Chodzi o kwietniową aktualizację tzw. wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Średnioroczny kurs złotego wobec dolara jest przewidywany odpowiednio w latach 2011 - 2014 na poziomach: 2,85; 2,79; 2,73 i 2,67.

MF opublikował także wytyczne dla lat 2015-2021. Przyjmuje w nich, że średnie realne tempo wzrostu PKB w okresie cyklu "będzie się stopniowo zbliżać w horyzoncie prognozy do długookresowego tempa wzrostu PKB największego partnera handlowego Polski, jakim jest Unia Europejska". Według MF, podobna tendencja będzie dotyczyć także inflacji, przy czym w przypadku CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - PAP) długookresowym celem będzie górna granica celu inflacyjnego EBC, tj. 2 proc.

Analitycy MF zakładają, że w latach 2015-2021 PKB będzie rosło w tempie odpowiednio: 4 proc., 3,7 proc., 3,5 proc., 3,4 proc., 3,3 proc., 3,2 proc., 3,1 proc.

W latach 2015-2017 średnioroczna inflacja wyniesie 2,5 proc. W latach 2018-2021 wyniesie 2,4 proc.

MF poinformowało, że wytyczne służą do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadania. "Przyjęcie innych założeń dla wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami będzie wiązało się z koniecznością szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania" - tłumaczy resort. (PAP)