„W nawiązaniu do medialnych informacji mówiących o tym, że opracowany przez zarząd projekt planu naprawczego jest już w resorcie gospodarki, zażądaliśmy, aby ten dokument został przekazany stronie społecznej do konsultacji” - powiedział w piątek Jarosław Grzesik, który jest szefem górniczej Solidarności oraz przewodniczącym Rady Pracowników KW.

Według związkowców przyjęcie przez zarząd KW jakichkolwiek założeń planu naprawczego bez konsultacji z Radą Pracowników oraz z działającymi w spółce związkami zawodowymi to działanie sprzeczne z ustawą o związkach zawodowych. Działacze Solidarności poinformowali, że rozważają złożenie zawiadomienia w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Do zarzutów związkowców nie chciał się odnosić dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej KW Tomasz Zięba, który dzień wcześniej poinformował media o przygotowaniu założeń planu naprawczego i przesłaniu go resortowi gospodarki.

Jak informował Zięba, podstawowym celem restrukturyzacji spółki jest uzyskanie płynności finansowej i odbudowa kapitału własnego Kompanii do 2016 roku oraz budowa wartości spółki, poprzez wzrost efektywności w latach 2017 -2020.

Plan przewiduje zmianę modelu organizacyjnego firmy, dofinansowanie jej działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. Zarząd KW podkreśla, że jego zamierzeniem jest „maksymalna ochrona miejsc pracy”.

Według przyjętych założeń, spółka ma optymalizować procesy wydobywcze i koncentrować produkcję w tych obszarach, które dają szanse na uzyskanie największej rentowności. Zarząd zaznacza, że poprawa wyników finansowych warunkowana będzie ograniczeniem stałych kosztów osobowych i świadczeń pozapłacowych oraz zobowiązań wobec byłych pracowników.

Kierownictwo KW przewiduje też m.in. przekształcenie wytypowanych zakładów Kompanii w spółki prawa handlowego. Spółka chce stworzyć nową politykę sprzedażową, opartą o zidentyfikowane potrzeby rynkowe, rozwój sieci autoryzowanych dealerów i ofertę sprzedaży węgla wraz z transportem.

Plan naprawczy precyzuje też rozwiązania dotyczące restrukturyzacji nieprodukcyjnego majątku rzeczowego i majątku finansowego, w tym m.in. konsolidację kapitałową spółek zależnych. Koncepcja dalszego rozwoju KW uwzględnia realizację projektów budowy elektrowni Czeczott oraz budowy kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Prezes KW Mirosław Taras zaznaczył, że przyjęte założenia muszą być teraz przedmiotem konsultacji z właścicielem i stroną społeczną, a wdrożenie proponowanych rozwiązań wymaga porozumienia wszystkich stron. „To fundamentalny warunek powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest ocalenie spółki przed groźbą jej likwidacji” - podkreślił.

Spółka boryka się z poważnymi problemami finansowymi. W 2013 roku, głównie z powodu spadku cen węgla, zanotowała 700 mln zł straty netto, a jej strata na sprzedaży węgla wyniosła 1,2 mld zł.

31 lipca prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Zakłada ona, że KW przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań wobec ZUS. Tego samego dnia poinformowano, że Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z KW umowę kupna KWK Knurów-Szczygłowice za 1,49 mld zł.

13 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie efektów prac międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, a także nowej strategii dla sektora wydobywczego w Polsce.

(PAP)