem, że urządzenia te zostaną wcześniej zgłoszone.

Ponadto celnicy uzyskają prawo do prowadzenia na przejściach granicznych niektórych kontroli, obecnie leżących w gestii Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zgodnie z ustawą celnicy oraz osoby zatrudnione w Służbie Celnej będą składać informacje o pracy w administracji celnej małżonków, krewnych, osób prowadzących z nimi wspólne gospodarstwo domowe.

Podczas prac legislacyjnych w Komisji Finansów Publicznych posłowie wprowadzili regulację, która zwalnia z odpowiedzialności karnej funkcjonariusza za przestępstwo popełnione w wyniku wykonania polecenia służbowego.

Zmieniono też datę wejścia w życie ustawy. Początkowo miała ona zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., ale ostatecznie zdecydowano, że wejdzie w życie 1 kwietnia 2015 r. Wyjątek dotyczy przepisu, który chroni funkcjonariusza celnego od tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia, co jest bardzo popularną formą działania mającego na celu zawieszenie funkcjonariusza w toku postępowania.

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało w piątek 237 posłów, przeciw było 187, od głosu wstrzymało się dwóch.

W głosowaniu odrzucono siedem poprawek złożonych podczas drugiego czytania projektu. Uznania Sejmu nie uzyskała m.in. propozycja, by przepisy ustawy miały zastosowanie tylko do funkcjonariuszy Służby Celnej urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Przepadła też poprawka zmierzająca do wykreślenia przepisu dotyczącego zwolnienia ze służby funkcjonariusza w przypadku trwałej utraty zdolności fizycznej i psychicznej do jej pełnienia.

Poparcia nie zyskała także poprawka, która miała wykreślić przepis zakazujący funkcjonariuszom Służby Celnej używania w trakcie pełnienia służby niezgłoszonych wcześniej prywatnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych. Nie udało się także wstrzymać - co przewidywała jedna z poprawek - przewidzianej przez Ministerstwo Finansów reorganizacji urzędów i izb skarbowych. (PAP)

mmu/ son/

Zobacz też: W Szczecinie celnicy pracują zgodnie z ideą „jednego okienka" >>