Kończy się sezon letni, ale są miejsca zachęcające do wypoczynku całorocznego. W czasach epidemii poszukujemy coraz częściej mniejszych ośrodków i ustronnych miejsc. Zainteresowaniem cieszą się tzw. domki letniskowe, zwłaszcza całoroczne. Przychody z wynajmu takich domków podlegają opodatkowaniu. Powstaje pytanie w jakiej formie, czy jest to najem prywatny czy związany już z działalnością gospodarczą.

Wątpliwości takie miał podatnik, który uzyskiwał przychody z tytułu sezonowego wynajmu domku letniskowego składającego się z czterech pokoi, kuchni i łazienki. Podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę oraz pobiera świadczenie emerytalne, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zapłata podatku w miesiącu następnym po uzyskaniu przychodu

Podatnik rozważa opodatkowanie przychodów z najmu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym Zgodnie z art. 9 ust. 4 tej ustawy  nie będzie on składał oddzielnego oświadczenia o formie opodatkowania przychodu z najmu przyjmując, że zgłoszeniem jest pierwsza w roku podatkowym wpłata na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego po pierwszym miesiącu z przychodem – formularz PIT-28.

 


Podatnik uważa, że prowadzony przez niego wynajem nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż będzie prowadzony tylko sezonowo, nieregularnie, okazjonalnie, w małej skali, nie stanowiąc głównego źródła dochodu. Zamierza on zaliczyć przychody z najmu do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik wystąpił do organów podatkowych z wnioskiem o interpretację, czy uzyskany przychód z sezonowego najmu domku letniskowego można zaliczyć do przychodów z najmu prywatnego i opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zapytał tez jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma zastosować. Czy ma prawo do stawki 8,5 proc. bez konieczności prowadzenia ewidencji przychodów, do której prowadzenia są zobowiązani podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Zdaniem podatnika, w związku z faktem, że zgodnie z przepisami prawa wybór kwalifikacji i sposobu rozliczania przychodów z najmu ustawodawca pozostawia podatnikowi, więc osoba fizyczna nie ma obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, wobec tego może zatem rozliczać najem albo prywatnie albo w ramach działalności.

W jego ocenie nie będzie on prowadził działalności gospodarczej, gdyż najem dotyczyć będzie tylko jednego domku letniskowego i nie będzie prowadzony w sposób metodyczny, systematyczny, uporządkowany i aktywny.

Najem prywatny a rozliczenie podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Podkreślił jednak, że wbrew twierdzeniu podatnika nie ma on „swobodnego” wyboru do jakiego źródła zaliczy osiągane przez siebie przychody. To charakter osiąganych przychodów kwalifikuje je do właściwego źródła. W okolicznościach faktycznych sprawy prowadzony przez podatnika wynajem nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem – w świetle przedstawionych okoliczności faktycznych – najem będzie stanowić źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

Zobacz również: Ryczałtowy PIT liczy się łatwo, ale uwaga na pułapki >>

Dyrektor KIS potwierdził, że jednocześnie przychody uzyskiwane z ww. źródła będą mogły – zgodnie z wolą podatnika – podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jeśli przychód podatnika nie przekroczy kwoty 100 000 zł, wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5 proc. Natomiast po ewentualnym przekroczeniu tego limitu, podatnik odprowadzi od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12,5 proc.

Bez ewidencji przychodów

Odnosząc się do kwestii obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, dyrektor KIS wskazał, że co do zasady obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, stosownie do art. 15 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, czyli przychodów z najmu. W konsekwencji, podatnik nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.546.2020.1.MN