Rząd założył, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie po posiedzeniu rządu, że projekt zakłada, iż dochody wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich z dochodami w wysokości 81 mld 403 mln 652 tys. zł i wydatkami w wysokości 75 mld 249 mln 104 tys. zł, co oznacza nadwyżkę wielkości 6 mld 154 mln 548 tys. zł.

 "W 2013 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: wzrośnie z 49,11 proc. do 49,27 proc., w przypadku CIT – ten udział pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86 proc." - podano w komunikacie.

Wśród najistotniejszych zmian podatkowych zaplanowanych na 2013 r. wskazano ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych; włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; zakładany wzrost akcyzy na papierosy o 5 proc.; likwidację ulgi internetowej; zmiany dotyczące przyznawania ulgi na wychowywanie dzieci.

W komunikacie podkreślono, że budżet odczuje skutki finansowe zmian dotyczących ulg podatkowych dopiero w 2014 r., natomiast 2013 r. będzie pierwszym, w którym zostaną zaobserwowane skutki wprowadzenia ulgi w postaci odliczenia od dochodu wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W projekcie przyjęto, że dochody podatkowe wyniosą w przyszłym roku 266 mld 982 mln 697 tys. zł, tj. o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w br. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z VAT (126 mld 414 mln 509 tys. zł), akcyzy (64 mld 543 mln 730 tys. zł), CIT (29 mld 638 mln 450 tys. zł), PIT (42 mld 936 mln zł), podatku od wydobycia niektórych kopalin (2 mld 200 mln zł).

Dochody niepodatkowe zaplanowano na 30 mld 806 mln 651 tys. zł. Złożą się na nie dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, a także z wpłat z zysku (5 mld 860 mln 10 tys. zł), dochody z cła (2 mld 1 mln zł), wpłaty z zysku NBP (401 mln 900 tys. zł), opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (20 mld 160 mln 479 tys. zł), wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 383 mln 262 tys. zł).

Dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą w 2013 r. 1 mld 595 mln 952 tys. zł, czyli 0,1 proc. PKB.

"Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2013 r. zastosowano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową (mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych). Elementem wzmacniającym efekt tej reguły będzie utrzymanie w 2013 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Zastosowanie reguły dyscyplinującej jest niezbędne w celu zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce" - napisano w komunikacie.

Szacując poziom wydatków rząd założył m.in., że: wydatki na obronę narodową wyniosą co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; emerytury i renty będą waloryzowane wskaźnikiem wynoszącym ok. 104,4 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego będą nie niższe niż 18 proc. planowanych na 2013 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmie skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z 2012 r.

"Limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,9 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego" - wyjaśniło CIR.

"Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach mają stanowić dotacje i subwencje (47 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13 proc.). Ponadto w projekcie budżetu państwa przewidziano środki na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w kwocie 320 mln zł. Dodatkowo zwiększono wydatki na żłobki o 50 mln zł, tj. do 101 mln zł" - podkreśliło CIR.

Służby prasowe rządu wyjaśniły, że przy określaniu deficytu wzięto pod uwagę, że prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok dla UE są gorsze od formułowanych wiosną br., a były one podstawą przygotowania wcześniejszych założeń do projektu budżetu na 2013 r. "W konsekwencji niższe niż zakładano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dochody budżetu państwa nie pozwalają na utrzymanie zakładanego wcześniej poziomu deficytu 32 mld zł" - wyjaśniono.

W komunikacie dodano, że w 2013 r. realizowanych ma być 56 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 9 mld 291 mln 360 tys. zł. Dodano, że prywatyzacja spółek Skarbu Państwa w 2013 r. ma być wykonywana zgodnie z przyjętym przez rząd w marcu br. "Planem prywatyzacji na lata 2012-2013". (PAP)

mmu/ amac/

Czytaj także:

OPZZ nie akceptuje budżetu na 2013 r.